Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1878. Odlok o ureditvi zimske službe, stran 5090.

  
Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US), 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn) v povezavi z drugim odstavkom 10. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), prvega odstavka 3. člena v povezavi z osmim odstavkom 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), prvega odstavka 4. člena v povezavi z 10. in 14. členom Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16) in 16. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o ureditvi zimske službe 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem odlokom se ureja organizacija in izvajanje zimske službe kot obvezne občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest, ki omogoča prevoznost občinskih cest z motornimi vozili, ki so opremljena z zimsko opremo in organiziranost zimske službe na javnih površinah ter pločnikih na območju Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Zimska služba se opravlja na lokalnih cestah, lokalnih zbirnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, pločnikih, trgih, nadhodih, podhodih, javnih parkirnih površinah in drugih podobnih objektih, ki jo izvaja izvajalec in zavezanci.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE 
3. člen 
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov in zagotavljanje snežnih kolov,
2. posipanje s snovmi, ki preprečujejo poledico,
3. pluženje, odstranjevanje in po potrebi odvoz snega z javnih prometnih površin,
4. čiščenje mrež in odtokov uličnih požiralnikov in ostalih elementov za odvodnjavanje,
5. pluženje snega in posipavanje proti poledici na drugih javnih prometnih površinah, ki so namenjene pešcem in lokalnemu prometu in javnih poteh ter pločnikih,
6. čiščenje zasneženih prometnih znakov,
7. obveščanje javnosti o stanju cest,
8. čiščenje snega na istonivojskih križanjih ceste in železnice,
9. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE 
4. člen 
(1) Občina opravlja zimsko službo na lokalnih cestah, javnih poteh, javnih površinah in drugih površinah ter objektih, ki jih določi občina.
(2) Izvajanje zimske službe poteka neposredno v okviru občinske uprave in/ali preko javnega podjetja.
(3) Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter občine se uredijo z ustreznim aktom.
5. člen
(1) Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra pripraviti načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba, vrsto, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in posipnega materiala, način uporabe teh sredstev, organizacijo posipavanja, pluženje in odstranjevanje snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja in pluženja cest, čiščenje odtokov in uličnih požiralnikov, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor cest, organizacijo stalne dežurne službe in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
(2) Zimska služba traja praviloma od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
(3) Načrt zimske službe se vsako leto pred zimsko sezono predloži občini v potrditev do 15. oktobra.
6. člen 
(1) Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdelati načrt zimske službe in ga predložiti v potrditev,
2. redno vzdrževati vozni in strojni park, ter druge naprave in opremo za zimsko službo,
3. skrbeti za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli za obdobje enega meseca,
4. uvajati ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje,
5. izvajati zimsko službo po potrjenem načrtu zimske službe in načrt prilagajati s sprotnimi meteorološkimi napovedmi državne hidrometeorološke službe,
6. posipati ceste,
7. praviloma začeti z odstranjevanjem novozapadlega snega najpozneje, ko ga zapade:
– na cestah 15 cm,
– na pločniku 15 cm,
8. organizirati 24-urno stalno dežurno službo,
9. preko javnih medijev obveščati občane o stanju cest in aktivnostih zimske službe,
10. uskladiti operativno izvajanje zimske službe z izvajalcem vzdrževanja magistralnih in regionalnih cest glede vseh objektov in naprav na območju občine,
11. uskladiti način izvajanja zimske službe na istonivojskih cestno-železniških prehodih z izvajalcem železniškega prometa,
12. odlagati in odvažati sneg.
(2) Višino snega iz 7. točke prejšnjega odstavka je dolžan ugotavljati izvajalec sam.
(3) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin ob javnih nepremičninah, na katerih se izvaja javna služba ter druge pravne in fizične osebe so dolžne z javnih površin odstraniti premično, nepremično premoženje, oziroma vse ovire, ki onemogočajo nemoteno in učinkovito izvajanje zimske službe na javnih površinah.
7. člen 
Pri opravljanju zimske službe na lokalnih cestah, lokalnih zbirnih cestah in javnih poteh mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:
(1) PRIORITETA III
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
065012
Predstruge – Zdenska vas – Hočevje – Krka
3
4
111064
Višnja Gora
3
5
138011
Cesta na Polževo
3
11
138061
Višnja Gora – Žabjek
3
12
138071
Iv. Gorica – Stična – Obolno – Gozd Reka
3
15
138111
Stična – Vir pri Stični – Griže
3
17
138131
Šentvid pri Stični – Praproče pri Temenici
3
18
138151
Šentvid pri Stični – Sv. Rok
3
19
138171
Sv. Rok – Dob 
pri Šentvidu – Boga vas
3
20
138181
Temenica – Breg pri Temenici
3
26
138251
Sobrače – Sela pri Sobačah – Ježce
3
27
138271
Krka – Mali Korinj – Ravne
3
36
426101
Velike Dole – Valična vas – Zagradec
3
37
426211
Krtina – V. Gaber – Pluska
3
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka odseka
pOtek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
5
139041
Sokolska ulica
3
6
139061
Ljubljanska cesta
3
Javne poti (JP) so:
– Krajevna skupnost IVANČNA GORICA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
43
638981
Ploščad OF
3
44
639011
Sokolska ulica
3
(2) PRIORITETA IV
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
3
111063
Polica – Višnja Gora
4
6
138021
Višnja Gora – 
V. Trebeljevo
4
7
138031
Velika Loka – Peščenik
4
8
138041
Muljava – Zavrtače
4
9
138051
Podsmreka – Velika Dobrava – Sela pri Višnji Gori – Leskovec
4
10
138052
Lesa – Y križišče
4
13
138081
Peščenik – Zavrtače – Malo Hudo
4
14
138091
Mekinje – Dobrava pri Stični
4
16
138121
Šentvid pri Stični – 
V. Pece – Rdeči Kal
4
21
138201
Dob pri Šentvidu – Sela pri Dobu – Podboršt – Sad – Rdeči Kal
4
22
138211
Gorenja vas – Lučarjev Kal – Dob pri Šentvidu
4
23
138221
Muljava – Velike Kompolje
4
24
138231
Krka – Znojile pri Krki
4
25
138241
Krka – Gradiček
4
28
138321
Ambrus – Višnje – Brezovi dol
4
29
138391
Mali Korinj – Veliki Korinj
4
30
138451
Ravni dol – V. Ilova Gora
4
31
208151
R 645 – Volčja jama – Jastrebnik – Obolno
4
32
208221
Krznar – Simončič – Šuštar – Ljubše – Debeče – Mala Goričica
4
33
289031
Smuka – Lopata – Visejec – Ambrus
4
34
289071
Šmihel – Drašča vas – Dečja vas pri Zagradcu
4
35
289091
Vrhovo – Križi – Valična vas
4
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
139011
Ulica Cankarjeve brigade
4
2
139021
Ul. 6. junija – Livarska ulica
4
3
139031
Pot v Boršt – Na klancu – Studenec
4
4
139032
Na klancu
4
Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
139501
Industrijska cona
4
2
139502
Industrijska cona
4
3
139503
Industrijska cona
4
4
139504
Industrijska cona
4
Javne poti (JP) so:
– Krajevna skupnost IVANČNA GORICA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638081
Pot v Resje
4
2
638141
Ulica Cankarjeve brigade
4
3
638181
Jurčičeva ulica
4
4
638211
Ulica Viktorja Koleše
4
5
638221
Pot v Boršt
4
6
638241
Ulica Jaše Kozaka
4
7
638242
Ulica Jaše Kozaka
4
8
638251
Trubarjeva ulica
4
10
638311
Ulica Dolenjskega odreda
4
11
638312
Ulica Jaše Kozaka
4
12
638531
Ulica Dolenjskega odreda
4
13
638532
Ulica Dolenjskega odreda
4
27
638655
Šolski center
4
28
638671
Pot v gozd
4
29
638681
Ob Potoku
4
30
638701
Sokolska ulica
4
31
638731
Pot na Vir
4
32
638741
Partizan ul., Pot na Vir
4
33
638771
Stantetova ulica
4
34
638781
Vodotučine
4
35
638792
Mrzlo Polje – Rogovila
4
36
638801
Studenec – Vrhpolje pri Šentvidu
4
39
638961
Ulica talcev
4
40
638962
Ulica talcev
4
41
638971
Ulica Ferda Vesela
4
42
638972
Ulica Ferda Vesela
4
54
639311
Ulica 25. maja
4
56
639321
Mleščevo – Malo Črnelo – Miha
4
63
639371
Livarska ulica
4
65
639551
Studenc
4
– Krajevna skupnost KRKA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
3
639441
Krka – Trebnja Gorica
4
– Krajevna skupnost METNAJ
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
19
638171
Dobrava pri Stični – Pristava nad Stično – Partizanski dom
4
– Krajevna skupnost STIČNA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
3
638591
Stična – Mala Dobrava – Velika Dobrava
4
4
638592
Stična – mimo Lj. mlekarn
4
5
638593
Stična – Svinjska vas
4
13
638611
Stična
4
14
638612
Stična
4
15
638613
Stična
4
16
638614
Stična
4
17
638615
Stična – Freljan
4
20
638621
Vir pri Stični – Kuhelj
4
– Krajevna skupnost ŠENTVID PRI STIČNI
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
2
638151
Šentvid pri Stični – Petrušnja vas – Strmec
4
7
638191
Šentvid pri Stični – Velike Češnjice – Farški Kal
4
– Krajevna skupnost TEMENICA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
3
638071
Temenica – Golce – Mišji Dol
4
6
638231
Temenica – Bukovica
4
– Krajevna skupnost VIŠNJA GORA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
5
638401
Vrh pri Višnji Gori – Gorenje Brezovo – Leskovec
4
27
638472
Partizanska cesta
4
28
638473
Partizanska cesta
4
29
638474
Cesta talcev
4
30
638481
Grintovec
4
41
638504
Stari trg – Podsmreka 
pri Višnji Gori
4
42
638506
Stari trg
4
56
639901
Grintovec
4
57
639902
Gasilska ulica
4
58
639911
Sokolska ulica
4
59
639921
Turnherjeva ulica
4
60
639922
Turnherjeva ulica
4
61
639931
Ciglerjeva ulica
4
62
639932
Cesta med Ciglerjevo ulico in Jurčičevo cesto
4
64
639951
Pot v Kosco
4
– Krajevna skupnost ZAGRADEC
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
9
639661
Fužina – Gabrovka pri Zagradcu – Kitni Vrh
4
(3) PRIORITETA V
Javne poti (JP) so:
– Krajevna skupnost AMBRUS
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
639781
Kamni vrh pri Amrusu
5
2
639791
Kal
5
3
639792
Kal – Mali Kal
5
4
639801
Ambrus – Kamni Vrh pri Ambrusu
5
5
639802
Kamni Vrh
5
6
639811
Ambrus
5
7
639812
Ambrus
5
8
639813
Ambrus
5
9
639821
Ambrus
5
10
639831
Primča vas
5
11
639832
Primča vas
5
12
639833
Primča vas
5
13
639841
Višnje
5
14
639851
Višnje
5
15
639852
Višnje
5
16
639861
Bakrc
5
17
639871
Brezovi Dol
5
18
639872
Brezovi Dol
5
19
639873
Brezovi Dol
5
20
639874
Brezovi Dol
5
21
639875
Brezovi Dol
5
22
639991
Ambrus – Kamni vrh pri Ambrusu
5
– Krajevna skupnost DOB PRI ŠENTVIDU
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638001
Male Pece
5
2
639142
Škoflje
5
3
639143
Škoflje
5
4
639151
Dob pri Šentvidu – Breg pri Dobu pri Šentvidu
5
5
639381
Sad
5
6
639382
Sad
5
7
639383
Rdeči Kal
5
8
639391
Pokojnica – Babja Dolina
5
9
639401
Pokojnica
5
10
639411
Boga vas – Breg pri Dobu
5
11
639421
Dob pri Šentvidu
5
12
639422
Dob pri Šentvidu
5
13
639561
Lučarjev Kal – Ilovce
5
14
639562
Lučarjev Kal
5
15
639563
Lučarjev Kal
5
16
639564
Lučarjev Kal – Pri kapelici
5
17
639565
Lučarjev Kal
5
18
639571
Hrastov Dol – Trnovica
5
19
639572
Hrastov Dol
5
20
639573
Hrastov Dol
5
21
639574
Trnovica
5
22
639891
Podboršt
5
23
639892
Podboršt – novo naselje
5
– Krajevna skupnost IVANČNA GORICA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
9
638281
Ostanek – Sadar
5
14
638541
Spodnja Draga
5
15
638542
Spodnja Draga
5
16
638543
Sp. Draga – Sv. Tomaž
5
17
638551
Stranska vas ob Višnjici
5
18
638561
Malo Hudo
5
19
638562
Malo Hudo – Zaletelj
5
20
638563
Malo Hudo
5
21
638564
Malo Hudo
5
22
638571
Malo Hudo – Marof
5
23
638581
Malo Črnelo
5
24
638582
Malo Črnelo
5
25
638652
Šolski center
5
37
638802
Vrhpolje pri Šentvidu
5
38
638811
Griže – Butale
5
45
639281
Mleščevo
5
46
639282
Mleščevo
5
47
639283
Mleščevo
5
48
639284
Mleščevo
5
49
639285
Mleščevo
5
50
639301
Veliko Črnelo
5
51
639303
Veliko Črnelo
5
52
639304
Veliko Črnelo
5
53
639308
Veliko Črnelo
5
55
639312
Cesta k cerkvi v Ivančni Gorici
5
57
639322
Veliko Črnelo – Škrjanče
5
58
639341
Mrzlo Polje – Škrjanče
5
59
639342
Mrzlo Polje – Škrjanče
5
60
639351
Gorenja vas
5
61
639352
Gorenja vas
5
62
639353
Gorenja vas
5
– Krajevna skupnost KRKA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638841
Znojile
5
2
638842
Znojile
5
4
639442
Trebnja Gorica
5
5
639451
Krka
5
6
639461
Krška vas
5
7
639462
Krška vas
5
8
639463
Krška vas
5
9
639464
Krka – Krška vas
5
10
639472
Znojile pri Krki
5
11
639473
Znojile pri Krki
5
12
639531
Krška vas
5
13
639532
Gabrovčec – Krška vas
5
14
639533
Gabrovčec
5
15
639534
Krška vas
5
16
639581
Krka
5
17
639591
Krka
5
18
639601
Krka – Podbukovje
5
19
639602
Podbukovje – Brinje
5
20
639603
Podbukovje
5
21
639604
Podbukovje
5
22
639611
Laze nad Krko
5
23
639612
Laze nad Krko
5
24
639621
Zg. Duč
5
25
639631
Gabrovčec – Virje – Brezje
5
26
639632
Brezje (Gabrovčec)
5
27
639633
Gabrovčec
5
28
639641
Velike Lese
5
29
639642
Velike Lese
5
30
639643
Velike Lese
5
31
639644
Velike Lese – Jagenči hrib
5
32
639645
Male Lese
5
33
639646
Male Lese – Grič
5
34
639647
Velike Lese
5
35
639771
Mali Korinj
5
– Krajevna skupnost METNAJ
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638011
Mala Goričica – Poljane pri Stični
5
2
638012
Platar – Vrtače
5
3
638013
Poljane pri Stični – Obolno
5
4
638021
Debeče – Osredek nad Stično – Obolno
5
5
638022
Osredek nad Stično
5
6
638023
Planina
5
7
638091
Kačne – Belentin
5
8
638101
Barbara – Metnaj – Mala Goričica
5
9
638102
Metnaj
5
10
638103
Metnaj
5
11
638104
Metnaj
5
12
638105
Metnaj
5
13
638106
Metnaj
5
14
638107
Metnaj
5
15
638108
Metnaj – Senožet
5
16
638111
Dobrava pri Stični
5
17
638121
Mekinje nad Stično
5
18
638132
Mekinje nad Stično
5
20
638172
Pristava nad Stično – Pristava nad Stično
5
21
638617
Mekinje nad Stično – Kavec
5
22
639431
Mekinje
5
23
709541
Simončič – Kot – Planina
5
24
710861
Leskovica – Javorje – Debeče
5
– Krajevna skupnost MULJAVA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638641
Polje pri Gorenji vasi
5
2
639251
Velike Vrhe
5
3
639261
Male Vrhe – Roje
5
4
639262
Male Vrhe
5
5
639271
Ravni Dol – Velike Vrhe
5
6
639291
Oslica – Laškovec
5
7
639292
Leščevje – Barbič
5
8
639293
Leščevje
5
9
639294
Leščevje – Kravjek
5
10
639295
Leščevje
5
11
639361
Bojanji Vrh
5
12
639362
Bojanji Vrh – Bregar
5
13
639363
Bojanji Vrh
5
14
639481
Potok pri Muljavi
5
15
639482
Potok pri Muljavi
5
16
639483
Potok pri Muljavi
5
17
639491
Muljava
5
18
639492
Muljava
5
19
639493
Muljava
5
20
639494
Muljava
5
21
639496
Muljava
5
22
639501
Muljava
5
23
639502
Muljava – Breznikovo
5
24
639503
Muljava
5
25
639511
Velike Kompolje
5
26
639521
Brezje
5
27
639541
Muljava – Sušica – Male Kompolje
5
28
639542
Sušica
5
29
639543
Sušica – Trebež
5
30
639544
Sušica – Gmajnar
5
31
639545
Male Kompolje
5
32
639546
Sušica
5
33
639881
Mevce – Kožir
5
34
639882
Mevce
5
– Krajevna skupnost SOBRAČE
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638031
Žabjek
5
2
638041
Pusti Javor
5
3
638051
Sobrače – Kalce
5
4
638061
Sela pri Sobračah
5
5
638062
Sela pri Sobračah
5
6
638301
Sobrače – Sv. Andrej
5
7
638331
Vrh pri Sobračah
5
– Krajevna skupnost STIČNA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638371
Stična – Potok
5
2
638372
Gabrje pri Stični – Kurja vas
5
6
638594
Rupe
5
7
638595
Stična
5
8
638596
Stična – Jakob
5
9
638597
Stična
5
10
638598
Zg. Draga
5
11
638601
Stična – Fejdižnik
5
12
638602
Stična – Urška
5
18
638616
Gabrje pri Stični
5
19
638618
Gabrje pri Stični
5
21
638622
Vir pri Stični
5
22
638623
Vir pri Stični
5
23
638624
Vir pri Stični
5
24
638625
Vir pri Stični
5
25
638626
Stična
5
26
638627
Vir pri Stični
5
27
638631
Virsko Mesto
5
28
638632
Virsko Mesto
5
29
638633
Virsko Mesto – Kavec
5
30
638634
Vir pri Stični
5
31
638635
Vir pri Stični – Miha
5
32
638651
Vir pri Stični
5
33
638653
Šolski center – Kojina
5
34
638656
Vir pri Stični
5
35
638657
Vir pri Stični
5
36
638661
Vir pri Stični
5
37
638662
Gasilski dom v Stični – Vir pri Stični
5
38
638663
Stična
5
39
638664
Stična
5
– Krajevna skupnost ŠENTVID PRI STIČNI
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638131
Mekinje nad Stično – Šentvid pri Stični
5
3
638152
Petrušnja vas – odcep Mojškerca
5
4
638153
Petrušnja vas – Culka
5
5
638154
Šentvid
5
6
638155
Petrušnja vas
5
8
638193
Šentvid pri Stični
5
9
638194
Šentvid pri Stični
5
10
638195
Velike Češnjice
5
11
638196
Velike Češnjice – Laze
5
12
638197
Veliki Kal
5
13
638198
Šentvid pri Stični
5
14
638201
Velike Češnjice – Mali Kal
5
15
638411
Šentvid pri Stični – Rinež
5
16
638421
Šentvid pri Stični
5
17
638422
Šentvid pri Stični
5
18
638423
Šentvid pri Stični
5
19
638711
Omotce – Šentvid pri Stični
5
20
638751
Šentpavel – Grunlof
5
21
638752
Šentpavel – Petriček
5
22
638761
Goli vrh – Šentpavel
5
23
638762
Šentvid pri Stični
5
24
638763
Velike Češnjice
5
25
638764
Šentpavel
5
26
638791
Rogovila – Artiža vas – Glogovica
5
27
638821
Griže
5
28
638831
Dole – Dol
5
29
638851
Omotce
5
30
638852
Omotce – Knepije
5
31
638861
Hauptmanov hrib v Šentvidu pri Stični
5
32
638871
Glogovica
5
33
638872
Glogovica
5
34
638873
Glogovica
5
35
638881
Cesta do Grič
5
36
638891
Rupe – Laze
5
37
638901
Velike Pece
5
38
638902
Velike Pece
5
39
638911
Zadolžna vas
5
40
638912
Zadolžna vas
5
41
638913
Zadolžna vas
5
42
638921
Artiža vas
5
43
638931
Cesta pri tovarni Rašica v Šentvidu pri Stični
5
44
638941
Šentvid pri Stični
5
45
638951
Šentvid pri Stični – Pristavla vas
5
46
638952
Šentvid – OŠ
5
47
638991
Petrušnja vas – Male Češnjice
5
48
638992
Petrušnja vas
5
49
638993
Male Češnjice – Burn – Kreha
5
50
639001
Farški Dovc v Šentvidu pri Stični
5
51
639002
Farški Dovc v Šentvidu pri Stični
5
52
639003
Farški Dovc v Šentvidu pri Stični
5
53
639021
Šentvid – Anžlovo
5
54
639031
Goli Vrh v Šentvidu pri Stični
5
55
639032
Goli Vrh v Šentvidu pri Stični
5
56
639041
Dolina pri Šentvidu pri Stični – Balant
5
57
639051
Zaboršt pri Šentvidu
5
58
639061
Zaboršt pri Šentvidu
5
59
639071
Selo pri Radohovi vasi – Ponjedec
5
60
639101
Grm
5
61
639111
Marof pri Šentvidu pri Stični – Tratnik
5
62
639121
Radohova vas
5
63
639131
Radohova vas
5
64
639132
Cesta pri železniški postaji Radohova vas
5
65
639141
Šentvid – Češnjice
5
66
639721
Šentvid
5
– Krajevna skupnost TEMENICA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638032
Bukovica
5
2
638033
Bukovica
5
4
638161
Prapreče pri Temenici – Trznar
5
5
638162
Prapreče pri Temenici
5
7
638232
Videm pri Temenici
5
8
638233
Bukovica – Potok
5
9
638261
Čagošče – Čagoška gora
5
10
638262
Čagošče – Čagoška gora
5
11
638263
Čagošče – Čagoška gora
5
12
638264
Čagošče – Čagoška gora
5
13
638265
Čagošče
5
14
638266
Čagošče – Čagoška gora
5
15
638282
Bukovica – cerkev Sv. Janeza Krstnika
5
16
638283
Bukovica
5
17
638291
Bukovica – Biber – Brezovec
5
18
638292
Bukovica – Strmec
5
19
638321
Osredek pri Temenici – Gurovec
5
20
638322
Čagošče
5
21
638341
Radanja vas
5
22
638342
Radanja vas
5
23
638351
Slivnikov vrh – Debeli hrib – Oteč vrh
5
25
638353
Temenica
5
26
638354
Temenica
5
27
638355
Temenica
5
28
638361
Pungert – Reber
5
29
638721
Šentjurje
5
30
639161
Breg pri Temenici
5
31
639162
Breg pri Temenici
5
32
639163
Breg pri Temenici
5
33
639171
Velike Dole pri Temenici
5
34
639181
Kurja vas
5
35
639191
Male Dole pri Temenici
5
36
639211
Dolenja vas pri Temenici
5
37
639221
Breg pri Temenici – Požarnica
5
38
639471
Šentjurje – vas
5
39
639474
Šentjurje – vas
5
40
709221
Bratence – Šentjurje
5
– Krajevna skupnost VIŠNJA GORA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638271
Peščenik
5
2
638381
Sela pri Višnji Gori
5
3
638391
Kamno Brdo
5
4
638392
Suha dolina – Gabrovec
5
6
638402
Otavnik – Selan
5
7
638403
Gorenje Brezovo
5
8
638404
Mlake
5
9
638405
Gorenje Brezovo
5
10
638406
Y križišče
5
11
638431
Leskovec – Mežnar
5
12
638432
Leskovec – Strme Roje
5
13
638433
Leskovec
5
14
638434
Leskovec
5
15
638441
Dedni Dol – Sklop
5
16
638442
Dedni Dol – Kahne
5
17
638443
Dedni Dol – cerkev
5
18
638444
Dedni Dol – Lipar
5
19
638445
Dedni Dol
5
20
638451
Peščenik – Višnja Gora
5
21
638452
Peščenik
5
22
638461
Spodnje Brezovo
5
23
638462
Spodnje Brezovo
5
24
638463
Spodnje Brezovo – Gavge
5
25
638465
Y križišče
5
26
638471
Pristava – Gasilski dom
5
31
638491
Višnja Gora – Polje pri Višnji Gori – Laze
5
32
638492
Stari trg – Nadburga
5
33
638493
Polje pri Višnji Gori – Jerom
5
34
638494
Polje pri Višnji Gori – Lokarjev mlin
5
35
638495
Zgornja Draga – Polje pri Višnji Gori
5
36
638496
Zgornja Draga – Lovrik
5
37
638497
Zgornja Draga
5
38
638501
Kosca – Groznik
5
39
638502
Kosca – V kotu
5
40
638503
Stari trg – Suhorebrnik
5
43
638507
Podsmreka pri Višnji Gori – Stari trg
5
44
638508
Stari trg
5
45
638511
Pristava pri Višnji Gori
5
46
638512
Pristava pri Višnji Gori
5
47
638513
Kriška vas
5
48
638514
Kriška vas
5
49
638515
Kriška vas – Na hribu
5
50
638521
Podsmreka pri Višnji Gori -Peskokop Podsmreka
5
51
638522
Podsmreka pri Višnji Gori
5
52
639091
Vrh pri Višnji gori
5
53
639092
Vrh pri Višnji gori
5
54
639231
Zavrtače
5
55
639241
Nova vas
5
63
639941
Preglje
5
– Krajevna skupnost ZAGRADEC
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
639081
Valična vas
5
2
639082
Valična vas
5
3
639083
Valična vas
5
4
639201
Valična vas
5
5
639331
Valična vas
5
6
639651
Marinča vas – Veliko Globoko
5
7
639652
Veliko Globoko – 
Na Samoti
5
8
639653
Veliko Globoko
5
10
639662
Kitni Vrh
5
11
639663
Kobiljek
5
12
639664
Kitni vrh
5
13
639671
Gabrovka pri Zagradcu
5
14
639672
Gabrovka pri Zagradcu
5
15
639673
Gabrovka pri Zagradcu
5
16
639674
Gabrovka pri Zagradcu
5
17
639675
Gabrovka pri Zagradcu
5
18
639691
Fužina – Malo Globoko
5
19
639701
Zagradec
5
20
639702
Zagradec
5
21
639703
Zagradec
5
22
639704
Zagradec
5
23
639705
Zagradec
5
24
639706
Mali Grintovec
5
25
639707
Zagradec
5
26
639711
Grintovec
5
27
639731
Tolčane
5
28
639741
Breg pri Zagradcu
5
29
639751
Velike Rebrce
5
30
639761
Male Rebrce
5
31
639971
Ceste v Dečji vasi pri Zagradcu
5
32
639972
Ceste v Dečji vasi pri Zagradcu
5
33
639981
Kuželjevec
5
(4) PRIORITETA VI
– Krajevna skupnost IVANČNA GORICA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
26
638654
Šolski center – Ivančna Gorica
6
64
639372
pešpot
6
(5) PRIORITETA VII (CESTE, KI SE V ZIMSKIH RAZMERAH ZAPREJEO)
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
2
065061
Čatež pri Strugah – Tisovec – Megljanov hrib (Korinj)
7
29
138391
Veliki Korinj – Zagorica – Videm
7
Javne poti (JP) so:
– Krajevna skupnost SOBRAČE
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
1
638031
Žabjek
5
2
638041
Pusti Javor
5
3
638051
Sobrače – Kalce
5
4
638061
Sela pri Sobračah
5
5
638062
Sela pri Sobračah
5
6
638301
Sobrače – Sv. Andrej
5
7
638331
Vrh pri Sobračah
5
– Krajevna skupnost TEMENICA
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
ZIMSKA PRIORITETA
24
638352
Debeli hrib – Temenica
7
8. člen 
(1) Sneg je potrebno odstraniti:
– s pločnikov tako, da je prehod, kjer dopuščajo razmere širok najmanj 0,6 m,
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere širok najmanj 2,5 m.
(2) Sneg se praviloma ne sme odmetavati iz vozišča na pločnik.
(3) Sneg mora biti odstranjen po prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu iz prejšnjega člena.
9. člen 
(1) Posipavanje se začne izvajati takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice oziroma preventivno glede na napoved meteorološke službe.
(2) Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipavanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica.
IV. OBVEZNOSTI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V ČASU ZIMSKIH RAZMER 
10. člen 
Lastniki zgradb in objektov s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne snegolove, ki morajo biti redno vzdrževani. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah morajo biti ustrezno vzdrževani, da opravljajo svojo funkcijo. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati. Po potrebi je potrebno tudi primerno, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo, zavarovati cesto in urediti promet v času odstranjevanja snega s strehe in ledenih sveč.
11. člen 
(1) Pri odstranjevanju snega z javnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano onemogočanje prometa po teh površinah. Sneg se mora odlagati ob rob vozišča ter ga po končanih čiščenjih odstraniti tako, da odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
(2) V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin, pločnikov in drugih površin, ki so navedene v 2. členu tega odloka.
(3) Hidranti, ki so po načrtu požarne varnosti občine pomembni za gašenje požarov, morajo biti dostopni ves čas.
12. člen 
Lastniki vozil morajo v času odstranjevanja snega s površin iz 2. člena odstraniti vozila tako, da omogočijo izvajalcu čiščenje skladno po načrtu zimske službe, oziroma kakor je dogovorjeno. V nasprotnem primeru sme vozilo odstraniti ali prestaviti na mesto, ki ga sam izbere izvajalec zimske službe na stroške lastnika.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN 
13. člen 
(1) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug, župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe prevzame Občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR 
14. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna služba občine, oziroma medobčinski inšpektorat.
(2) Pristojna služba občine oziroma medobčinski inšpektor opravljata nadzor nad izvajanjem izvajalčevih del po tem odloku:
– kvalitativni in količinski nadzor opravljenih del;
– vodenje akcij, ko so potrebne za spremembo načrta zimske službe;
– dajanje pobud izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
15. člen 
(1) Z globo 2.000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 6., 8. in 9. členom odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(2) Z globo 2.000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 10. in 11. členom odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(3) Z globo 200 € se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z tretjim odstavkom 6. člena, 10. in 11. členom odloka.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi zimske službe (Uradni list RS, št. 5/04 in 72/07).
17. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 007-0003/2017-1
Ivančna Gorica, dne 22. februarja 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost