Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, stran 1617.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP, v nadaljevanju: ZZ), 5. in 28 člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo-UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, v nadaljevanju: ZZdej), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13), 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14), 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16), 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) so Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 16. 2. 2017, Občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 14. 2. 2017, Občinski svet Občine Tabor na 19. redni seji dne 20. 2. 2017, Občinski svet Občine Prebold na 21. redni seji dne 23. 2. 2017, Občinski svet Občine Polzela na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 in Občinski svet Občine Braslovče na 3. dopisni seji dne 6. 2. 2017 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec 
1. člen 
Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 102/01), v nadaljnjem besedilu »odlok« se spremeni, tako da se glasi: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec.
2. člen 
V odloku se spremenita 6. in 8. člen tako, da se glasita:
»6. člen
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ostalimi predpisi.
(3) Na podlagi 7. člena ZZdej in v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti zavod opravlja naslednje dejavnosti:
Q 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
J 62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnih
L 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 81.210 – Splošno čiščenje stavb
N 82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških dejavnosti
P 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
(4) Navedena dejavnost se lahko izvaja tudi v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z zavodom.
8. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima skupaj 7 članov in ga sestavljajo predstavniki:
– ustanoviteljev (4 člani),
– zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in delavcev v zavodu (2 člana) in
– uporabnikov oziroma zavarovancev (1 član).
(2) Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenuje posamezni občinski svet.
Občina Žalec ima tri predstavnike.
Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Polzela, Občina Vransko ter Občina Tabor pa imajo skupaj enega predstavnika.
(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa Statut zavoda.
(4) Predstavnike uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje.
(5) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se imenujeta izmed članov Sveta zavoda in ne moreta biti predstavnika iste interesne strani.«
3. člen 
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, tako da se glasi:
»(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem občine ustanoviteljice, v kateri je sedež zavoda.«
4. člen 
Spremeni se 11. člen tako da se glasi:
»(1) Za direktorja zavoda je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih.
(2) V kolikor je za direktorja zavoda imenovana oseba, ki nima ustrezne medicinske izobrazbe, je za strokovnost dela zavoda odgovoren strokovni vodja. Strokovnega vodjo zavoda imenuje svet zavoda na predlog direktorja in s soglasjem strokovnega sveta.
(3) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene smeri,
– da ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti«.
5. člen 
(1) Svet zavoda uskladi Statut Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta Potrate« Žalec v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
(2) Že začeti postopki imenovanja članov sveta zavoda se zaključijo na podlagi tega odloka.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v: Uradnem listu Republike Slovenije, Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in v Uradnih objavah Občine Vransko ter Občine Tabor.
Št. 140-00-0001/2017
Žalec, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l. r.
Tabor, dne 20. februarja 2017
Župan 
Občine Tabor 
Anton Grobler l. r.
Vransko, dne 14. februarja 2017
Župan 
Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.
Prebold, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l. r.
Polzela, dne 14. februarja 2017
Župan 
Občine Polzela 
Jože Kužnik l. r.
Braslovče, dne 6. februarja 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l. r.

AAA Zlata odličnost