Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

938. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje, stran 2768.

  
Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa dejavnosti, ki so lokalne gospodarske javne službe v Občini Grosuplje (v nadaljevanju občina) in ureja način ter oblike njihovega izvajanja.
(2) Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
2. člen 
(1) Na območju Občine Grosuplje se lokalne gospodarske javne službe opravljajo kot obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene s področnimi zakoni.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
II. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(1) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se na območju občine opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. zagotavljanje 24-urne dežurne službe po zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
8. vzdrževanje občinskih cest,
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
4. člen 
Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe se v občini opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrbe s toplotno energijo,
2. oskrba s plinom,
3. upravljanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
4. upravljanje javnih tržnic,
5. javna razsvetljava,
6. pokopališka dejavnost.
5. člen 
Lokalne gospodarske javne službe iz 3. in 4. člena se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 7. člena za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
6. člen 
(1) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je za uporabnike obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.
III. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
7. člen 
Opravljanje posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb občina uredi s posamičnimi odloki, v katerih podrobneje določi:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe in so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga ta uživa,
7. druge elemente, ki so pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB 
8. člen 
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s prejšnjim členom v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij,
– v režijskem obratu oziroma neposredno v okviru občinske uprave.
9. člen 
1. Javno podjetje
(1) Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v lasti ene ali več lokalnih skupnosti.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga skladno z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(5) Občina opravlja v javnem podjetju obvezne lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 3. člena in izbirne lokalne gospodarske javne službe iz 1. in 6. točke 4. člena.
10. člen 
2. Koncesija
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je ustrezno registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za njen del.
(4) Več občin lahko za izvajanje javnih služb podeli skupno koncesijo. Občinski sveti občin ustanoviteljic lahko za namen usklajevanja odločitev in drugih vprašanj v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo organ koncedentov, ki ga sestavljajo župani občin koncedentov.
(5) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih, odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in druga vprašanja v zvezi s koncesijskimi razmerji se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(6) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe iz 4. točke prvega odstavka 3. člena in 2. ter 5. točke 4. člena tega odloka.
11. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, razen če ni v zakonu drugače določeno.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
12. člen 
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
13. člen 
3. Režijski obrat/neposredno v okviru občinske uprave
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
14. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko občinska uprava izvaja gospodarsko javno službo iz 9. točke prvega odstavka 3. člena in 3. ter 4. točke 4. člena neposredno v okviru občinske uprave, ne da bi morala za izvajanje gospodarske javne službe ustanoviti režijski obrat.
V. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
15. člen 
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
1. razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
2. investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
3. informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih javnih služb,
4. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
5. postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
6. druge postopke razpisov in izbire izvajalcev skladno z zakonodajo,
7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,
8. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
9. strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
10. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
11. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
16. člen 
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljen iz treh članov, ki jih občinski svet imenuje izmed občanov na predlog svetniških skupin.
(2) Svet iz prejšnjega odstavka je lahko ustanovljen za posamezno ali za več gospodarskih javnih služb.
17. člen 
Svet iz prejšnjega člena z namenom varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov ter
– daje pripombe in predloge županu.
18. člen 
(1) Župan je dolžan obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) O stališčih in izvedenih ukrepih na podlagi pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka je župan dolžan obvestiti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
19. člen 
V primeru, da izvajalec javne službe kršitve določila sklenjene pogodbe, lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
20. člen 
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
21. člen 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejet podzakonski akt ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z odlokom o proračunu občine se odloči o subvencioniranju cene in določita višina ter vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin. O višini subvencije se odloči na podlagi obrazloženega predloga izvajalca javne službe.
22. člen 
Lokalne gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali uporaba ni izmerljiva, se financirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Do uskladitve in uveljavitve predpisov v skladu s 7. členom tega odloka, ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94).
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94).
25. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Grosuplje, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost