Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

958. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2016, stran 2866.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13) in 15. ter 101. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je Občinski svet Občine Kuzma na 16. redni seji dne 31. marca 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2016 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kuzma za leto 2016, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kuzma.
2. člen 
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2016, ki obsega:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2016
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.462.279
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.294.479
70
DAVČNI PRIHODKI
1.033.566
700 Davki na dohodek in dobiček
929.650
703 Davki na premoženje
75.772
704 Domači davki na blago in storitve
28.144
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
260.913
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
19.760
711 Takse in pristojbine
12.885
712 Denarne kazni
938
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
227.330
72
KAPITALSKI PRIHODKI
8.169
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
8.169
73
PREJETE DONACIJE
64
730 Prejete donacije iz domačih virov
64
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
159.567
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
159.567
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
780 Predpristopna sredstva iz evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.484.310
40
TEKOČI ODHODKI
578.916
400 Plače in dodatki – zaposleni
198.054
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
25.363
402 Izdatki za blago in storitve
326.770
403 Plačila domačih obresti
7.088
409 Rezerve
21.641
41
TEKOČI TRANSFERI
447.696
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
291.933
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
100.079
413 Drugi tekoči domači transferi
55.684
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
449.543
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
449.543
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
8.155
431 Invest. transferi pravnih in fizič. oseb, ki niso prorač. uporabniki
6.892
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.263
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–22.031
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
65.246
50
ZADOLŽEVANJE
65.246
500 Domače zadolževanje
65.246
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
46.340
55
ODPLAČILA DOLGA
46.340
550 Odplačila domačega dolga
46.340
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.125
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
18.906
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
22.031
XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016 PRETEKLEGA LETA
33.269
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem občinskem glasilu Uradne objave občine Kuzma.
Št. 900-0003/2017-3
Kuzma, dne 31. marca 2017
Podžupan 
Občine Kuzma 
Drago Šafer l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti