Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

318. Odlok o programu opremljanja Čuklja »Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90«, stran 1023.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. januarja 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja Čuklja »Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90«
l. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90«, ki ga je v decembru 2016 izdelal Tehnično projektiranje in svetovanje Stojan Vičič s.p., Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) S tem odlokom se sprejmejo tudi podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunsko območje komunalne opreme, skupni in obračunski stroški predvidene komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na m² parcele oziroma na m² tlorisne površine in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so podrobneje prikazane v programu opremljanja.
(3) Program opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Nova Gorica.
2. člen 
Sestavni deli tega odloka so:
– program opremljanja.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA 
3. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo, ki jo je treba rekonstruirati:
– prometno ureditev, in sicer Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90.
(2) Prikaz obstoječe in komunalne opreme, ki se rekonstruira je sestavni del programa opremljanja.
lll. PODLAGE ZA OBRAČUN KOMUNALNEGA PRlSPEVKA 
4. člen
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so obstoječi in predvideni objekti, ki se načrtujejo v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, in spremembe) in ki se bodo prvič opremljali s komunalno opremo oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino objekta ali spreminjali njegovo namembnost.
5. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje posamezne komunalne infrastrukture je območje investicije, na katerem se bo zagotovilo priključevanje na komunalno infrastrukturo, oziroma je to območje njene uporabe. V primeru ureditve povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90 odlok obravnava eno obračunsko območje.
(2) Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo so enaka obračunskim območjem skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14).
6. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Skupni (S) in obračunski (OS) stroški izgradnje predvidene komunalne opreme ureditve povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90 znašajo:
– skupni stroški (S) znašajo 4.622,90 € z DDV;
– obračunski stroški (OS) znašajo 4.622,90 € z DDV.
7. člen 
(stroški opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti)
(1) Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine predvidenega stanovanjskega objekta se obračunajo z upoštevanjem preglednice:
Naziv stroška
Cpi (€/m2)
Cti (€/m2)
– ureditev javne poti
2,48
3,65
Cpi / Cti
2,48
3,65
(2) Pomen Cpi inCti je naslednji:
– Cpi
stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme;
– Cti
stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme.
(3) V spodnji tabeli so prikazani stroški opremljanja za posamezno vrsto obstoječe komunalne infrastrukture skladno s 7. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14).
Vrsta komunalne oprema
Cpi (€/m2)
Cti (€/m2)
Prometno omrežje
C1 – prometno omrežje – delno opremljeno območje
3,80
8,53
C2 – prometno omrežje – opremljeno območje
9,26
23,36
Kanalizacijsko omrežje
K1 – kanalizacijsko omrežje – delno opremljeno območje
1,16
2,19
K2 – kanalizacijsko omrežje – opremljeno območje
3,65
8,01
Vodovodno omrežje
V1 – vodovodno omrežje – delno opremljeno območje
0,73
1,62
V2 – vodovodno omrežje – opremljeno območje
2,78
7,30
Omrežje daljinskega ogrevanja
T1 – omrežje daljinskega ogrevanja – delno opremljeno območje
1,61
1,05
T2 – omrežje daljinskega ogrevanja – opremljeno območje
6,90
5,53
Omrežje odprtih javnih površin
JP – omrežje odprtih javnih površin
3,21
4,50
Omrežje objektov ravnanja z odpadki
KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki
0,85
1,91
8. člen 
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta) 
Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt) na območju opremljanja znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.
9. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju (Cpi) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cpi1 = Cpi·I
oziroma
Cti1 = Cti I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
10. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 ·Dt)
(2) Komunalni prispevek za celotno komunalno opremo se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KPi
(3) Oznake pomenijo:
KP
celotni komunalni prispevek;
KPi
komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo;
Aparcela
površina parcele objekta;
Atlorisna
površina neto tlorisne površine objekta;
Kdejavnost
faktor dejavnosti;
Cpi1
indeksirani stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme;
Cti1
indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme.
Pri izračunu komunalnega prispevka se za novogradnje, spremembe namembnosti in dozidave obračuna tudi stroške za obstoječo infrastrukturo (primarna komunalna infrastruktura skladno z navedbami Programa opremljanja).
(4) Investitorju se poleg stroškov, določenih s predmetnim programom opremljanja, obračuna še stroške izgradnje obstoječe komunalne opreme kot to določa četrti odstavek 10. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14).
Cp(ij skupni) = Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija) 
Ct(ij skupni) = Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicija) 
kjer je:
Cp(ij skupni) Cp(ij), ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Ct(ij skupni) Ct(ij), ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Cp(ij obstoječi) Cp(ij), ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Ct(ij obstoječi) Ct(ij), ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Cp(ij investicija) Cp(ij), ki je predmet investicije;
Ct(ij investicija) Ct(ij), ki je predmet investicije.
11. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se odmeri na zahtevo zavezanca oziroma, ko občina s strani upravne enote dobi obvestilo o popolnosti vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, ali po uradni dolžnosti.
(2) Če investitor zahteva, da upravna enota v njegovem imenu vloži zahtevo za odmero komunalnega prispevka, mora predložiti dodaten izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če vlogo za odmero komunalnega prispevka vloži zavezanec sam, mora vlogi predložiti izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega pristojni organ pridobi potrebne podatke za odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati v roku trideset dni od pravnomočnosti odločbe.
(5) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dopustna pritožba v roku petnajst dni od njene vročitve. O pritožbi odloča župan Mestne občine Nova Gorica.
12. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še sorazmerni del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
13. člen 
(terminski plan) 
Manjkajoča komunalna oprema na območju urejanja se bo gradila po sledeči dinamiki:
– sklenitev pogodbe o opremljanju: 1 mesec po pričetku veljavnosti tega odloka
– izvedba povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90: 1 mesec po sklenitvi pogodbe o opremljanju.
IV. KONČNA DOLOČBA 
14. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-108/2016-4
Nova Gorica, dne 26. januarja 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost