Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

526. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi, stran 1611.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 16. februarja 2017 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt) 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki je skladen z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.).
OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 775-2/16.
S tem odlokom se spremeni Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi; objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/07, z dne 26. 6. 2007 (v nadaljnjem besedilu: OLN).
2. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa območje OPPN, prostorske ureditve, ki se z njim načrtujejo, območje in umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za varovanje okolja in ohranjanje narave ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Žalec.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 
(predmet OPPN) 
Z OPPN se načrtuje umestitev Centra zdravega in aktivnega življenja Vrbje – Eko kamp (v nadaljnjem besedilu: eko kamp) z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo.
Predmet OPPN je izgradnja in rekonstrukcija naslednjih objektov in prostorskih ureditev:
– rekonstrukcija obstoječih objektov za potrebe turizma, rekreacije in sorodnih dejavnosti,
– izgradnja vstopnega objekta kopališča, manjših bivalnih objektov – bungalovov in sanitarnega objekta za potrebe kopališča in eko kampa,
– izgradnja in ureditev kopališča (kopalnega jezera, klasičnega bazena ali biološkega bazena), bazena za otroke in spremljajočih objektov,
– izgradnja in ureditev površin za avtodome, počitniške prikolice, šotorišča in drugih objektov za potrebe eko kampa,
– izgradnja in ureditev površin za šport in rekreacijo, igro otrok in preživljanje prostega časa v naravi, umestitev piknik prostorov, umestitev poligona za vadbo gasilcev, umestitev mini živalskega in botaničnega vrta ter vrtičkov za pridelavo zelenjave,
– ureditve prometnih in parkovnih površin ter ureditev brežin potoka Struga,
– ureditev vse ostale gospodarske javne infrastrukture, potrebne za realizacijo in obratovanje eko kampa.
III. OBMOČJE OPPN 
4. člen 
(meja ureditvenega območja OLN in območje sprememb OPPN) 
Spremeni se 4. člen tako, da se glasi:
»Ureditveno območje meji na severozahodu na območje najboljših kmetijskih zemljišč, na jugu poteka meja ob potoku Struga in obstoječi dovozni cesti, na severovzhodu meji na območje najboljših kmetijskih zemljišč, na severu pa na stavbna zemljišča.
Izhodiščna točka meje ureditvenega območja je v stičišču zahodne meje parcele 1823/61 in ceste 1940/2. Od tu teče meja obodne parcelacije proti jugozahodu po robu ceste 1940/2 in se nadaljuje po severnem robu ceste 1997, prečka cesto in teče po robu parcele 1813/1 do potoka Struge 1975/1. Dalje poteka po strugi potoka Struga, prečka parcele št. 1817/179, 1817/180, 1817/119, 1817/113, 1817/134, 1823/290 in nadaljuje po strugi potoka Struga 1975/2. Prečka lokalno cesto do ribnika 1940/19 in v smeri severovzhoda teče po njenem robu. Prečka lokalno cesto 1940/8 in parcelo št. 1823/485, zavije proti severovzhodu in prečka parcelo št. 1823/86. Dalje poteka proti severu in zahodu po parcelnih mejah parcel št. 1823/73 in 1823/74, zopet prečka lokalno cesto 1940/4, poteka po njenem zahodnem robu in po zahodnem robu ceste 1940/4, delno prečka parcele št. 1823/481, 1823/490, zavije proti zahodu po južnem delu parcel št. 1823/495 in 1823/61 do izhodiščne točke. Potek meje obodne parcelacije je prikazan v grafičnih prilogah.«
5. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
Spremeni se 5. člen tako, da se doda besedilo:
»Ureditveno območje obravnavanega OPPN meri približno 7,75 ha in vključuje naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Žalec: *156, *318, *459, *721, 1816/1 – del, 1816/2, 1816/3, 1817/111, 1817/112, 1817/115, 1823/173, 1823/174, 1823/289, 1823/290, 1823/310, 1823/428, 1823/431, 1823/432, 1823/433, 1823/434, 1823/435, 1823/436, 1823/438, 1823/439, 1823/440, 1823/441, 1823/452, 1823/455, 1823/456, 1823/457, 1823/461, 1823/471, 1823/485, 1823/487, 1823/488, 1823/489, 1823/491, 1823/492, 1823/68, 1823/69, 1823/70, 1823/71, 1823/72, 1823/73, 1823/74, 1823/78, 1823/79, 1823/80, 1823/81, 1823/82, 1823/83, 1975/1 – del, 1823/86 – del, 1823/68, 1823/87, 1940/3 – del, 1940/2, 1940/4 – del, 1940/8 – del, 1975/2 – del, 1940/19, 1997 – del, vse k.o. Žalec.
Sestavni del načrta so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav ostale gospodarske javne infrastrukture (potrebnih za komunalno opremljanje območja) ter morebitne protierozijske ukrepe in vodnogospodarske ureditve, ki obsegajo najmanj parcele št. 1811/36, 1823/61, 1823/86, 1823/118, 1823/119, 1823/121, 1823/495, 1823/490, 1949/2, 1940/2, 1940/3 in 1940/7, vse k.o. Žalec (trasa SN in NN elektro priključka, trasa ukinjenega in prestavljenega SN in NN elektro voda, črpališče ipd.), po potrebi pa tudi druge parcele.«
IV. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA 
6. člen 
(funkcija in prostorske ureditve območja) 
Spremeni se 6. člen tako, da se glasi:
»6. člen
(funkcija in prostorske ureditve območja) 
Območje z zemljišči in objekti nekdanjega lastnika Hmezad Kmetijstvo Žalec je, skladno s programom priprave OLN (Uradni list RS, št. 123/04), Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 92/15) in z razvojnimi programi investitorjev, s smernicami nosilcev urejanja prostora ter ob upoštevanju prostorskih danosti zemljišča (meja ureditvenega območja, ki jo opredeljuje Občinski prostorski načrt, pretežno raven teren, obstoječi objekti z opredeljeno namembnostjo, obstoječa prometna infrastruktura in manipulacijske površine, obstoječa komunalna in energetska infrastruktura ter omrežje zvez, obstoječa parcelacija), namenjeno za:
a) Na zemljiščih obstoječih lastnikov z oznako VR 3/1, ki že opravljajo svojo dejavnost:
– trgovsko-servisne, proizvodno-skladiščne in poslovne dejavnosti z možnostjo spremembe namembnosti objektov za potrebe dejavnosti eko kampa.
b) Na zemljiščih VR 3/2, VR 3/3 in VR 3/4:
– poslovne, gostinske, kulturne, športne, rekreacijske in turistične dejavnosti.
Na ureditvenem območju so z oznako VR 3/1 predvideni naslednji posegi in ureditve:
– novogradnje 6 objektov z oznakami 1 do 6 s poslovno-proizvodno-skladiščno-trgovsko dejavnostjo na severnem delu območja;
– ohranitev obstoječih objektov z dovoljeno gradnjo prizidkov ali adaptacijo oziroma rekonstrukcijo.
Na ureditvenem območju so z oznako VR 3/2, VR 3/3 in V3/4
– rušitve vseh objektov betonarne, lesenih gospodarskih poslopij in vseh lesenih provizorijev,
– ohranitev obstoječega bivalnega in nestanovanjskega objekta (Škofovski zavodi) z oznako 18 in 19 z dovoljeno gradnjo prizidkov ali adaptacijo oziroma rekonstrukcijo objektov,
– rekonstrukcija 5 obstoječih objektov z oznako 6 (vstopni objekt), 7, 8, 9 in 10 s poslovno, gostinsko, kulturno, športno, rekreacijsko in turistično dejavnostjo z dovoljeno nadomestno gradnjo, spremembo namembnosti, ter gradnjo prizidkov, adaptacijo in rekonstrukcijo objektov za potrebe spremenjene dejavnosti,
– gradnja (opcija) novega vstopnega objekta z oznako 6.1 s poslovno, gostinsko turistično dejavnostjo – vstopni objekt,
– gradnja sanitarnega objekta z oznako 11 za potrebe kopališča in eko kampa,
– gradnja (in/ali rekonstrukcija obstoječih kozolcev) nadstrešnic z oznakami 13, 14, 15, 16 in 17,
– gradnja kopališča (kopalnega jezera, biološkega bazena z regeneracijsko cono, prodnatim filtrom ali klasični bazen), bazena za otroke in strojnice ter ribnika (vodni motiv),
– ureditev eko kampa, ki vključuje gradnjo bivalnih objektov – bungalovov različnih tipov in velikosti, ureditev šotorišča, ureditev prostora za bivalnike (avtodome) in kamp prikolice,
– ureditev obstoječih športnih površin in rekonstrukcija obstoječega objekta z oznako 12,
– ureditve otroškega igrišča in površine za šport in rekreacijo ter ureditev prostorov za piknik,
– ureditev prometnih površin – rekonstrukcija in dograditev obstoječih cest, ureditev hodnika za pešce in ureditev parkirišča za osebna vozila in avtobuse ter postajališča za avtobuse,
– ureditev obvodnih, parkovnih in zelenih površin, ureditev pešpoti in brvi preko vodotoka Struga,
– ohranitev, obnova in razširitve oziroma novogradnje komunalne in energetske infrastrukture in omrežja zvez.
Na celotnem ureditvenem območju je prepovedana avtoprevozniška dejavnost v smislu urejanja parkirišča za parkiranje tovornih vozil.«
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, TOLERANCE 
7. člen 
(urbanistično oblikovanje območja) 
Spremeni se peta alineja 8. člena tako, da se glasi:
»– načrtovanje parkirnih površin za zaposlene in obiskovalce znotraj gradbenih parcel posameznih uporabnikov in gradnja osrednjega parkirišča za osebna vozila in turistične avtobuse,«
Spremeni se šesta alineja 8. člena tako, da se glasi:
»– zasaditev drevoreda ob glavni napajalni cesti in zasaditev dreves in grmovnic na območju osrednjega parkirišča in eko kampa in posameznih ureditvenih območij,«
8. člen
(urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov) 
Spremeni se drugi odstavek 9. člena tako, da se v preglednici (Okvirni tlorisni in višinski gabariti objektov:) objekti pod zaporednimi številkami 6 do vključno 18 nadomestijo z novimi objekti pod zaporednimi številkami 6, 6.1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ki se jim opredeli nova namembnost s poslovno, gostinsko, kulturno, športno, rekreacijsko in turistično dejavnostjo, etažnost ter tlorisne dimenzije, in sicer:
»
6
poslovno trgovski-gostinski turistični objekt – vstopni objekt
P + IP (ali 1 + P)
27,00 x 9,00 
6.1
poslovno trgovski-gostinski turistični objekt – vstopni objekt – opcija
P + IP (ali 1 + P)
27,00 x 9,00 
7
poslovno turistični – gospodarski objekt
P + IP (ali 1 + P)
26,00 x 10,00
8
poslovno turistični – gospodarski objekt
P + 1 + IP
19,00 x 9,00 + 15,50 x 8,50
9
poslovno turistični – gospodarski objekt
P + 1 + IP
34,00 x 17,50 + 9,00 x 8,50
10
poslovno turistični – gospodarski objekt
P + 1 + IP
22,00 x 13,50
11
gospodarski – sanitarni objekt
P + P
22,70 x 6,90
12
gospodarski – pomožni športni objekt
P
8,00 x 6,50
13
pomožni objekt – nadstrešnica
P + IP
16,00 x 6,50
14
pomožni objekt – nadstrešnica
6,00 x 6,00
15
pomožni objekt – nadstrešnica
6,00 x 6,00
16
pomožni objekt – nadstrešnica
P
6,00 x 6,00
17
pomožni objekt – nadstrešnica
P
6,00 x 6,00
18
poslovno turistični, kulturni, gospodarski objekt
P + 1 + IP
50,00 x 11,50
19.1
poslovno turistični, kulturni, gospodarski objekt
P + 1 + IP
14,00 x 6,00
19.2
pomožni gospodarski objekt
P + P
43,00 x 5,00
20
bivalni turistični objekti – bungalov
P + IP
5,00 do 7,00 x 3,40 do 4,00
« 
9. člen 
(gradbene parcele) 
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»10. člen
(gradbene parcele) 
Za ureditev gradbenih parcel veljajo naslednji pogoji:
– na gradbenih parcelah so dopustni posegi skladno z namembnostjo območja,
– meje gradbenih parcel so razvidne iz grafičnih prilog OLN in OPPN,
– na gradbenih parcelah se uredijo dovozi, parkirne in manipulacijske površine, parkovne in rekreacijske površine ter zelenice,
– izvedba utrjenih površin v asfaltu ali tlakovanje, na območju eko kampa pa tudi izvedba peščenih ali drugače sonaravno utrjenih površin,
– obveznost ureditve parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce,
– postavitev primerno oblikovane (žične, lesene, ozelenjene) varovalne ograje višine približno 2.0 m v primeru varnostnih razlogov. Ograjevanje območja naj se izvede tako, da omogoča upravljanja z zavarovanim območjem narave in spremljanje stanja na celotnem območju ob Strug, ne povečuje stopnje ogroženosti zaradi poplave na območju urejanja in izven njega ter omogoča prost dostop do vodnega in priobalnega zemljišča za urejanje voda in izvajanje javnih služb.«
10. člen 
(tolerance) 
Spremeni se 12. člen tako, da se na začetku prvega odstavka doda stavek, ki se glasi:
»OLN in OPPN določa okvirno programsko namembnost na zemljiščih z oznako VR 3/2, VR 3/3 in VR 3/4. Možne so preureditve in premestitve posameznih ureditev znotraj območij in med območji, ki so v grafičnih prilogah označena kot ureditvena območja z oznako od 1 do 11, vendar v okviru dovoljenih načrtovanih posegov.«
Spremeni se 12. člen tako, da se za sedanjim tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Tolerance za ureditev eko kampa:
– Na območju osrednjega parkirišča in eko kampa je dovoljeno posamezna območja, razen območja vstopnega objekta, povečevati ali zmanjševati in znotraj območja kampa urediti na drugi lokaciji.
– Število bivalnih objektov – bungalovov je dovoljeno zmanjšati ali povečati za do 50 %. V primeru povečanja števila bungalovov za do 50 %, je treba predhodno izvesti študijo nosilne kapacitete območja, skladno s 17. členom tega odloka (ocena vplivov na okolje). Bivalni objekti so lahko grajeni klasično, montažno ali pa so prenosni (mobilne hiše)«
Dosedanji četrti odstavek postane peti in se spremeni tako, da se glasi:
»Tolerance za objekte:
– dovoljene so spremembe dimenzij tlorisnih gabaritov objektov do ± 20 % in višinskih gabaritov objektov do ± 10 %. V primeru večjih sprememb zaradi tehnoloških ali drugih potreb, so te dovoljene izjemoma na podlagi prostorske preveritve v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter pod pogojem, da spremembe dimenzij ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije OLN in OPPN ter, da bodo spremembe v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.«
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
VI. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA 
11. člen 
(prometno omrežje) 
Spremeni se prva alineja 13. člena tako, da se glasi:
»– napajanje območja za osebna vozila se vrši iz vzhodne strani po javni poti, ki se priključuje na lokalno cesto Vrbje–Griže, le-ta pa na lokalno cesto Žalec–Griže. Javna pot na zahodu območja je namenjena izključno samo prometu vozil stanovalcev naselja. Napajanje območja za tovorna vozila in avtobuse se uredi s prometno signalizacijo na način, da se ta promet lahko odvija le iz oziroma v smeri lokalne ceste Žalec–Griže, nikakor pa ne preko naselja Vrbje,«
Za četrto alinejo 13. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– po zahodnem in južnem robu kopališča, preko območja eko kampa in po severnem robu eko kampa se uredijo pešpoti, ki vodijo od osrednjega parkirišča preko potoka Struga na območje ribnika Vrbje. Za nov prehod preko potoka Struga se izvede brv,«
Dosedanja peta, šesta in sedma alineja postanejo šesta, sedma in osma alineja.
12. člen 
(parkirne površine) 
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(parkirne površine) 
Za zagotavljanje parkiranja vozil se na ureditvenem območju uredijo parkirne površine:
– za potrebe objektov 1 do 5 in 18 ter 19 se parkiranje zagotovi na gradbenih parcelah objektov,
– za potrebe objektov 6 do 10 in za potrebe kopališča in eko kampa se uredi parkirišče za osebna vozila in turistične avtobuse v osrednjem delu ob vstopu na ureditveno območje z dostopom iz smeri lokalne ceste. Parkirišče se uredi v štirih nizih, na katerih je približno 110 parkirnih mest za osebna vozila, od tega približno 5 parkirnih mest za invalide, eno parkirno mesto s polnilnico za vozila na električni pogon ter dve parkirni mesti in obračališče za turistične avtobuse,
– ob dovozni cesti se nasproti parkirišča za avtobuse uredi avtobusno postajališče,
– na območju eko kampa se na območju parkirišča za bivalnike (avtodome) in kamp prikolice uredi 10–20 parkirnih mest v velikosti ca. 10 x 6 m. Omogoči se oskrba bivalnikov in kamp prikolic (voda, elektrika). Odpadne vode se uredijo s priključkom na kanalizacijo, z greznico na praznjenje ali malo ČN,
– za potrebe parkiranja na območjih bungalovov in šotorišča se uredijo parkirna mesta za osebna vozila na osrednjem parkirišču oziroma znotraj kampa – 1 parkirno mesto na bungalov in 1 parkirno mesto na šotor.«
13. člen 
(vodovodno omrežje) 
Spremeni se prva alineja 14. člena tako, da se glasi:
»– oskrba obstoječih in novih objektov z vodo se zagotovi iz obstoječega javnega vodovoda PE DN 90 mm.«
Spremeni se peta alineja 14. člena tako, da se glasi:
»– pred izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v posameznih objektih glede na njihovo namembnost. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške,«
Za peto alinejo 14. člena se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– minimalni odmik predvidenih objektov od javnega vodovoda znaša najmanj 3 m. Na mestih, pod utrjenimi površinami se vodovod izvede iz nodularne litine.«
14. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
Za peto alinejo 15. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– odvajanje odpadnih vod s kopališča (kopalnega jezera ali klasičnega bazena in bazena za otroke) se izvaja skladno s predpisi o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.«
Spremeni se sedma alineja 15. člena tako, da se glasi:
»– odvajanje očiščenih meteornih vod po meteorni kanalizaciji na zbiralnik vod s črpališčem, ki prečrpava vodo v Strugo. Črpališče se opremi z varnostnim prelivom meteornih vod v Strugo.«
Za osmo alinejo 15. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– iztočni objekti iz kanalizacije in drugi komunalni objekti se načrtujejo tako, da ne segajo v pretočni profil vodotoka in so oblikovani v naklonu brežine vodotoka, po potrebi z vgrajeno povratno zaklopko in protierozijsko zaščito struge vodotoka v območju izpusta. Kota dna iztoka je na spodnjem delu brežine.«
15. člen 
(upravljanje z vodami) 
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»16. člen
(upravljanje z vodami) 
Za upravljanje z vodami veljajo pogoji, določeni z zakonodajo s področja urejanja voda, predvsem pa naslednji pogoji:
– po jugovzhodnem in jugozahodnem delu meji ureditveno območje na vodotok 2. reda Struga. Vsi načrtovani objekti in naprave morajo biti locirani izven 5 m pasu priobalnega pasu vodotoka Struga. Dopustna je gradnja objektov grajenega javnega dobra (cest, poti, brvi preko vodotoka, ostala GJI) in izvajanje ukrepov, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, je dopustno redno vzdrževati, v obsegu, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta,
– obstoječe objekte in naprave je za potrebe turizma, rekreacije in sorodnih dejavnosti dopustno rekonstruirati, adaptirati, obnoviti ali porušiti in zgraditi novogradnjo v obsegu, ki bistveno ne spreminja velikosti objekta, sprememba namembnosti in dejavnosti pa je skladna s tem odlokom,
– na območju eko kampa se levi breg vodotoka Struga ustrezno protierozijsko zavaruje z uporabo sonaravnega materiala – lesa ter uredi kot javna sprehajalna pot ob vodi. Če to ni potrebno zaradi zavarovanja brežine, je na območju vodotoka Struga prepovedano odstranjevati drevesno in grmovno zarast (obvodna vegetacija),
– za vse posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali na stanje voda je treba v postopku pridobivanja dovoljenja za gradnjo investitor pridobiti vodno soglasje, ki ga izda Direkcija Republike Slovenije za vode,
– za posebno rabo vode (za potrebe kopališča) je treba pridobiti vodno pravico, ki se izvaja samo na način, za namen in v mejah, za katere je bila pridobljena vodna pravica v skladu z zakonom s področja urejanja voda,
– vsi posegi v prostor se načrtujejo in izvajajo tako, da ne posegajo v pridobljene vodne pravice.«
16. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
Spremeni se 17. člen tako, da se glasi:
»17. člen
(elektroenergetsko omrežje) 
Za elektroenergetsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– daljnovod Roje DV 20 kV. Napajanje predvidenih objektov eko kampa in javna razsvetljava se izvede iz obstoječe transformatorske postaje TP Vrbje Kombinat, ki se pred priključitvijo objektov preuredi,
– preko območja OŠR poteka obstoječi visokonapetostni (SN) nadzemni vod DV 20 kV z varovalnim pasom 10 m od osi SN nadzemnega voda v obe smeri. SN nadzemni vod se med oporiščem št. 44 in oporiščem št. 46 v dolžini približno 160 m odmontira in nadomesti z novim podzemnim vodom, za kar je treba v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati ustrezno projektno dokumentacijo in pridobiti ločeno gradbeno dovoljenje,
– izgradnja novega električnega omrežja se izvede v skladu s projektom Elektrifikacija na območju OLN Vrbje ob Strugi (Elektrotehniško društvo Celje, proj. št. 25/06), in Idejnim projektom Načrt električnih inštalacij in elektro opreme (Eltiplan d.o.o., Podkraj, Velenje, št. načrta: 120/2015-E),
– preko območja eko kampa poteka obstoječi nizkonapetostni (NN) nadzemni vod, ki se ga med točkama A in B v dolžini približno 175 m odmontira in nadomesti z novim podzemnim NN vodom. Ostali obstoječi NN elektrovodi, ki potekajo preko območja se na območju utrjenih površin zaščitijo.«
17. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
Spremeni se 19. člen tako, da se glasi:
»19. člen
(telekomunikacijsko omrežje) 
Za telekomunikacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– na obravnavanem območju potekajo obstoječi telekomunikacijski (TK) vodi. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječih vodov ter jih po potrebi prestaviti ali ustrezno zaščititi. Za priključitev novih objektov na obstoječe komunikacijsko omrežje se izgradi novo TK kanalizacijo,
– novi in prestavljeni TK vodi se uredijo v kabelski kanalizaciji ob cestah in poteh, ki so prilagojeni končnemu stanju ureditve,
– priključevanje posameznih obstoječih in predvidenih objektov in naprav se podrobneje obdela v tehnični dokumentaciji, skladno s pogoji in pod nadzorom upravljavca. Po izgradnji je treba za nove trase TK vodov izdelati dokumentacijo omrežja s podzemnim katastrom.«
VII. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 
18. člen 
(ocena vplivov na okolje) 
Spremeni se 20. člen tako, da se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ureditveno območje OLN in OPPN se nahaja v neposredni bližini zavarovanega območja Krajinski park ribnik Vrbje z zaledjem (ID 4073), ekološko pomembnega območja Savinja Grušovlje – Petrovče (ID 95900) in naravne vrednote Vrbje – ribnik (ID 4019). Na območju Eko kampa ni dovoljeno opravljati dejavnosti, ki bi lahko bistveno ogrozile zavarovano območje. V primeru ogrožanja ciljev zavarovanega območja (slabšanja stanja zavarovanega območja) in s tem preštevilnega (množičnega ali povečanega) obiska, se nemudoma izvede študijo nosilne kapacitete območja za turizem in vpliv obiska na zavarovano območje ter biotsko raznovrstnost, ki jo izdela za to pooblaščena strokovna organizacija.«
19. člen 
(varovanje narave) 
Spremeni se 21. člen tako, da se za četrto alinejo prvega odstavka doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– oblikovanje terena na območju Eko kampa naj čim bolj sledi obstoječemu reliefu. Razgaljene površine med gradnjo se zatravijo, uporabijo se semena drobirja iz okoliških ekoloških travnikov. Pri ozelenjevanju se tujerodnih rastlinskih vrst ne uporablja. Pri vzdrževanju površin ni dovoljena uporaba herbicidov. Vse ureditve se načrtujejo in izvedejo tako, da ne predstavljajo pasti prostoživečim živalim.«
20. člen 
(varstvo pred hrupom) 
Spremeni se 24. člen tako, da se za petim odstavkom doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»Dejavnosti na prostem se ne izvajajo v večernem in nočnem času. Prireditve na prostem, ki jih spremlja povečan hrup se ne izvajajo, oziroma se izvajajo le občasno na podlagi in v skladu s soglasjem, ki ga izda za to pristojni občinski organ.«
Spremeni se 24. člen tako, da se za šestim odstavkom doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»Območje OPPN sodi v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 62/10) v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero so dovoljene naslednje mejne vrednosti kazalcev hrupa: 60 dBA za dan in 50 dBA za noč.«
21. člen 
(varstvo pred poplavo in erozijo) 
Za 26. členom se doda novi 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(varstvo pred poplavo in erozijo) 
Območje OLN in OPPN se nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti, deloma pa v območju majhne in srednje nevarnosti. Vsi posegi v prostor se načrtujejo in izvedejo skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) in prilogo 1 navedene uredbe, to je tako, da ne povečujejo obstoječe stopnje poplavne ogroženosti ter da ob poplavah nimajo škodljivega vpliva na vode, vodna in priobalna zemljišča.«
22. člen 
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem) 
Za 26.a členom se doda novi 26.b člen, ki se glasi:
»26.b člen
Razsvetljava objektov se izvede tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla. Svetilke ne smejo osvetljevati brežin vodotoka Struga. Načrtovanje in uporaba javne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles mora biti skladno z določil, ki predpisujejo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
Za ureditev javne razsvetljave in razsvetljave objektov se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice ter uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
Gradbišča se ponoči ne osvetljuje. Za varovanje gradbišča in objekta v času obratovanja je dovoljena postavitev posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem za samodejni vklop/izklop.
Svetlobnih reklamnih napisov in sporočil na celotnem ureditvenem območju ni dovoljeno nameščati in uporabljati.«
VIII. ETAPNOST IZVEDBE 
23. člen 
(etapnost izvedbe) 
Spremeni se 28. člen tako, da se glasi:
»Za etapno izvajanje OLN in OPPN veljajo naslednji pogoji:
– izvajanje lahko poteka v etapah skladno s potrebami in finančnimi zmožnostmi investitorjev,
– posamezna etapa mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne, vodnogospodarske in ostale ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno izvedene s posamezno etapo gradnje,
– do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov v skladu z OLN in OPPN.
V primeru nove prometne ureditve tako, da napajanje z motornim prometom prevzame nova dovozna cesta po severnem robu območja VR 3/1, se preuredi osrednje parkirišče. Preuredi se lahko tudi obstoječa dovozna cesta tako, da je slednja namenjena samo peš prometu in servisnemu ter interventnemu dovozu.«
24. člen 
(prenehanje veljavnosti prostorskega izvedbenega akta) 
Za 30. členom se doda novo poglavje in nov 30.a člen, ki se glasi:
»IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA 
30.a člen 
(prenehanje veljavnosti prostorskega izvedbenega akta) 
Prostorski izvedbeni akt preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Žalec. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora (EUP) v katero sodi območje, se po prenehanju veljavnosti prostorskega izvedbenega akta, določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu.«
X. KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
Spremeni se 31. člen tako, da se glasi:
»OLN in OPPN sta stalno na vpogled na Občini Žalec, Uradu za prostor in gospodarstvo in na Upravni enoti Žalec.«
26. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2014
Žalec, dne 16. februarja 2017
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti