Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

963. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica, stran 2876.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. marca 2017 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
V šestem odstavku 5. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) se beseda »pečat« črta in nadomesti z besedo »žig«.
V sedmem odstavku 5. člena se beseda »pečatu« črta in nadomesti z besedo »žigu«.
2. člen 
Za 13. točko sedmega člena se doda nova, 14. točka, ki se glasi:
»14. V okviru lokalnih zadev javnega pomena opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– urejanje javnega primestnega prometa na območju mestne občine,
– urejanje obratovalnega časa gostinskih lokalov na svojem območju,
– izvajanje nalog na področju izvajanja posegov v prostor in graditve objektov na svojem območju,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami ter ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske identitete Goriške,
– predpisovanje davkov in drugih dajatev v skladu z zakonom,
– mrliško ogledno službo,
– urejanje drugih zadev lokalnega pomena.«.
3. člen 
8. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti.
(2) Mestna občina podpira razvoj poklicnih in srednjih šol ter razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija.«.
4. člen 
9. člen se črta.
5. člen 
V prvem stavku četrtega odstavka 12. člena se črta pika in doda besedilo », županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti mestni svet in občinsko volilno komisijo.«.
Črtata se drugi in tretji stavek petega odstavka 12. člena.
6. člen 
Črta se zadnji stavek drugega odstavka 16. člena.
7. člen 
Deseta alineja drugega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– sprejema letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem,«.
V predzadnji alineji drugega odstavka 19. člena se črta besedilo »ter podjetij v lasti krajevnih skupnosti«.
8. člen 
Črta se zadnji stavek 22. člena.
9. člen 
V tretji alineji drugega odstavka 25. člena se črta besedilo »določa plače županu in podžupanom« ter nadomesti z besedilom »določa plačo županu«.
10. člen 
Četrta alineja drugega odstavka 28. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– izvršuje občinski proračun, pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna ter poroča mestnemu svetu o izvrševanju proračuna, in sicer v rokih in na način, določen z zakonom, ki ureja javne finance,«.
11. člen 
Na koncu prvega odstavka 32. člena se doda naslednje besedilo: »V primeru treh podžupanov mora biti eden iz vrst svetniške manjšine.«
12. člen 
V drugem stavku prvega odstavka 35. člena se besedilo »Predsednika in člane« črta in nadomesti z besedo »Člane«.
V drugem odstavku 35. člena se črta besedilo »Predsednik nadzornega odbora in večina članov so imenovani« in nadomesti z besedilom »Večina članov nadzornega odbora je imenovanih«.
Doda se nov, tretji odstavek 35. člena, ki se glasi:
»(3) Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan najkasneje v 15 dneh po imenovanju članov nadzornega odbora na seji mestnega sveta.«.
13. člen 
V drugem odstavku 36. člena se za besedo »predloge« doda besedilo »ter druge odločitve«, beseda »opredeljenih« pa se črta.
Doda se nov, tretji odstavek 36. člena, ki se glasi:
»(3) Spremembe oziroma dopolnitve poslovnika nadzornega odbora se sprejemajo z večino glasov vseh članov nadzornega odbora.«.
14. člen 
V prvem stavku petega odstavka 37. člena se beseda »predlog« nadomesti z besedo »osnutek«.
V drugem stavku petega odstavka 37. člena se beseda »predloga« nadomesti z besedo »osnutka«, besedilo »pisni ugovor« pa nadomesti z besedilom »odzivno poročilo«.
Tretji stavek petega odstavka 37. člena se črta.
15. člen 
V četrtem odstavku 53. člena se črta besedilo »odlok o izvrševanju občinskega proračuna« in nadomesti z besedilom »odlok, ki ureja izvrševanje občinskega proračuna«.
Na koncu četrtega odstavka 53. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Vsakokratni odlok, ki ureja izvrševanje občinskega proračuna, določa tudi namene porabe lastnih virov financiranja krajevne skupnosti.«.
16. člen 
Za 58. členom se doda 58.a člen, ki se glasi:
»58.a člen 
Za opravljanje nalog finančnega poslovanja in vodenja postopkov za opravljanje teh nalog, se skladno s predpisi s področja javnih financ, v okviru občinske uprave, organizira skupna finančno-računovodska služba ter sprejme skupna pravila finančnega poslovanja.«.
KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011-34
Nova Gorica, dne 23. marca 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost