Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2965. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ, stran 8410.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – upb, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/2016 – odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – upb in 68/16), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – upb, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 26. redni seji dne 20. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
vsebina odloka 
S tem odlokom se določa posebna prometna ureditev ter pravila ravnanja in obveznosti udeležencev v cestnem prometu na območju naselja Vipavski Križ, obveznosti pristojnih služb, odgovornih za varnost v prometu na javnih površinah, ter nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen 
pomen izrazov 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku imajo enak pomen, kot izrazi v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa.
(2) Javne prometne površine v občini so kategorizirane javne ceste in nekategorizirane javne ceste, po katerih poteka promet: lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje, pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih.
(3) Pristojni organ je Občinska uprava Občine Ajdovščina.
(4) Nočni čas je čas med 22.00 in 6.00 uro.
(5) Dostavni čas je čas, ki je predviden za opravljanje dostave in oskrbe z vozili, za katere je drugače promet prepovedan.
(6) Dovolilnica je dokazilo, ki ga izda pristojni organ, in je namenjeno označitvi vozila z dodeljeno pravico do vstopa, ustavljanja ali parkiranja na določenem območju.
(7) Dovoljenje je pisna odločba, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene posebne rabe oziroma aktivnosti na prometni površini.
(8) Območje umirjenega prometa je področje v naselju, v katerem imajo pešci prednost pred vozili in je dovoljena igra otrok ter je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
(9) Označitev časa prihoda pomeni namestitev oznake začetka parkiranja pri osebnih vozilih na vidnem mestu na armaturni plošči pod prednjim vetrobranskim steklom oziroma pri drugih vozilih na vidnem mestu v vozilu.
(10) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem:
javna cesta, ki se uporablja za cestni promet, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti, če gre za površino v javni rabi, ne glede na lastništvo.
3. člen 
območja 
(1) »Ožje območje, ki obsega del naselja Vipavski Križ znotraj obzidja z dostopno potjo na S strani obzidja ter javnimi površinami ob kapelici na SZ strani naselja, je prikazano v grafični prilogi št. 1 k temu odloku.«.
(2) Ožje območje obsega naslednje nepremičnine: parc. št. 17/3, 17/5, 17/6, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 19, 20, 25/3, 25/4, 1902/2, 1904/2, 1934/1, 1934/2, 1935/3, 1936/1, 1936/2, 1937, 1939/1, 1939/2, 1939/3, 1940, 1941, 1942/1, 2771/2, 2771/3, 2771/4, 2771/6, 2782/1, 2782/2-del, 2782/3, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3844/1, 3845/2, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874/1, 3874/2, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902 in 3903, vse k.o. Vipavski Križ.
(3) Razširjeno območje obsega ožje območje iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ter javne parkirne površine na severni strani naselja z dostopnima cestama do naselja Vipavski Križ.
(4) Razširjeno območje obsega nepremičnine navedene v drugem odstavku tega člena ter nepremičnine: parc. št. 18/2, 2772/1, 2772/3, 2782/2-del, 2792/5, 2822 in 2859, vse k.o. Vipavski Križ.
4. člen 
občinske ceste 
Na območju potekajo kategorizirane javne poti: JP501731, JP 501732, JP501734, JP501735, JP501736, JP501721, JP501723, JP503271, JP 501737 in JP 503272.
5. člen 
pristojnosti za urejanje prometa 
Občinski svet Občine Ajdovščina:
– določi območje umirjenega prometa,
– določa omejitve in največje dovoljene hitrost vozil v naselju.
Občinska uprava:
– določa javne parkirne površine, način parkiranja ter prepoved parkiranja in ustavljanja,
– določa območja kratkotrajnega parkiranja,
– določa prepoved prometa in uporabe ceste na posamezni cesti, ulici ali trgu,
– določa enosmerne ceste,
– določa prednost v križiščih,
– določa prometno signalizacijo na občinskih cestah,
– odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri delih na cesti in v naselju,
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov na javnih prometnih površinah v naselju,
– določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste vozil na javnih prometnih površinah,
– izdaja dovoljenja in soglasja skladno s tem odlokom,
– izdaja dovolilnice za dostop v območje mirujočega prometa,
– vodi evidenco o prometni signalizaciji,
– opravlja naloge nadzora prometa in prometne ureditve občinskih cest,
– ukrepa v zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
II. PROMETNE POVRŠINE IN UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH 
6. člen 
prometna ureditev na ožjem in razširjenem območju 
(1) Na javnih prometnih površinah je na celotnem razširjenem območju prepovedano parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in priklopnih vozil.
(2) Javne parkirne površine so označene s prometnimi znaki za parkiranje. Na njih lahko skladno s prometno ureditvijo parkirajo vsi vozniki osebnih motornih vozil ter vozniki koles in mopedov.
(3) Znotraj ožjega območja je na javnih prometnih površinah dovoljeno puščati kolesa le na za to označenih površinah in na površinah, ki so opremljene s stojali za kolesa.
(4) Na javnih prometnih površinah se prepove parkiranje bivalnih vozil, v kolikor se na terenu izkazujejo težave s prekomernim parkiranjem teh vozil. Občinska uprava sprejme odločitev o prepovedi oziroma omejitvi prometa na podlagi pozitivnega mnenja občinskega odbora, pristojnega za urejanje prostora.
(5) Na javnih parkirnih mestih je parkiranje brezplačno in časovno neomejeno.
(6) Na javnih prometnih površinah lahko občinska uprava po uradni dolžnosti ali na predlog izvajalca javne službe vzdrževanja občinskih cest odredi splošno prepoved prometa ali prepoved za posamezne vrste vozil.
(7) Med porokami, pogrebi in ob cerkvenih slovesnostih se prometni režim prilagaja tem dogodkom.
7. člen 
območje umirjenega prometa ter pogoji za pridobitev dovolilnice oziroma dovoljenja za dostop na območje umirjenega prometa 
(1) Za območje umirjenega prometa se s tem odlokom določi celotno ožje območje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) Na območju umirjenega prometa velja prepoved prometa osebnih in drugih vozil, z izjemo vozil, ki so označena z dovolilnico ali s številko veljavnega dovoljenja.
(3) Stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem na ožjem območju, ki izkažejo lastništvo vozila z verodostojno listino, lahko pridobijo dovolilnico za neomejeni dostop z osebnim vozilom.
(4) Stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem na ožjem območju, ki izkažejo lastništvo vozila z verodostojno listino, lahko pridobijo dovolilnico za neomejeni dostop z drugim vozilom. Druga vozila so vozila, ki niso osebna vozila, npr. traktor, motokultivator, delovni stroj. Dovolilnico za neomejeni dostop z drugim vozilom se izda samo za vozila s skupno maso do 7,5 ton.
(5) Pravne osebe s sedežem na ožjem območju lahko pridobijo dovolilnico za neomejeni dostop z osebnim vozilom, če izkažejo lastništvo vozila z verodostojno listino.
(6) Samostan je poleg dovolilnic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena upravičen do 20 dovolilnic za neomejeni dostop z osebnim vozilom. Te dovolilnice samostan samostojno razporeja.
(7) Osnovna šola Dobravlje, podružnica Vipavski Križ, je upravičena do 3 dovolilnic za osebna vozila, ki jih dodeli staršem invalidnih otrok in drugih otrok, ki imajo težave pri gibanju.
(8) Enota vrtca Vipavski Križ je upravičena do 3 dovolilnic za osebna vozila, ki jih dodeli staršem invalidnih otrok in drugih otrok, ki imajo težave pri gibanju.
(9) Dovoljenje za izredno dostavo se izda vozniku vozila, ko gre za dostavo, ki traja več kot 15 minut. Dovoljenje za izredno dostavo je vezano na lokacijo in je časovno omejeno na največ 14 dni in ga je možno podaljšati še za 7 dni. Dovoljenje za izredno dostavo se izda samo za vozila s skupno maso do 7,5 ton.
(10) Dovoljenje za izvedbo gradbenih ali vzdrževalnih del se izda investitorju ali izvajalcu del. Dovoljenje za izvedbo gradbenih ali vzdrževalnih del je časovno omejeno in vezano na izvedbo gradbenih ali vzdrževalnih del na objektih oziroma površinah, ki so opredeljena v vlogi. Dovoljenje za izvedbo gradbenih ali vzdrževalnih del se izda samo za vozila s skupno maso do 7,5 ton.
(11) Dovoljenje zaradi organizacije prireditve se izda organizatorju prireditve in je časovno omejeno ter vezano na pripravo in izvedbo prireditve. Dovoljenje zaradi organizacije prireditve se izda samo vozilom s skupno maso do 7,5 ton.
(12) Dovolilnica za stalni dostop z osebnim vozilom vsebuje navedbo registrske številke vozila oziroma oznako »samostan«, »šola« ali »vrtec«.
(13) Če se z dovoljenjem za izredno dostavo, dovoljenjem za izvedbo gradbenih ali vzdrževalnih del oziroma dovoljenjem zaradi organizacije prireditve dovoli parkiranje na javni površini, se v dovoljenju navede lokacija parkiranja vozila.
(14) Dovoljeni dostavni čas na območju umirjenega prometa znaša 15 minut.
(15) Dostop in dostava v območje umirjenega prometa se lahko fizično prepreči z zaporami, ki se lahko izvedejo samo v skladu s predpisi o graditvi objektov in urejanjem prostora ter pod pogojem, da zanje predhodno izda soglasje občinski odbor, pristojen za urejanje prostora.
8. člen 
izjeme za dostop na območje umirjenega prometa 
Ne glede na prepovedi in omejitve iz 7. člena tega odloka je promet z vozili na območju mirujočega prometa dovoljen za: vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije in vozila javnega podjetja pri izvajanju nalog javne službe gospodarske javne infrastrukture, vozila za dostavo malic in kosil za šolo in vrtec, vozila za dostavo pošte in paketno dostavo ter izvajalci popravil v primerih intervencij na elektro in telekomunikacijski infrastrukturi.
III. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV V CESTNEM PROMETU 
9. člen 
(1) Udeleženci v cestnem prometu so na ožjem in razširjenem območju dolžni upoštevati veljavno prometno ureditev iz 6. člena tega odloka.
(2) Udeleženci v cestnem prometu so dolžni na območju umirjenega prometa upoštevati določbe 7. člena tega odloka, z izjemami določenimi v 8. členu tega odloka.
(3) Imetniki in uporabniki dovolilnic iz tretjega do osmega odstavka 7. člena tega odloka lahko z vozilom dostopajo na območje umirjenega prometa ter so dolžni vozilo umakniti z javnih površin v dostavnem času iz štirinajstega odstavka 7. člena.
(4) Imetniki dovoljenja iz devetega, desetega oziroma enajstega odstavka 7. člena tega odloka lahko v opredeljenem časovnem obdobju z vozilom dostopajo na območje umirjenega prometa ter so dolžni v dostavnem času iz štirinajstega odstavka 7. člena vozilo umakniti z javnih površin, v kolikor ni v dovoljenju določena javna površina, na kateri lahko vozilo parkirajo dalj časa.
(5) Imetniki in uporabniki dovolilnic ter imetniki dovoljenj iz 7. člena tega odloka so pri osebnih vozilih dolžni dovolilnico oziroma označbo s številko dovoljenja namestiti na vidno mesto na armaturni plošči pod prednjim vetrobranskim steklom, v kolikor ne gre za osebno vozilo pa na vidno mesto v vozilu.
(6) Vozniki so dolžni čas prihoda označiti tako, da namestijo ročno parkirno uro ali na listu papirja razločno napišejo uro začetka parkiranja.
IV. OBVEZNOSTI OBČINSKE UPRAVE 
10. člen 
(1) Občinska uprava vlagatelju, ki izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega odloka, na podlagi njegove vloge izda:
– dovolilnico za neomejeni dostop za osebno vozilo,
– dovolilnico za neomejeni dostop za druga vozila,
– dovoljenje za izredno dostavo,
– dovoljenje za izvedbo gradbenih ali vzdrževalnih del,
– dovoljenje zaradi organizacije prireditve.
(2) Občinska uprava vodi evidenco izdanih dovolilnic in dovoljenj iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Občinska uprava sproti obvešča nadzorni organ o izdanih dovolilnicah in dovoljenjih iz prvega odstavka tega člena ter ga obvešča o spremembah prometnega režima in prometne signalizacije na ožjem in razširjenem območju.
V. NADZOR 
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
12. člen 
(1) Za kršitve določb tega odloka so predpisane globe v naslednjih primerih:
– za kršenje obveznosti udeležencev cestnega prometa iz prvega, drugega, tretjega in šestega odstavka 6. člena tega odloka,
– za kršenje določb drugega odstavka 7. člena tega odloka (dostop na območje umirjenega prometa brez dovolilnice ali dovoljenja) in
– za kršenje štirinajstega odstavka 7. člena tega odloka (neupoštevanje dostavnega časa na območju umirjenega prometa),
– za kršenje petega in šestega odstavka 9. člena (namestitev dovolilnice ali dovoljenja in označitev časa prihoda.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena so predpisane globe v naslednji višini:
– za posameznika 40 EUR,
– za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki opravlja dejavnost, 100 EUR,
– za pravno osebo 100 EUR,
– za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 40 EUR.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Označitev površin in namestitev stojal za kolesa iz četrtega odstavka 6. člena zagotovi Občina Ajdovščina v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
14. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se prične s 1. 12. 2017.
Št. 371-6/2017
Ajdovščina, dne 20. oktobra 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost