Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1464. Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Občine Bovec, stran 4021.

  
Na podlagi 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11, 18/17), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/120 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 7. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 5. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/12 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16), 164. in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) in 7. in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 19. redni seji dne 25. maja 2017 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Občine Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja del v gozdovih v lasti Občine Bovec ter izvajanja izbirne gospodarske javne službe za izvajanje del v gozdovih, ki so v lasti Občine Bovec (v nadaljevanju javna služba), z namenom zagotavljanja socialnih in ekoloških funkcij gozdov.
(2) Odlok iz prvega odstavka tega člena je tudi koncesijski akt s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
2. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se določa:
– predmet in opredelitev območja izvajanja koncesije,
– način izvajanja del v gozdovih, ki so v lasti koncedenta,
– navedbo dejavnosti, ki jo lahko opravlja koncesionar v zvezi s pravico, ki je predmet koncesije,
– postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– sklenitev koncesijske pogodbe,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja izbirne gospodarske javne službe,
– koncesijsko dajatev,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– dolžnosti koncesionarja glede sanacije, vzpostavitve novega in nadomestitve prejšnjega stanja okolja,
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanja izbirne gospodarske javne službe.
(2) Izvajanje del v gozdovih s strani izvajalca izbirne gospodarske javne službe po tem odloku zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del, gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov.
3. člen 
(definicije) 
(1) Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih in drugih predpisih in koncesijski pogodbi imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– »gospodarska javna služba« oziroma »javna služba«: je izbirna lokalna gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka, ki zajema izvajanje del v gozdovih, ki so v lasti Občine Bovec,
– »koncesija«: je koncesija za izvajanje del v gozdovih, ki so v lasti Občine Bovec po tem odloku,
– »koncedent«: je Občina Bovec,
– »koncesionar«: je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi podeljene koncesije, v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– »pristojni organ«: če ni drugače določeno, je organ občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka,
– »gozdovi v lasti Občine Bovec«: so vsi gozdovi – zemljišča – gozdovi in druga gozdna zemljišča, porasla z gozdnim drevjem ali drugim gozdnim rastjem, na območju Občine Bovec, ki so v lasti ali delni lasti Občine Bovec,
– »območje koncesije«: so zemljišča – gozdovi in druga gozdna zemljišča, porasla z gozdnim drevjem ali drugim gozdnim rastjem, na območju Občine Bovec, katerih lastnik ali delni lastnik je Občina Bovec in so določena v prilogi koncesijske pogodbe,
– »koncesijska dajatev«: je letna odškodnina za koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka.
4. člen 
(način izvajanja in podelitve koncesije) 
(1) Izbirna gospodarska javna služba izvajanja del v gozdovih se zagotavlja s podeljevanem koncesije in jo izvaja izvajalec javne službe – koncesionar proti plačilu, na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija po tem odloku se podeli po postopku in na način, ki ga določajo veljavni predpisi in ta odlok.
5. člen 
(območje izvajanja koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za gozdove, ki so v lasti ali delni lasti koncedenta na območju Občine Bovec, razen, če koncedent odloči, da se za posamezna območja koncesija ne podeli.
(2) Območje za katerega se podeljuje koncesija, iz prvega odstavka tega člena, se podrobno določi z navedbo katastrskih občin in parcelnih številk v koncesijski pogodbi. Koncesionar ima izključno pravico izvajati dejavnost izvajanja del v gozdovih iz 6. člena tega odloka na vseh območjih izvajanja koncesije.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
(vsebina gospodarske javne službe) 
(1) Izvajanje del v gozdovih na območju koncesije s strani izvajalca gospodarske javne službe – koncesionarja po tem odloku zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del, gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov.
(2) Načrtovanje izvajanja del v gozdovih na območju koncesije po tem odloku zajema pripravo letnega programa izvajanja del, predvsem s programom določenega letnega obsega in dinamike izvajanja del v gozdovih, kot podlage za izvajanje koncesije v tekočem letu. Letni program izvajanja del v gozdovih, ki ga potrdi Občinski svet Občine Bovec, mora biti pripravljen do 1. decembra tekočega leta za prihodnje leto.
7. člen 
(letni program izvajanja del v gozdovih na območju koncesije) 
(1) Letni program izvajanja del na območju koncesije v gozdovih sprejme Občinski svet Občine Bovec na podlagi osnutka, ki ga pripravi koncesionar.
(2) V letnem programu izvajanja del v gozdovih na območju koncesije se po posameznih območjih izvajanja koncesije med drugim določijo količinski, vrednostni in kvantitativni podatki glede:
– sečnje, spravila in prodaje gozdnih lesnih sortimentov,
– gozdnogojitvenih in varstvenih del ter del za socialne in ekološke funkcije gozdov upoštevaje načrte Zavoda za gozdove Slovenije,
– gradnje, priprave in vzdrževanje gozdnih vlak,
– drugo, kar je vezano na izvajanje koncesije po tem odloku.
(3) Koncesionar pripravi osnutek letnega programa in ga pošlje koncedentu v elektronski obliki v sprejem do 1. decembra tekočega leta za naslednje leto.
(4) Koncedent lahko letni program med letom kadarkoli spremeni, če nastopi višja sila, zaradi katere je treba spremeniti letni obseg izvajanja del v gozdovih, če se tržne cene gozdnih lesnih sortimentov spremenijo za več kot 10 % ali če se spremenita koncesijski akt in koncesijska pogodba v delu, ki vpliva na letni program. Za nastop višje sile se štejejo posledice naravnih ujm, zlasti žleda, snega, močnega vetra, požara ipd. ter kalamitete škodljivcev in bolezni. Koncesionar mora dejavnost, ki je predmet koncesije izvajati tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, v okviru objektivnih možnosti.
(5) Sečnjo in spravilo lesa mora koncesionar opravljati v skladu s sečno-spravilnimi načrti, ki jih je dolžan izdelati na podlagi tehnološkega dela gozdnogojitvenih načrtov Zavoda za gozdove Slovenije. Koncesionar mora v roku enega meseca po prejemu gozdnogojitvenega načrta in podatkov o izbranem drevju za posek koncedentu, po posameznih območjih izvajanja koncesije, posredovati podatke iz sečno-spravilnih načrtov, in sicer:
– število ur v skladu z normativom, kot je predpisano za sečnjo in spravilo, ločeno po spravilnih sredstvih,
– oceno strukture sortimentov, ločeno na hlodovino in preostali les za iglavce in listavce,
– vrednost del za gradnjo, pripravo in vzdrževanje gozdnih vlak s specifikacijo.
(6) Koncesionar v dogovoru s koncedentom lahko opravi sanitarno sečnjo na podlagi 29. člena Zakona o gozdovih tudi brez sečno-spravilnega načrta, vendar mora najpozneje v enem mesecu po izvedeni sečnji koncedentu sporočiti podatke, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega člena.
III. KONCESIONAR, POGOJI ZA KONCESIONARJA IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA 
8. člen 
(koncesionar) 
(1) Koncesija po tem odloku se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti gozdarstvo in gozdarske storitve in izpolnjuje pogoje, ki jih določa Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94, 50/06, 74/11, 80/12).
(3) Koncesionar ima izključno pravico izvajati dejavnost izvajanja del v gozdovih na vseh območjih izvajanja koncesije.
9. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
Koncesionar mora ves čas trajanja koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– je ustanovljen za izvajanje dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje koncesije,
– sam ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za katero od kaznivih dejanj, ki ga določa zakon, ki ureja javno naročanje,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja ali je bil zanj podan predlog za začetek takega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju,
– nima zapadlih, neporavnanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v obdobju 30 zaporednih dni ali več,
– prevzema odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil in vključuje škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije, povzročijo pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu ali tretjim osebam,
– izkazovati kadrovsko in organizacijsko sposobnost izvajanja koncesije,
– izkazovati finančno usposobljenost,
– razpolagati z zadostnimi in primernimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati pogoje, določene v predpisu, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.
10. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, pri tem pa nosi celotno tveganje povpraševanja po lesnih sortimentih in druga tržna tveganja koncesije.
