Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

959. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2017, stran 2868.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je Občinski svet Občine Kuzma na 16. redni seji dne 31. marca 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kuzma za leto 2017 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Kuzma za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun leta 2017
Skupina/podskupina kontov Besedilo
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.438.016
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.347.808
70
DAVČNI PRIHODKI
1.115.620
700 Davki na dohodek in dobiček
1.003.503
703 Davki na premoženje
85.117
704 Domači davki na blago in storitve
27.000
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
232.188
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
44.888
711 Takse in pristojbine
12.700
712 Denarne kazni
1.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
173.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
100
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
90.108
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
90.108
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.990
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.488.059
40
TEKOČI ODHODKI
665.252
400 Plače in dodatki – zaposleni
200.350
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
26.357
402 Izdatki za blago in storitve
418.745
403 Plačila domačih obresti
7.300
409 Rezerve
12.500
41
TEKOČI TRANSFERI
490.533
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
319.889
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
111.333
413 Drugi tekoči domači transferi
59.311
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
309.283
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
309.283
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
22.991
430 Investicijski transferi drugim ravnem države
0
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam
15.991
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–50.043
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)
–42.744
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)
192.023
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)
1.753
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
1.753
750 Prejeta vračila danih posojil
1.753
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
1.753
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
65.246
50
ZADOLŽEVANJE
65.246
500 Domače zadolževanje
65.246
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
47.099
55
ODPLAČILA DOLGA
47.099
550 Odplačila domačega dolga
47.099
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–30.144
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
18.147
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
50.043
Stanje sredstev na računih dne preteklega leta
30.144
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kuzma.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevki občanov, odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja, prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki se namenjajo za investicije na področju ravnanja z odpadki, prejeta sredstva državnega proračuna za investicije in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen 
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine 400,00 € po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za te namene.
6. člen 
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal skladno z načrtom razvojnih programov za namene, za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
V proračunsko rezervo občine se v letu 2017 izloči največ do 1,5 % prihodkov proračuna. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
9. člen 
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini do 2 % prihodkov proračuna.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen 
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan.
11. člen 
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina v letu 2016 lahko zadolži do višine določene z zakonom.
13. člen 
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2017 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Kuzma v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.
14. člen 
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
15. člen 
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ravnajo v nasprotju s posameznimi določbami tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah občine Kuzma, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 900-0003/2017-4
Kuzma, dne 31. marca 2017
Podžupan 
Občine Kuzma 
Drago Šafer l.r.

AAA Zlata odličnost