Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1469. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje, stran 4053.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 10., 19. in 115. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 19. redni seji dne 23. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Avtotaksi prevoz je dejavnost prevoza potnikov, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene in jo lahko opravljajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki ob upoštevanju določil tega odloka, določil predpisov o prevozih v cestnem prometu in druge zakonodaje, ki zadeva področje avtotaksi prevozov.
(2) Območje na katerem se opravlja dejavnost avtotaksi prevozov po določilih tega odloka, je območje Mestne občine Celje (v nadaljevanju: območje MOC).
(3) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. »dovoljenje za opravljanje prevozov« je dokument, ki ga izda organ pristojen za promet na Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MOC,
2. »potrdilo za voznika« je potrdilo, ki ga voznik pridobi na podlagi uspešno opravljenega izpita o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnostih,
3. »avtotaksi postajališča« so ustrezno označena parkirišča namenjena parkiranju avtotaksi vozil v času opravljanja avtotaksi storitev, iz katerih lahko vozniki pobirajo stranke,
4. »občinska taksa za avtotaksi postajališča« je taksa, ki jo morajo prevozniki plačati za uporabo avtotaksi postajališč.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI AVTOTAKSI PREVOZOV 
1. Pogoji za prevoznike
2. člen 
(1) Dejavnost avtotaksi prevozov na območju MOC lahko opravljajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: prevozniki), ki imajo skladno z zakonom pridobljeno licenco za avtotaksi prevoze ter dovoljenje za opravljanje prevozov (v nadaljevanju: dovoljenje).
(2) Za pridobitev dovoljenja mora prevoznik izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno licenco za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov z izvodi licenc za vsako posamezno vozilo, s katerimi se bo opravljal avtotaksi prevoz,
– da vsi vozniki, ki opravljajo avtotaksi prevoze, izpolnjujejo pogoje predpisane s tem odlokom.
(3) Ostali prevozniki, ki nimajo dovoljenja za opravljanje prevozov v MOC, lahko potnike v MOC le pripeljejo, ne morejo pa jih v MOC prevzemati oziroma drugače opravljati avtotaksi prevozov znotraj MOC.
2. Pogoji za voznike in vozila
3. člen 
(1) Vsak voznik, ki po določbah tega odloka opravlja avtotaksi prevoze, mora ob zakonsko določenih pogojih izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti mora potrdilo o opravljenem izpitu o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnostih,
– imeti mora potrdilo o znanju slovenščine,
– imeti mora potrdilo o znanju enega izmed naslednjih tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina),
– imeti mora že vsaj tri leta veljavno vozniško dovoljenje, ne sme biti mlajši od 21 let ter ne sme imeti statusa voznika začetnika.
(2) Kot potrdilo o znanju slovenščine iz druge alineje prvega odstavka tega člena se po tem odloku šteje najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz slovenskega jezika ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na osnovni ravni zahtevnosti, po javno veljavnem programu.
(3) Kot potrdilo o znanju najmanj enega izmed tujih jezikov iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se po tem odloku šteje najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz tujega jezika ali potrdilo o opravljenem izpitu na osnovni ravni zahtevnosti (A1) iz tujega jezika iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, po javno veljavnem programu.
(4) Avto taksi prevozi se lahko izvajajo le z vozili katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno EURO 5. V to skupino se uvrstijo vozila, ki imajo pri podatku o okoljevarstveni kategoriji vpisano vsaj EURO 5 ali pa podatek o uredbi ES, po kateri je bilo vozilo homologirano, to je 715/2007*692/2008, z dodatno črkovno oznako od A do M.
(5) Prevoznik mora za vozila zagotoviti otroški sedež.
3. Izpit o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnosti
4. člen 
(1) K opravljanju izpita o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnosti se lahko prijavijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz druge in tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) Za opravljanje izpita se plačajo stroški po ceniku, ki je priloga tega odloka.
(3) Po uspešno opravljenem izpitu izda organ pristojen za promet na MOC trajno veljavno potrdilo o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnosti.
4. Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov in izkaznic za voznike
5. člen 
(1) Pri organu pristojnem za promet na MOC prevoznik odda vlogo za pridobitev dovoljenja in izkaznic za voznike, h kateri priloži naslednja dokazila:
– licenca za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov z izvodi licenc za posamezna vozila,
– kopija potrdila o skladnosti vozil, za katera ima prevoznik pridobljene licence in s katerimi bo opravljal prevoze,
– kopijo prometnih dovoljenj za vozila, za katera ima prevoznik pridobljene licence in s katerimi bo opravljal prevoze,
– seznam voznikov s podatki o vozniških dovoljenjih ter njihove fotografije zaradi izdelave izkaznic za voznike,
– dokazilo o pogodbenem razmerju med voznikom in prevoznikom za vsakega voznika,
– zdravniško spričevalo za voznike, ki ne sme biti starejše od dveh let,
– kopije zavarovalnih polic oziroma dokumente o sklenjenem nezgodnem zavarovanju potnikov,
– potrdila o opravljenem izpitu o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnosti za voznike,
– potrdilo FURS o poravnanih davčnih obveznostih ter poravnanih prispevkih za socialno varnost.
(2) Na podlagi popolne vloge ter potrdila o plačani taksi za uporabo avtotaksi postajališč iz 8. člena tega odloka, izda pristojni organ MOC dovoljenje avtotaksi prevozniku za čas do konca koledarskega leta. Dovoljenje se izda za vsako vozilo posebej, izkaznica pa za vsakega posameznega voznika.
(3) Avtotaksi prevoznik mora najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja vložiti pri organu pristojnem za promet na MOC vlogo za podaljšanje dovoljenja in podaljšanje veljavnosti izkaznic za voznike. K dovoljenju ni potrebno predložiti potrdil za voznike o opravljenem izpitu o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnosti, razen če gre za nove voznike.
(4) Prevoznik mora v primeru spremembe podatkov, ki so vezani na pogoje za izdajo dovoljenja oziroma izkaznic za voznike, v roku osmih dni po spremembi o tem obvestiti izdajatelja dovoljenja.
6. člen 
Organ pristojen za promet na MOC lahko v upravnem postopku odloči o odvzemu dovoljenja, če:
– je prevozniku prenehala veljati licenca za opravljanje prevozov,
– prevoznik nima pridobljene licence za vozilo, ki ga uporablja,
– avtotaksi prevoznik dopusti oziroma ne prepreči, da avtotaksi prevoze opravlja voznik, ki nima veljavne izkaznice za opravljanje avtotaksi prevozov.
III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV 
Avtotaksi postajališče 
7. člen 
(1) Lokacije avtotaksi postajališč določa organ pristojen za promet na MOC. V primerih večjih prireditev ali drugih potreb ima MOC pravico, da začasno spremeni režim ali lokacijo avtotaksi postajališč.
(2) Vozniki lahko uporabljajo avtotaksi postajališča le v času opravljanja dejavnosti avtotaksi prevozov ter se ne smejo oddaljevati od avtomobila, razen če to zahteva naročnik prevoza.
Plačilo takse za uporabo avtotaksi postajališč 
8. člen 
(1) Prevoznik mora za pridobitev dovoljenja oziroma ob podaljšanju le-tega plačati takso za uporabo avtotaksi postajališč.
(2) Če se dovoljenje izdaja med letom, se taksa plača v sorazmernem delu za mesece, za katere se izdaja.
(3) Na osnovi plačane občinske takse za uporabo avtotaksi postajališč prejme avtotaksi prevoznik za vsako vozilo nalepko MOC z oznako leta, ki potrjuje plačilo takse za posamezno leto. Nalepko mora avtotaksi prevoznik nalepiti na notranjo stran vetrobranskega stekla, tako da je jasno vidna od zunaj.
Dolžnosti in pravice voznikov 
9. člen 
Dolžnosti voznika avtotaksi vozila so:
– da ima v času opravljanja avtotaksi prevozov v vozilu dovoljenje ter izkaznico za voznika, ki mora biti nameščena v vozilu na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom,
– da naročeno vožnjo opravi skladno z naročilom oziroma po najkrajši možni poti,
– da med delovnim časom brez opravičenega razloga ne odkloni naročila za prevoz,
– da sprejme potnikovo osebno prtljago, če njena velikost ne presega velikosti prtljažnika.
10. člen 
Pravice voznika avtotaksi vozila so, da:
– odkloni prevoz prtljage potnika, če le-ta presega razpoložljivi prtljažni prostor, bi lahko poškodovala ali onesnažila vozilo oziroma je drugače neustrezna za prevoz,
– odkloni prevoz živali,
– odkloni prevoz napadalne osebe, vinjene osebe, osebe pod vplivom mamil ali osebe, ki se obnaša do voznika žaljivo.
IV. NADZOR 
11. člen 
Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana sankcija, je pristojna služba Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
12. člen 
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– opravlja avtotaksi prevoze brez izdanega dovoljenja,
– opravlja dejavnost avtotaksi prevozov z vozilom, za katerega nima pridobljenega dovoljenja, oziroma je to dovoljenje poteklo ali je bilo preklicano,
– opravlja dejavnost avtotaksi prevozov z vozilom, ki nima nameščene nalepke na notranji strani vetrobranskega stekla,
– dopusti oziroma ne prepreči, da dejavnost avtotaksi prevoza opravlja voznik, ki nima ustrezno veljavne izkaznice za voznika avtotaksija,
– uporablja avtotaksi postajališča brez potrdila o plačani taksi,
– ne sporoči sprememb podatkov o voznikih ali vozilih v roku določenim s tem odlokom.
13. člen 
Z globo 200,00 EUR se kaznuje voznik avtotaksi vozila, če:
– nima v avtotaksi vozilu izvoda dovoljenja ter na vidnem mestu nameščene izkaznice za voznika.
14. člen 
V primeru ponavljajočih se kršitev določil tega odloka ima pristojni organ MOC poleg sankcij, navedenih v 12. in 13. členu tega odloka pravico, da:
– z odločbo prekliče veljavnost dovoljenja in pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku odvzame dovoljenje,
– z odločbo vozniku odvzame izkaznico za voznika.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(1) Avtotaksi prevozniki, ki opravljajo dejavnost avtotaksi prevozov na območju MOC, morajo svojo dejavnost uskladiti z določbami tega odloka v dvanajstih mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Obveznost plačevanja občinske takse za avto-taksi postajališča začne veljati v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(3) Pravilnik o celostni grafični podobi označb in dokumentov ter o opravljanju izpita o lokalnih značilnostih, ki bo urejal postopek opravljanja izpita za voznike iz 4. člena tega odloka ter grafično podobo označb in dokumentov iz tega odloka, župan sprejme v šestih mesecih po sprejemu tega odloka.
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-1/2017
Celje, dne 23. maja 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.
Priloga 1: Cenik za uporabo avtotaksi postajališč v MOC: 
Občinska taksa za uporabo avtotaksi postajališč v MOC znaša 40,00 EUR na mesec.
Do sorazmerne oprostitve plačila občinske takse za uporabo avtotaksi postajališč v MOC so upravičena naslednja vozila:
40 % oprostitev občinske takse
vozila, ki so na električni pogon
20 % oprostitev občinske takse
vozila katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno EURO 6, vozila na stisnjeni zemeljski plin ter vozila na hibridni pogon
20 % oprostitev občinske takse
vozila, ki imajo možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja
20 % oprostitev občinske takse
vozila, ki so v celoti v rumeni barvi celjskega grba v skladu z odlokom, ki ureja grb in zastavo Mestne občine Celje, ter imajo na sprednjih vratih (obojestransko) nalepko s celjskih grbom
V primeru, da vozila izpolnjujejo več pogojev hkrati, se oprostitev sešteje ter kumulativno odšteje od osnovne cene za uporabo avtotaksi postajališč v MOC.
Priloga 2: Cenik izpita o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnosti 
Za opravljanje izpita o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnosti, se plača strošek v višini 30,00 EUR.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti