Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1879. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica, stran 5098.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB2 (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 21. redni seji dne 21. 6. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja pogoje, postopek in merila za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev iz naslova pokroviteljstva občine.
2. člen 
(namen dodeljevanja sredstev) 
(1) Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, so namenjena nepovratnemu sofinanciranju prireditev, predstav, razstav ter drugih projektov in dogodkov, ki so kulturne, umetniške, spominske, humanitarne, športne, turistične, vzgojne, izobraževalne ali zabavne narave, niso tržnega značaja in katerih izvedba je v interesu Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: aktivnosti).
(2) Šteje se, da so v interesu Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu Občina):
– aktivnosti, ki promovirajo Občino in/ali širijo njene razvojne potenciale,
– aktivnosti, katerih organizator ali soorganizator je Občina.
3. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev v skladu z določbami tega pravilnika so:
– fizične osebe, ki opravljajo dejavnost s stalnim prebivališčem v Občini oziroma pravne osebe s sedežem v Občini Ivančna Gorica,
– fizične osebe, ki opravljajo dejavnost s stalnim prebivališčem v drugi občini oziroma pravne osebe s sedežem v drugi občini, če aktivnost organizirajo na območju Občine ter
– fizične osebe, ki opravljajo dejavnost s stalnim prebivališčem v drugi občini oziroma pravne osebe s sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven Občine, pomembna za Občino.
(2) Do sredstev po tem pravilniku ni upravičen vlagatelj, ki je za isto aktivnost v tekočem proračunskem letu že prejel sredstva iz proračuna Občine na podlagi drugih javnih razpisov.
(3) Do sofinanciranja prav tako ni upravičen vlagatelj, ki je sredstva iz tega naslova pridobil v preteklem letu, pa ni predložil poročila o realizaciji skladno s 16. členom.
4. člen 
(sredstva) 
(1) Sredstva za sofinanciranje po tem pravilniku se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
(2) Sredstva občinskega proračuna iz naslova pokroviteljstva Občine se upravičencem dodeljujejo preko javnega razpisa, ki se ga objavi vsako leto po sprejetem proračunu po postopku in na način, določen s tem pravilnikom.
(3) Javni razpis iz prejšnjega odstavka je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. oktobra tekočega leta. Vloge komisija obravnava zaporedno, glede na datum in uro prispetja.
(4) Vsak upravičenec se lahko na javni razpis javi samo z eno vlogo letno.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
5. člen 
(potek postopka) 
Postopek izbire upravičencev do finančnih sredstev iz občinskega proračuna na podlagi javnega razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– Sprejem sklepa o začetku postopka,
– Imenovanje komisije,
– Priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa.
2. Priprava vlog za obravnavo:
– Odpiranje prejetih vlog.
3. Ocenjevanje vlog in odločanje:
– Priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– Izdaja sklepov.
4. Pogodba:
– Obvezna vsebina pogodbe,
– Sklenitev pogodbe.
5. Nadzor nad porabo sredstev:
– Poročanje,
– Nadzor.
a) Uvedba postopka
6. člen 
(sklep o začetku postopka) 
Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do finančnih sredstev iz proračuna Občine, s katerim tudi imenuje tričlansko komisijo, pristojno za vodenje postopka dodelitve sredstev, določi okvirno višino razpisanih finančnih sredstev in opredeli časovno dinamiko izvedbe javnega razpisa.
7. člen 
(komisija) 
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan ali od njega pooblaščena oseba. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
8. člen 
(javni razpis) 
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. navedbo neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva (naziv, sedež),
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa (aktivnosti in namen),
4. način pošiljanja oziroma dostave vlog in njihovo vsebino,
5. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ter njihovi programi, projekti itd.,
6. merila in kriterije za vrednotenje programov, projektov itd. in način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik,
7. okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
8. najvišjo vrednost sredstev, ki jih posamezni upravičenec lahko prejme v tekočem proračunskem letu iz naslova pokroviteljstva,
9. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
10. rok za predložitev vlog oziroma določilo, da se vloge sprejemajo do porabe sredstev,
11. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
12. roke, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa,
13. navedbo kraja, časa ter osebe, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo in pridobijo informacije v zvezi z razpisom,
14. navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev ter pravni pouk o možnosti pritožbe.
(3) V času razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim upravičencem na spletni strani in na sedežu Občine.
9. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
1. tekst objave javnega razpisa iz prejšnjega člena,
2. navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga zainteresiranega upravičenca,
3. razpisne obrazce,
4. vzorec pogodbe,
5. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani upravičenec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičen do sredstev.
b) Priprava vlog za obravnavo
10. člen 
(vloga) 
(1) Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.
(2) Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih in na spletni strani Občine. Vlagatelji morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in ji predložiti dokazila oziroma priloge, ki so zahtevane z javnim razpisom oziroma na predpisanih obrazcih.
(3) Vloga mora biti dostavljena v zaprti kuverti v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa, z navedbo »Za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev iz naslova pokroviteljstva občine – ne odpiraj« na naslov Občine. Rok za oddajo vlog ne sme biti krajši od 30 dni.
(4) Na vložišču pristojna oseba vsako prejeto vlogo označi z datumom in uro prispetja.
11. člen 
(odpiranje prejetih vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v rokih, določenih v razpisu. Odpirajo se samo vloge, ki so bile pravilno označene in v vrstnem redu, kot so bile predložene.
(2) O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, v katerega vpiše:
1. Naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
2. Predmet javnega razpisa,
3. Imena navzočih članov komisije,
4. Imena oziroma nazive zainteresiranih vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
5. Ugotovitve o popolnosti vlog,
6. Seznam vlog, ki naj se dopolnijo ter
7. Seznam formalno popolnih vlog.
(3) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
(4) Ugotavljanje popolnosti vloge, ki jo opravi komisija, zajema ugotovitve o predložiti vseh zahtevanih dokumentov (formalna popolnost vloge). Vlagatelje, ki niso podali formalno popolnih vlog, se pozove k dopolnitvi in določi rok za dopolnitev vloge.
(5) Formalno nepopolne vloge, ki v roku niso bile dopolnjene ter vloge, prejete po zaključku javnega razpisa (prepozne vloge), se vsebinsko ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
c) Ocenjevanje vlog in odločanje
12. člen 
(predlog upravičencev do finančnih sredstev) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih in pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
(2) Na podlagi ocenjevanja komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega upravičenca. Sredstva se dodelijo po merilih in pogojih, vendar največ do višine sredstev, ki je navedena v javnem razpisu za posamezno leto oziroma največ do višine zaprošenih sredstev.
(3) Predlog upravičencev do finančnih sredstev komisija predloži direktorju občinske uprave.
13. člen 
(izdaja sklepov upravičencev) 
(1) Direktor občinske uprave izda v roku, ki ga določa javni razpis in najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog sklep o sofinanciranju programov in projektov, s katerim obvesti posameznega izvajalca o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev.
(2) Zoper sklep z prejšnjega odstavka se lahko vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper odločbo župana ni pritožbe, je pa mogoč upravni spor pred pristojnim sodiščem.
d) Pogodba
14. člen 
(vsebina pogodbe) 
(1) Upravičenci po tem pravilniku prejmejo sredstva po podpisu pogodbe.
(2) Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje sestavine:
1. naziv, naslov financerja in prejemnika sredstev,
2. predmet pogodbe (namen, za katerega so sredstva dodeljena) ter višino dodeljenih sredstev,
3. rok porabe sredstev in trajanje pogodbe,
4. v primeru, da upravičenec prejme sredstva iz naslova pokroviteljstva tudi obveznost upravičenca k navajanju Občine kot pokrovitelja predmetne aktivnosti,
5. obveznost upravičenca k predložitvi poročila o poteku in rezultatih aktivnosti, za katero so mu bila dodeljena sredstva ter dokazil o navajanju Občine kot pokrovitelja ter rok za poročanje,
6. način nadzora in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
7. obveznost upravičenca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti ter obveznost upravičenca, da v primeru sprememb glede podane vloge (npr. odpoved ali prestavitev prireditve), o tem pisno obvesti Občino,
8. navedba skrbnikov pogodbe vsake stranke,
9. datum podpisa in podpis.
(3) Pogodba lahko vsebuje tudi dodatne sestavine, pomembne za izvedbo sofinanciranja predmeta pogodbe.
15. člen 
(sklenitev pogodbe) 
(1) Upravičencu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo in se ga pozove k podpisu le-te. Upravičencu se določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.
(2) V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
(3) Občina sklene pogodbo z upravičencem, ki v roku vrne pogodbo.
(4) Za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev so odgovorni skrbniki pogodb.
e) Nadzor nad porabo sredstev
16. člen 
(poročanje) 
(1) Upravičenec je dolžan Občini v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti poročilo o poteku in rezultatih aktivnosti, za katero je pridobil sredstva iz občinskega proračuna ter obrazložitve skupaj z dokazili o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.
(2) V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe, ki ga določi Občina, ves čas trajanja zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
17. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
(1) Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava ter nadzorni odbor občine, lahko pa tudi druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovitve, da upravičenec ni porabil sredstev v skladu z določbami pogodbe o sofinanciranju, občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva, če se ugotovi.
– da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve navajal neresnične podatke,
– dvojno financiranje iz občinskega proračuna za isto aktivnost,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
III. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
18. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Merila, na podlagi katerih komisija oceni vloge upravičencev in pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, so razdeljena na:
– Merila za ovrednotenje vsebinske konstrukcije in
– Merila za ovrednotenje organizacijskih stroškov.
(2) Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej, na podlagi proračunskih sredstev za namen iz 2. člena in najvišje vrednosti sredstev, objavljene v javnem razpisu, ki jo posamezni upravičenec lahko prejme v tekočem proračunskem letu iz naslova pokroviteljstva.
19. člen 
(merila za ovrednotenje vsebinske konstrukcije) 
MERILA ZA OVREDNOTENJE VSEBINSKE KONSTRUKCIJE
Število točk (največ 50 točk)
a)
Nivo projekta
1.
Aktivnost se izvaja na območju Občine Ivančna Gorica
5 točk
2.
Program aktivnosti je ustrezno razdelan in ciljna publika je jasno opredeljena
3 točke
3.
Aktivnost je odprtega tipa (udeležijo se jo lahko vsi zainteresirani občani)
5 točk
b)
Trajanje aktivnosti
1.
Aktivnost je poldnevna
2 točki
2.
Aktivnost je celodnevna
4 točke
3.
Aktivnost je večdnevna
6 točk
c)
Promocijski učinek
1.
Pričakuje se udeležba do 50 udeležencev
2 točki
2.
Pričakuje se udeležba do 500 udeležencev
5 točk
3.
Pričakuje se udeležba nad 500 udeležencev
7 točk
d)
Financiranje
1.
Viri financiranja so jasno opredeljeni
3 točke
2.
Pričakovan delež sofinanciranja s strani Občine Ivančna Gorica je do 30 %
5 točk
3.
Pričakovan delež sofinanciranja s strani Občine Ivančna Gorice je nad 30 %
3 točke
20. člen 
(merila za ovrednotenje organizacijskih stroškov) 
MERILA ZA OVREDNOTENJE ORGANIZACIJSKIH STROŠKOV
Število točk (največ 20 točk)
a)
Administrativni stroški 
(primer dokazil: račun za telefon, internet, poštne storitve, potni nalogi, vozovnice za javni prevoz, računi za tisk, oblikovanje in izdelavo tiskovine, za oglaševanje, računi za darila, cvetje …)
1.
Opredeljeni administrativni stroški znašajo do 100 eur
1 točka
2.
Opredeljeni administrativni stroški znašajo od 100 eur
3 točke
3.
Opredeljeni administrativni stroški znašajo nad 300 €
4 točke
b)
Stroški izvajalcev 
(primer dokazil: avtorska pogodba ali računi izvajalcev, povezovalcev programa, scenaristov, lektoriranja …)
1.
Opredeljeni administrativni stroški znašajo do 100 eur
1 točka
2.
Opredeljeni administrativni stroški znašajo od 100 eur
2 točki
3.
Opredeljeni administrativni stroški znašajo nad 300 €
3 točke
c)
Stroški najema prostora 
(primer dokazil: računi za najem dvorane, šotora, predavalnice, razstavnega prostora ...)
1.
Opredeljeni administrativni stroški znašajo do 100 eur
1 točka
2.
Opredeljeni administrativni stroški znašajo od 100 eur
2 točki
3.
Opredeljeni administrativni stroški znašajo nad 300 €
3 točke
IV. KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017-1
Ivančna Gorica, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost