Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

955. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2016, stran 2820.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 15. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.407.224
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.847.913
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.318.618
700 davki na dohodek in dobiček
2.124.946
703 davki na premoženje
119.253
704 domači davki na blago in storitve
66.750
706 drugi davki
7.669
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
529.295
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
345.915
711 takse in pristojbine
1.740
712 denarne kazni 
254
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
181.385
714 drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
38.582
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 prihodki od prodaje zalog
0
722 prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
38.582
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 prejete donacije iz domačih virov 
0
731 prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
520.730
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
519.211
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
1.519
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.254.200
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.014.119
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
245.016
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.482
402 izdatki za blago in storitve 
658.595
403 plačila domačih obresti
30.159
409 rezerve
39.866
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.190.225
410 subvencije
51.435
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
763.759
412 transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
76.270
413 drugi tekoči domači transferi 
298.761
414 tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
974.645
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
974.645
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
75.211
430 investicijski transferi 
0
431 investicijski transferi 
44.000
432 investicijski transferi
31.211
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
153.025
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 
0
751 prodaja kapitalskih deležev 
0
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila
0
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
200.099
50
ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
200.099
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
154.722
55
ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga 
154.722
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
198.402
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
45.377
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–153.025
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
372.151
3. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2016 je 372.151,42 € in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen 
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-15/02
Kozje, dne 30. marca 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti