Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2909. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci, stran 8211.

  
Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 popr. in 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1) župan Občine Beltinci izdaja
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom, se začne priprava Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci (v nadaljevanju: SD PUP Beltinci), in sicer:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11, 75/11, 37/13, 11/15 in 47/17).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD PUP Beltinci je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – (106/10 popr.) – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov) 
V veljavi so za Občino Beltinci prostorsko ureditveni pogoji, ki so sprejeti z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11, 75/11, 37/13, 11/15 in 47/17 – v nadaljevanju: PUP). Ob uveljavitvi SD PUP Beltinci bodo nova določila vključena v tekstualni in grafični del določila sedaj veljavnega akta z namenom vključitve novih prostorsko ureditvenih pogojev, sprememba dejavnosti na obstoječih stavbnih zemljiščih, odprave neskladij med tekstualnim in grafičnim delom, uskladitev PUP s planskimi akti ter druge spremembe.
3. člen 
(območje prostorskega načrta) 
Območje SD PUP Beltinci zajema območje kot je določeno v odloku PUP Beltincih in grafičnih prikazih.
4. člen 
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov) 
(1) Predmet izdelave SD PUP Beltinci je vključitev določil v tekstualni del odloka z namenom vključitve novih prostorsko ureditvenih pogojev (vključitev novih dejavnosti, omejitev dejavnosti ipd.), odprave neskladij med tekstualnim in grafičnim delom, sprememba dejavnosti na obstoječih stavbnih zemljiščih v grafičnem delu in uskladitev PUP s planskimi akti.
(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov bo predal pripravljavcu, to je Občini Beltinci, tri izvode akta v analogni obliki in digitalni obliki.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri SD PUP Beltinci pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena. Upoštevale se bodo že izdelane strokovne podlage. Izdane bodo smernice nosilcev urejanja prostora, ki bodo služile kot podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka.
6. člen 
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov) 
V skladu z 18. členom ZPNačrt-a se za SD PUP Beltinci izvede postopek, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev najmanj 30 dni in javna obravnava
– priprava in sprejem stališč do podanih pripomb
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
– objava odloka v uradnem glasilu.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Glede na predvidene SD PUP Beltinci so pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog SD PUP Beltinci:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor,
– Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec cestnega omrežja),
– KOMUNA javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec kanalizacijskega in vodovodnega omrežja),
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
– TELEING d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje (upravljavec kabelske televizije),
– PETROL PLIN d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
(2) Na podlagi pristojnosti po Zakonu o varstvu okolja; Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za Strateško presojo vplivov na okolje, ki v skladu z določili 58. člena ZPNačrt-a in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) odloči, ali je za predmetni akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD PUP Beltinci) 
Finančna sredstva za izdelavo SD PUP Beltinci zagotovi Občina Beltinci.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati osmi dan po njegovi objavi.
Št. 350-9/2016-10
Beltinci, dne 24. oktobra 2017
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost