Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1902. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran, stran 5117.

  
Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo)
R A Z G L A Š A M   S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Piran, 
ki jih je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 23. 5. 2017.
Št. 01501-4/99-2017
Piran, dne 23. maja 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. in 131. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 23. 5. 2017 sprejel naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Piran 
1. člen
Statut Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena spremeni tako, da se za besedno zvezo »Nova vas« doda besedna zveza: »nad Dragonjo«.
2. člen
V 1. členu se za petim odstavkom doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.«
3. člen
Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Imena in območja krajevnih skupnosti so:
– Krajevna skupnost Piran, s sedežem v Piranu, Levstikova 7, ki obsega naselje Piran – prostorski okoliši od št. 1 do 24 ter 95 in 112 in del naselja Portorož – prostorski okoliši št. 36 in 38,
– Krajevna skupnost Portorož, s sedežem v Portorožu, Obala 16, ki obsega naselje Portorož – prostorski okoliši od št. 25 do 35, 37, 39, do 41, 97, 98, 103, 104 in 109,
– Krajevna skupnost Lucija, s sedežem v Luciji, Obala 105, ki obsega naselja Lucija – prostorski okoliši od št. 42 do 64 in 93, naselje Seča – prostorski okoliš od št. 65 do 70 in 96 ter del naselja Dragonja – prostorski okoliši od št. 99 do 102 in od št. 105 do 108,
– Krajevna skupnost Strunjan, s sedežem v Strunjanu, Strunjan 28, ki obsega naselje Strunjan – prostorski okoliši od št. 88 do 92,
– Krajevna skupnost Sečovlje, s sedežem v Sečovljah, Sečovlje 39, ki obsega naselje Parecag – prostorski okoliši od št. 71 do 74 in 110, naselje Sečovlje, naselja Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile – prostorski okoliši od št. 75 do 77 in 94 ter naselje Dragonja – prostorski okoliši od št. 78 do 80, 82 in 111,
– Krajevna skupnost Sveti Peter, s sedežem v Sv. Petru, Sv. Peter 76, ki obsega naselje Sv. Peter – prostorski okoliši od št. 83 do 85 ter del naselja Dragonja – prostorski okoliš št. 81,
– Krajevna skupnost Padna, s sedežem v Padni, Padna 11, ki obsega naselje Padna – prostorski okoliš št. 87,
– Krajevna skupnost Nova vas, s sedežem v Novi vasi nad Dragonjo, Nova vas nad Dragonjo 50, ki obsega naselje Nova vas nad Dragonjo – prostorski okoliš št. 86.«
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo “zastavo” doda vejica in beseda »žig«.
5. člen
Osmi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Praznik Občine Piran je 15. oktober in obeležuje ustanovitev prvega Mornariškega odreda Koper leta 1944.«
6. člen
Peta alineja pete točke in prva alineja osme točke 8. člena se črtata.
7. člen
V osmi točki 8. člena se doda nova, peta alineja, ki se glasi: »pospešuje razvoj športa in rekreacije.«
8. člen
Šesta alineja 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»– mrliško pregledno službo«
9. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni in nadomesti z besedilom: »Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami in delom določa zakon.«,
četrti odstavek 18. člena se črta.
10. člen
V sedmem odstavku 21. člena in v tretjem odstavku 81. člena, se besedna zveza »tajnik občine« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo: »direktor občinske uprave« v ustreznih sklonih.
11. člen
Sedma alineja drugega odstavka 31. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»– odloča in sklepa pravne posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem stvarnim premoženjem občine, ter upravlja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer zlasti skrbi za pravno in dejansko urejenost stvarnega premoženja občine, sklepa pravne posle oddaje stvarnega premoženja v najem ali brezplačno uporabo, odloča o obremenjevanju s stvarnimi pravicami ter sklepa druge pravne posle skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem.«
12. člen
Sedanja osma alineja drugega odstavka 31. člena, ki se glasi:
»– odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja občine v okviru izvrševanja proračuna,«
se črta.
Sedanja trinajsta alineja drugega odstavka 31. člena, ki se glasi:
»– odloča in sklepa pravne posle glede odtujitve nepremičnega premoženja,«
se črta.
Sedanja štirinajsta alineja drugega odstavka 31. člena, ki se glasi:
»– odloča in sklepa pravne posle glede obremenjevanja nepremičnin s stvarnimi pravicami,«,
se črta.
13. člen
Sedanji 53. člen se v celoti črta.
14. člen
Prva alineja 55. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– skrbijo za upravljanje vaških pokopališč, če z zakonom ali odlokom občine ni drugače določeno,«
15. člen
Drugi odstavek 57. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za delovanje svetov krajevnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Piran in Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran.«
16. člen
Za zadnjim, osmim odstavkom 57. člena se doda novi deveti odstavek, ki se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti z drugimi funkcijami in delom, določa zakon.«
17. člen
Drugi odstavek 94. člena se spremeni in se sedaj glasi:
»Opravljanje javnih služb zagotavlja občina v oblikah, ki jih določa zakon.«
18. člen
Črta se šesta alineja 97. člena.
19. člen
Drugi odstavek 113. člena se spremeni in se sedaj glasi:
»Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonsko predpisanimi roki.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01501-4/99-2017
Piran, dne 23. maja 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – dec. CC) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n.5/14 – testo consolidato ufficiale)
P R O M U L G O   L E   M O D I F I C H E   E   I N T E G R A Z I O N I   A L L O   S T A T U T O 
del Comune di Pirano 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 23 maggio 2017.
N. 01501-4/99-2017
Pirano, 23 maggio 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l'articolo 64 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – dec. CC) e l'articolo 17 nonché 131 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 20a seduta ordinaria del 23 maggio 2017 ha approvato le seguenti
M O D I F I C H E   E   I N T E G R A Z I O N I   A L L O   S T A T U T O 
del Comune di Pirano 
Art. 1 
Il primo comma dell'articolo 1 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale) è modificato con l’aggiunta dell’espressione »nad Dragonjo« dopo l’espressione »Nova vas«.
Art. 2 
All’articolo 1, dopo il quinto comma, è aggiunto un nuovo sesto comma che recita:
»Le espressioni utilizzate nello statuto, scritte nella forma grammaticale di genere maschile, sono utilizzate quale forma neutra per il genere femminile e maschile.«
Art. 3 
È modificato il quarto comma dell’articolo 2 che ora recita:
»I nomi e i territori delle comunità locali sono:
– Comunità locale di Pirano, con sede a Pirano, Via Levstik 7, che comprende l’abitato di Pirano – circondari dal n. 1 al n. 24 nonché 95 e 112 e parte dell’abitato di Portorose – circondari n. 36 e 38,
– Comunità locale di Portorose, con sede a Portorose, Lungomare 16, che comprende l’abitato di Portorose – circondari dal n. 25 al 35, 37, 39 al 41, 97, 98, 103, 104 e 109,
– Comunità locale di Lucia, con sede a Lucia, Lungomare 105, che comprende l’abitato di Lucia – circondari dal n. 42 al n.64 e 93, l’abitato di Sezza – circondari dal n. 65 al n. 70 e 96 nonché parte dell’abitato di Dragogna – circondari dal n. 99 al n. 102 e dal n. 105 al n. 108,
– Comunità locale di Strugnano, con sede a Strugnano, Strugnano 28, che comprende l’abitato di Strugnano – circondari dal n. 88 al n. 92,
– Comunità locale di Sicciole, con sede a Sicciole, Sicciole 39, che comprende l’abitato di Parezzago – circondari dal n. 71 al n. 74 e 110, l’abitato di Sicciole, gli abitati di Bužini, Mlini, Škodelin e Škrile – circondari dal n. 75 al n. 77 e 94 nonché l’abitato di Dragogna – circondari dal n. 78 al n. 80, 82 e 111,
– Comunità locale di Sveti Peter, con sede a Sv. Peter, Sv. Peter 76, che comprende l’abitato di Sv. Peter – circondari dal n. 83 al n. 85 nonché parte dell’abitato di Dragogna – circondario n. 81,
– Comunità locale di Padna, con sede a Padni, Padna 11, che comprende l’abitato di Padna – circondario n. 87,
– Comunità locale di Nova vas, con sede a Nova vas nad Dragonjo, Nova vas nad Dragonjo 50, che comprende l’abitato di Nova vas nad Dragonjo – circondario n. 86.«
Art. 4 
Al primo comma dell’articolo 7 è aggiunta la virgola e la parola »timbro« dopo la parola “bandiera”.
Art. 5 
L’ottavo comma dell’articolo 7 è modificato e ora recita:
»La Festa del Comune di Pirano è il 15 ottobre e si commemora la fondazione del primo Distaccamento della marina militare di Capodistria nel 1944.«
Art. 6 
Il quinto alinea del punto cinque e il primo alinea del punto otto, dell’articolo 8, sono soppressi.
Art. 7 
Al punto otto dell’articolo 8 è aggiunto un nuovo quinto alinea che recita: »promuove lo sviluppo dello sport e della ricreazione.«
Art. 8 
È modificato il sesto alinea dell’articolo 9 che ora recita:
»– servizio di visita necroscopica«
Art. 9 
All’articolo 18 è modificato il secondo comma ed è sostituito dal seguente testo: »L’incompatibilità dell’incarico di membro del Consiglio comunale con altri incarichi e con il relativo impiego, è stabilita dalla legge.«,
il quarto comma dell’articolo 18 è soppresso.
Art. 10 
Al settimo comma dell’articolo 21 e nel terzo comma dell’articolo 81 l’espressione »segretario del comune« è sostituita in tutti i casi con l’espressione: »direttore dell’amministrazione comunale« con le modifiche grammaticali del caso.
Art. 11 
Il settimo alinea del secondo comma, dell’articolo 31, è sostituito integralmente con il testo seguente:
»– decide e stipula negozi giuridici relativi all’acquisizione e alla disposizione del patrimonio disponibile del Comune e gestisce il patrimonio disponibile del Comune, in cui particolarmente cura l’ordinamento legale ed effettivo del patrimonio disponibile del Comune, stipula negozi giuridici di affitto o comodato del patrimonio disponibile, decide sulla costituzione di diritti reali e stipula altri negozi giuridici in conformità alle leggi che disciplinano la gestione del patrimonio disponibile.«
Art. 12 
L’attuale ottavo alinea del secondo comma dell’articolo 31 che recita:
»– decide in merito all’acquisizione di beni immobili per il Comune, nell’ambito dell’attuazione del bilancio,«
è soppresso.
L’attuale tredicesimo alinea del secondo comma dell’articolo 31 che recita:
»– decide e stipula negozi giuridici in merito all’alienazione del patrimonio immobile,«
è soppresso.
L’attuale quattordicesimo alinea del secondo comma, dell’articolo 31, che recita:
»– decide e stipula negozi giuridici in merito all'aggravio degli immobili con diritti reali,«,
è soppresso.
Art. 13 
L’attuale articolo 53 è soppresso integralmente.
Art. 14 
Il primo alinea dell’articolo 55 è sostituito con il testo seguente:
»– curano la gestione dei cimiteri nei borghi, se non definito diversamente dalla legge o dal decreto,«
Art. 15 
Il secondo comma dell’articolo 57 è sostituito con il testo seguente:
»Per il funzionamento dei consigli delle comunità locali sono applicate per analogia le disposizioni dello Statuto del Comune di Pirano e del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano.«
Art. 16 
Dopo l’ultimo, ottavo comma, dell’articolo 57, si aggiunge un nuovo nono comma che recita:
»L’incompatibilità dell’incarico di membro del Consiglio della comunità locale con altri incarichi e con il relativo impiego, è stabilita dalla legge.«
Art. 17 
Il secondo comma dell’articolo 94 è modificato e ora recita:
»Il Comune garantisce l’esercizio dei servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge.«
Art. 18 
Il sesto alinea dell’articolo 97 è soppresso.
Art. 19 
Il secondo comma dell’articolo 113 è modificato e ora recita:
»Il Sindaco sottopone in approvazione al Consiglio comunale la proposta di Conto consuntivo del bilancio di previsione comunale in conformità ai termini di legge prescritti.«
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 20 
Le presenti modifiche e integrazioni allo Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 01501-4/99-2017
Pirano, 23 maggio 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost