Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1503. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava, stran 4129.

  
Na podlagi 16. in 107. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel
S P R E M E M B E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Vipava 
1. člen 
Spremeni se drugi odstavek 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) tako, da se po novem glasi:
»Pobude in vprašanja svetnikov se uvrstijo na 3. točko dnevnega reda, takoj za točko »Poročilo o izvršenih sklepih«. V primeru, da so na sejo vabljeni gostje-poročevalci oziroma razpravljavci, se »Pobude in vprašanja svetnikov« lahko zamaknejo na kasnejšo točko dnevnega reda. Tak vrstni red upošteva župan pri predlogu dnevnega reda ob sklicu seje ali se tako odloči na sami seji z glasovanjem pri potrjevanju dnevnega reda«.
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 37. člena Poslovnika, tako da se na novo glasi:
»Predsedujoči lahko odredi največ 30 minutni odmor že po 1 uri neprekinjenega dela.«
3. člen 
Spremeni se tretji odstavek 60. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in za člane drugih organov, ki jih imenuje svet,
– svetu pripravi predlog za podelitev občinskih priznanj,
– svetu in županu daje pobude oziroma predloge odločitev v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
– obravnava vse druge predloge in vprašanja v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, ki so v pristojnosti sveta, in daje svetu ustrezne predloge,
– pripravlja predloge odločitev sveta (mnenja, soglasja ...), ki se tičejo imenovanj direktorjev, ravnateljev in drugih oseb, ki jih imenujejo sveti zavodov ali drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v drugih podobnih primerih,
– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter drugih organov, in izvršuje sprejete odločitve sveta,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja lokalne volitve,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev, ki se nanašajo na organizacijo občinske uprave,
– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in naloge po naročilu sveta,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona ali drugega predpisa.«
4. člen 
Četrti odstavek 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava se spremeni, tako, da se po novem glasi:
»Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če sama oceni, da zadeva ni potrebna podrobnejše proučitve, Statutarno pravna komisija razlaga statut in poslovnik občinskega sveta«.
5. člen 
Spremeni se prvi odstavek 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava tako, da se glasi:
»Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje tri dni pred dnem, določenim za sejo, na kateri se bo proračun obravnaval.
Amandma se odda županu ali občinski upravi osebno, priporočeno po pošti ali na uradni elektronski naslov občine.
Župan oziroma občinska uprava amandma nemudoma najkasneje pa dva dni pred sejo sveta, pošljejo občinskim svetnikom.
Amandmaje k proračunu lahko vloži tudi župan, ki jih mora občinskim svetnikom poslati najkasneje dva dni pred sejo, na kateri se bo proračun obravnaval.
Na sami seji ni dovoljeno vlagati amandmajev k proračunu«.
Črta se prvi stavek tretjega odstavka 91. člena, ki se glasi: »Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena dostavijo županu.«
6. člen 
Spremeni se zadnji stavek 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava tako, da s glasi:
»Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložil župan, nato pa o ostalih amandmajih, po vrstnem redu njihove vložitve«.
7. člen 
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2011-3
Vipava, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost