Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

965. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2016, stran 2881.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 14. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Pivka za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2016.
2. člen 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov za leto 2016 realiziran v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
REALIZACIJA 2016 v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.709.387,58
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.689.318,79
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.941.026,30
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.525.723,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
256.733,17
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
142.053,42
706
DRUGI DAVKI
16.516,71
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.748.292,49
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.382.186,57
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.783,28
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
109.773,60
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
97.346,02
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
153.203,02
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
260.300,25
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
226.946,07
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
33.354,18
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
3.759.768,54
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.054.473,91
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.705.294,63
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.519.162,81
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.194.865,35
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
407.055,80
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
61.636,84
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.679.707,91
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
26.464,80
409
REZERVE
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.422.216,22
410
SUBVENCIJE
193.483,65
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
915.212,02
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
421.193,22
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
892.327,33
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.846.181,24
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.846.181,24
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
55.900,00
431
INVESTI. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM 
36.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
19.900,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–809.775,23
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.730,75
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
5.730,75
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
5.730,75
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
554.451,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
554.451,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
266.691,96
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
266.691,96
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–516.285,44
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
287.759,04
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
809.775,23
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta 
Del 9009 splošni sklad za drugo
885.434,78 
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2016 sestavljajo splošni, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka za leto 2016, v načrtu razvojnih programov pa je razviden prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov po projektih.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka se za leto 2016 brez prilog, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2016 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Pivka.
Št. 9000-14/2017
Pivka, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti