Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

527. Odlok Občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 1616.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C in 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8 in 14/15 – ZUUJFO) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 16. februarja 2017 sprejel
O D L O K 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem 
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt) 
(1) S tem Odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu (v nadaljnjem besedilu: SD UN) za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96 – popravek, 32/08, 90/11).
(2) SD UN se nanašajo samo na spremembe in dopolnitve tekstualnega dela odloka.
2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev) 
Območje SD UN obsega severni del 8. ureditvene enote in vzhodni del 9. ureditvene enote, in obsega parcele: 850/5, 850/6, 850/7, 1003/1, 1003/5, 1003/9, 1003/10, 1060/2, 1940/10, 1940/16, k.o. Žalec.
3. člen
29. člen odloka se dopolni tako, da se prvi odstavek črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Na območju tržnice se na osnovi arhitekturnega natečaja umesti nadstrešnica za nadkritje tržnice, okvirnih tlorisnih dimenzij 23,60 m x 24,00 m. Oblikovno izhodišče nove strehe predstavlja element Spodnje Savinjske doline: nasad hmelja. Kot na primer nagnjeni stebri in napete jeklenice žice, na katere je obešena lahkotno zgibana platnena streha. Gradbena linija nadstreška ob Savinjski cesti naj upošteva odmik od ceste. Predhodno se pridobi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V fazi izdelave projektne dokumentacije za gradnjo nadstrešnice mora za področje gradnje v varovalnem pasu občinskih cest in gospodarske javne infrastrukture, projektant pridobiti projektne pogoje in nato soglasje k projektnim rešitvam. Severni del javne poti št. 992949 med tržnico in parkom se ukine za promet.«
4. člen 
30. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Na območju parka se na osnovi arhitekturnega natečaja umesti nadstrešnica na območju fontane ali kot del fontane, ne glede na določilo iz prvega odstavka. Le-ta mora biti načrtovana na način, da obstoječa drevesa ne bodo ogrožena. Predhodno se pridobi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V fazi izdelave projektne dokumentacije za gradnjo nadstreška mora za področje gradnje v varovalnem pasu občinskih cest in gospodarske javne infrastrukture, projektant pridobiti projektne pogoje in nato soglasje k projektnim rešitvam.«
5. člen 
53. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki-varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.«
KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(vpogled) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Žalec in Upravni enoti Žalec.
7. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
8. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2016
Žalec, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l. r.

AAA Zlata odličnost