Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

873. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj, stran 2577.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 19. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopek, pogoji in merila za dodelitev sredstev zagotovljenih na proračunski postavki »Pokroviteljstva občine« v proračunu Občine Črnomelj, ter medsebojne pravice in obveznosti med Občino Črnomelj (v nadaljevanju: občina) in prejemnikom sredstev, namenjenih za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj (v nadaljevanju: aktivnosti).
2. člen 
Predmet sofinanciranja so aktivnosti, ki se izvajajo kot dogodki oziroma projekti, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in humanitarni akterji ter z njimi pospešujejo kulturne, športne, turistične in humanitarne programe ter promocijo občine v letu odobritve sredstev.
Mednje spada organizacija in izvedba zlasti:
– kulturnih aktivnosti (koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši (državni, regionalni, mednarodni ...) ravni),
– športno-rekreativnih aktivnosti,
– aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni (festivali, sejmi, delavnice, pohodi …),
– aktivnosti, ki pospešujejo humanitarni razvoj (dobrodelne aktivnosti …)
– ter ostale aktivnosti in prireditve skladno s proračunom občine.
Namen sofinanciranja aktivnosti je krepitev druženja in socialnih stikov, izmenjave dobrih praks, medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega učenja, športnega udejstvovanja, promocije ter ohranjanje kulturne identitete na območju občine.
3. člen 
Prijavitelj za posamezno aktivnost je lahko le eden izmed organizatorjev, ki za isto vrsto aktivnosti lahko pridobi sredstva samo iz enega proračunskega vira občine.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem pravilniku, so:
– pravne osebe (društva, gasilska društva, mladinski sveti, zavodi in njim sorodne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v Občini Črnomelj oziroma fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Črnomelj,
– pravne osebe in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če aktivnosti potekajo na območju Občine Črnomelj,
– pravne osebe in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je aktivnost organizirana izven občine, pomembna za Občino Črnomelj.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izkazati najmanj enoletno delovanje.
5. člen 
Upravičenci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v svojih promocijskih gradivih in medijih navesti, da je aktivnost sofinancirala občina.
III. JAVNI RAZPIS IN NAČIN SOFINANCIRANJA 
6. člen 
Višina sredstev za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti se zagotovi v proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se dodeljujejo od začetka veljavnosti odloka o proračunu občine za posamezno leto, na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh Občine Črnomelj.
Javni razpis se objavi enkrat ali, po potrebi, dvakrat letno.
Če v proračunu občine ni zagotovljenih sredstev za sofinanciranje aktivnosti, se javni razpis ne izvede.
7. člen 
Med upravičene stroške aktivnosti sodijo:
– stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo aktivnosti,
– stroški zunanjih izvajalcev, nastali z izvedbo aktivnosti,
– stroški investicij v višini do 50 % vrednosti investicije, v kolikor ni zagotovljenih sredstev iz drugih virov,
– stroški opreme društev, v kolikor ni zagotovljenih sredstev iz drugih virov,
– stroški informiranja in promocije aktivnosti.
Sredstva na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
– redne dejavnosti in
– blaga za nadaljnjo prodajo.
8. člen 
Sofinanciranje aktivnosti se izvede po njihovi realizaciji, če z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.
Odobrena sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi popolnega zahtevka, ki so mu priložena vsebinsko in finančno poročilo ter ustrezna dokazila (npr. računi, potrdila o plačilu, vloženo delo organizatorjev) o izvedbi aktivnosti. Upravičencu se sredstva izplačajo v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka oziroma skladno z veljavno zakonodajo.
9. člen 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis.
Prijavitelji lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.
Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh proračunskih sredstev po tem pravilniku.
Pri dodeljevanju sredstev je praviloma potrebno upoštevati uravnoteženost porabe sredstev skozi celo proračunsko leto.
10. člen 
Postopek javnega razpisa in dodelitev finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa,
– imenovanje strokovne komisije,
– odpiranje prejetih vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov in priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– izdaja odločb,
– sklepanje pogodb.
11. člen 
Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– navedba naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– višina razpisanih sredstev in rok za porabo sredstev,
– pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– navedba dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi,
– rok in način vložitve vloge ter naslov, na katerega vloge vložijo,
– predvideni rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa.
12. člen 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika upravičencev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.
13. člen 
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog,
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in prijaviteljev,
– ocenjevanje in vrednotenje aktivnosti v skladu z merili iz tega pravilnika,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predloga razdelitve sredstev.
14. člen 
Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče popolne vloge. Odpiranje vlog ne poteka javno.
V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže.
15. člen 
Odločbo o razdelitvi sredstev izda občinska uprava na podlagi predloga o razdelitvi sredstev, ki ga pripravi komisija. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana v roku osmih dni od vročitve odločbe. Pritožba mora biti obrazložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Na podlagi pravnomočne odločbe, župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.
16. člen 
Obvezne sestavine pogodbe so:
– navedba pogodbenih strank,
– navedba sofinancirane aktivnosti,
– višina dodeljenih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– navedba o oddaji vsebinskega in finančnega poročila,
– določilo o sankcijah v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja aktivnosti.
Če izbrani upravičenec pogodbe ne podpiše ali občinski upravi ne vrne v roku 8 dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
IV. MERILA 
17. člen 
Kriteriji in merila se določijo z vsakoletnim javnim razpisom.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
18. člen 
Upravičenci so dolžni izvajati aktivnosti v skladu s tem pravilnikom in določili pogodbe.
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine, drugi organi skladno z zakonodajo ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
19. člen 
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko, ali če pri prijavi navaja neresnične podatke, občina odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev namensko dodeljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu na podlagi tega pravilnika.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Prijaviteljem, ki so do objave javnega razpisa v letu 2017, že oddali vloge za sofinanciranje aktivnosti v letu 2017, ni potrebno podajati nove vloge. Komisija bo že prejete vloge obravnavala v skladu s tem pravilnikom.
21. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2017
Črnomelj, dne 30. marca 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost