Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

924. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec, stran 2763.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/03, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS 40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/06, 97/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 79/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 18. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11) se spremeni prvi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Na območju Občine Bovec se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin,
6. urejanje in čiščenje javnih in parkovnih površin,
7. upravljanje in urejanje pokopališč,
8. pogrebne storitve,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. plakatiranje in razobešanje transparentov in zastav,
11. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
12. izvajanje del v gozdovih v lasti Občine Bovec.«
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S podelitvijo koncesije:
1. oskrba s toplotno energijo
2. izvajanje del v gozdovih v lasti Občine Bovec.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008-3
Bovec, dne 7. aprila 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.