(2) Koncesionar mora pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, v skladu z veljavnimi predpisi upoštevati zlasti naslednje:
– gozdove, na območju katerih izvaja koncesijo, je dolžan izkoriščati kot dober gospodar,
– koncesijo je dolžan izvajati v skladu s pozitivno zakonodajo, sklenjeno koncesijsko pogodbo in sprejetimi ter potrjenimi plani in programi s strani koncedenta,
– sam oziroma njegovi (pod)izvajalci morajo izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije (kot so dovoljenja, licence),
– dela mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi normativi in standardi,
– s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode na lastnini koncedetna ali tretjih oseb,
– po končani sečnji in spravilu mora zagotoviti sanacijo gozdnih prometnic (gozdne ceste, vlake, sečne poti in druge poti),
– zagotavljati mora ustrezno strokovno službo za vsa dela, ki so predmet koncesije,
– pristojnim organom koncedenta mora omogočiti strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju koncesije,
– pripraviti je dolžan predlog letnega programa izkoriščanja gozdov do 1. decembra tekočega leta za naslednje leto in koncedentu sporočati vse okoliščine, ki bi tekom izvajanja letnega programa lahko predstavljale podlago za spremembo letnega programa,
– poskrbeti mora, da vsak tovor z lesnimi sortimenti spremlja odpremnica s podatki o oddelku, odseku, delovišču, količini in kakovosti gozdnih lesnih sortimentov po drevesnih vrstah in odpremnice elektronsko pošiljati koncedentu pred odvozom gozdnih lesnih sortimentov s kamionske ceste,
– mesečno mora poročati koncedentu o izvajanju letnega programa izkoriščanja gozdov in del v gozdovih,
– gozdne lesne sortimente je pred njihovim odvozom s kamionske ceste dolžan razvrstiti v skladu s standardi iz pravilnika, ki ureja merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih proizvodov oziroma v skladu z drugimi standardi, ki se določijo s koncesijsko pogodbo in označiti s ploščico s kodo tako, da so iz pripadajoče dokumentacije razvidni bistveni podatki, kakor se natančneje določi s koncesijsko pogodbo,
– za posamezna dela v gozdu, ki jih namerava izvesti s podizvajalci, pridobiti soglasje koncedenta, ki ga le-ta izda pod pogojem, da se s takšnim poslovanjem zagotovi delo lokalnim (pod)izvajalcem,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
– izpolnjevati mora vse druge obveznosti, ki so določene z zakonom, podzakonskimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
11. člen 
(razmerje do podizvajalcev) 
(1) Koncesionar mora v primeru izvajanja koncesionirane dejavnosti s podizvajalci o tem pisno obvestiti koncedenta z navedbo podizvajalca in obrazložitvijo v katerem delu bo podizvajalec izvajal dela. Koncedent ima pravico zahtevati od koncesionarja, da zamenja podizvajalca, v kolikor bi ugotovil, da podizvajalec izvaja dela v nasprotju s koncesijsko pogodbo ali v primeru, če s svojim delom povzroča škodo. Brez pisnega soglasja koncedenta koncesionar ne sme oddati posameznih del podizvajalcu. Podizvajalec v javnosti ne sme nastopati kot koncesionar.
(2) Koncesionar v celoti nosi odgovornost za izvajanje koncesionirane dejavnosti, ne glede na število podizvajalcev.
(3) Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja koncesionirane dejavnosti preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
12. člen 
(obveščanje o statusnih spremembah) 
(1) Koncesionar je dolžan obveščati koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture.
(2) Koncesionar mora pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivali na izvajanje koncesionirane dejavnosti, predvsem pa:
– o postopkih poravnave, arbitražnih postopkih ali sodnih sporih koncesionarja v zvezi s koncesijo,
– stavke in druge dogodke, zaradi katerih lahko pride do motenj v izvajanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, tudi če ne predstavljajo višje sile,
– drugih dogodkih, ki vplivajo na izvajanje koncesionirane dejavnosti.
(3) Če koncesionar ne obvešča koncedenta v razumnem roku in je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent na način in pod pogoji, kot je to določeno v tem odloku, koncesijsko pogodbo razdre.
13. člen 
(ločeni računovodski izkazi) 
Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za koncesionirano dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo področje računovodstva in slovenskimi računovodskimi standardi.
14. člen 
(odgovornost koncesionarja) 
(1) Za izvajanje koncesionirane dejavnosti je odgovoren koncesionar kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe za izvajanje del v gozdovih na območju koncesije.
(2) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti, vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire, z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, ki se določi v javnem razpisu, in sicer za škodo, ki bi jo z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije ali v zvezi z opravljanjem le-te povzroči sam in pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Bovec ali tretjim osebam. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Bovec.
IV. KONCEDENT, DOLŽNOSTI IN PRAVICE KONCEDENTA 
15. člen 
(koncedent) 
Koncedent je Občina Bovec.
16. člen 
(dolžnosti in pravice koncedenta) 
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje nalog koncesionarja po tem odloku v skladu z veljavnimi predpisi, s tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– da v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, zagotavlja potrjevanje letnega programa izvajanja del v gozdovih na območju koncesije in drugih dokumentov v zvezi z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali dejavnost, ki je predmet koncesije na področju občine,
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah, ki bi jih prejel na izvedbo ali izvedena dela v gozdovih, ki so predmet koncesije.
(2) Pravice koncedenta so:
– potrjevati letne plane izvajanja del v gozdovih in druge dokumente v zvezi z izvajanjem koncesije,
– nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti,
– druge pravice, določene s predpisi, s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
17. člen 
(pristojnosti župana in občinske uprave) 
(1) Župan in občinska uprava sta pristojna za izvedbo podelitve koncesije v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
(2) Župan ima poleg pristojnosti po tem odloku tudi naslednje pristojnosti:
– odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja pristojnega organa občinske uprave v razmerjih do koncesionarja,
– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(3) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem odloku organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V. KONCESIJSKA DAJATEV 
18. člen 
(koncesijska dajatev) 
(1) Za koncesijo iz 1. člena tega odloka koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev v deležu od letne realizacije predvidene v letnem programu izvajanja del v gozdovih, posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti glede na to, do kakšne stopnje je bil les s strani koncesionarja in njegovih (pod)izvajalcev pred prodajo predelan. Tržno vrednost posameznih lesnih sortimentov na kamionski cesti se določi v letnem programu izvajanja del v gozdovih na podlagi ugotovljene višine in gibanja cen v Republiki Sloveniji in sosednjih državah.
(2) Višino koncesijske dajatve določita koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi, pri določitvi višine pa se upoštevajo tudi predvideni stroški izvajanja koncesije iz 1. člena tega odloka. Koncesijska dajatev ne more biti manjša od 30 % predvidene letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Koncesijska dajatev za posamezno leto izvajanja koncesije je lahko izjemoma manjša od 30 % predvidene letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti v primeru višje sile iz četrtega odstavka 7. člena tega odloka ali če gojitvena in varstvena dela v koncesijskih gozdovih dosegajo znesek, katerega poračun bi znižal koncesijsko dajatev pod naveden odstotek in pod pogojem predhodne spremembe letnega plana izvajanja del v gozdovih, ki so predmet koncesije.
(3) Višina (odstotek od previdene realizacije iz letnega programa) koncesijske dajatve se s soglasjem koncesionarja in koncedenta lahko spremeni z aneksom h koncesijski pogodbi. V koncesijski pogodbi se določi opcija koncedenta, da koncesijsko dajatev lahko enostransko spremeni v primeru spremembe stroškov koncesionarja za izvajanje del v gozdovih za več kot 10 %. Koncedent mora znižati koncesijsko dajatev v primeru nastopa višje sile iz četrtega odstavka 7. člena tega odloka, pri znižanju pa mora upoštevati stroške sanacije posledic višje sile, sprejete skladno z načrtom sanacije iz pravilnika, ki ureja varstvo gozdov.
(4) Koncesionar mora koncedentu mesečno plačevati koncesijsko dajatev, kot izhaja iz letnega programa izvajanja del v gozdovih, obračun na podlagi dejanske realizacije pa se opravi do 31. januarja za preteklo leto. V primeru izjemnih dogodkov lahko koncesionar in koncedent dogovorita začasno drugačno dinamiko plačila koncesijske dajatve.
VI. KONCESIJA 
1. Koncesija
19. člen 
(koncesija) 
(1) Predmet koncesije je izvajanje del v gozdovih na območju koncesije in obsega dejavnosti, ki so določene v 6. členu tega odloka.
(2) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso predmet koncesije, pri čemer pa mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti tako, da za opravljanje koncesije po tem odloku zagotavlja revizijsko sled.
20. člen 
(območje koncesije) 
(1) Koncesija se izvaja na območju, ki je določeno v 5. členu tega odloka in koncesijski pogodbi.
(2) Če se v času trajanja koncesije območje, ki je predmet koncesije spremeni, se lahko ustrezno spremeni tudi območje koncesije.
(3) Na območju koncesije se podeli ena koncesija enemu koncesionarju.
21. člen 
(trajanje koncesije) 
(1) Koncesija po tem odloku se podeli za obdobje petih let (rok koncesije) z možnostjo podaljšanja pod enakimi pogoji, kot je bila podeljena.
(2) Rok koncesije začne teči z dnem, določenem v koncesijski pogodbi. Če v koncesijski pogodbi ni določen začetek teka roka koncesije, začne ta rok teči naslednji dan po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(3) Rok koncesije poteče s potekom istega dneva v istem mesecu v petem letu od dneva začetka teka roka koncesije.
2. Podelitev koncesije
22. člen 
(strokovna komisija) 
Župan imenuje najmanj 3-člansko strokovno komisijo, ki zagotavlja izvajanje postopka podelitve v skladu z zakonom in tem odlokom, predvsem pa:
– pripravi terminski načrt izvedbe postopka podelitve koncesije,
– pripravi podrobna merila za izbor koncesionarja,
– opravi odpiranje prijav in sestavi zapisnik o pravočasnosti in popolnosti prijav,
– preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– opravi strokovno presojo ter ovrednotenje prijav glede na postavljena merila,
– pripravi pisno obrazloženo mnenje o izbranem kandidatu in ga posreduje pristojnemu organu.
23. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncesija na podlagi tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Sklep o javnem razpisu sprejme župan, javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Bovec. V skladu s sklepom župana se informacija o javnem razpisu lahko objavi tudi v drugih medijih.
(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
– navedbo, da gre za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje del v gozdovih, ki so v lasti Občine Bovec,
– predmet in območje koncesije,
– rok koncesije in druge značilnosti koncesijskega razmerja,
– postopek izbire koncesionarja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za koncesijo,
– merila za izbiro koncesionarja,
– kraj in čas za prevzem razpisne dokumentacije,
– kraj in rok za predložitev prijav,
– naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav.
24. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti podatki, na podlagi katerih lahko kandidati izdelajo popolno prijavo, in sicer:
– naziv, sedež in drugi podatki o koncedentu,
– podatki o objavi koncesijskega akta,
– predmet, narava ter obseg in območje koncesije, ki se podeljuje na javnem razpisu,
– začetek in predviden čas trajanja koncesije,
– postopek izbire koncesionarja,
– merila za izbor koncesionarja,
– način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje koncesije, obvezne sestavine prijave in navodila za pripravo prijave,
– način zavarovanja resnosti prijave, če je zahtevano,
– kraj in rok za predložitev prijav in morebitne pogoje za njihovo predložitev,
– naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
– rok za izbiro koncesionarja,
– rok obveščanja kandidatov o izidu javnega razpisa,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom in
– morebitni drugi podatki v skladu z zakonom ali glede na predmet koncesije, ki so potrebni za izvedbo javnega razpisa.
(2) Koncedent do javnega odpiranja prijav ne sme nikomur posredovati seznama oseb, ki jim je posredoval razpisno dokumentacijo.
3. Pogoji za prijavo
25. člen 
(pogoji za prijavo) 
(1) Vsaka pravna ali fizična oseba lahko vloži le eno prijavo, ki pa jo lahko umakne, dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo prijav.
(2) V prijavi na javni razpis mora kandidat dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo, oziroma predložiti listine s katerimi dokazuje, da izpolnjuje pogoje za udeležbo na razpisu in izvajanje koncesije, in sicer:
– da ni v enem izmed položajev za izključitev, ki jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar ves čas trajanja koncesijskega razmerja, določene s tem odlokom,
– da nad njim ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, ki ureja gospodarske družbe, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ali da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ali da nad njim ni začet postopek v skladu s predpisi druge države oziroma ni v položaju z enakimi pravnimi posledicami,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– da je sposoben samostojno zagotavljati izvajanje vseh dejavnosti, ki so predmet koncesije ter kvalitetno in kontinuirano izvajati koncesionirano dejavnost, v skladu s predpisi, normativi in standardi,
– da se obveže skleniti zavarovanja skladno s tem odlokom,
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne in tehnične opremljenosti, sposobnosti vodenja predpisanih evidenc in finančno operativnega vidika, s katerim dokaže, da razpolaga z zadostnimi in primernimi kadrovskimi in materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ima strokovne reference za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, od katerih se mora vsaj ena nanašati na izvajanje del v gozdovih, ki ležijo na strmih območjih,
– sposobnost za začetek izvajanja koncesionirane dejavnosti v roku, ki je določen v razpisni dokumentaciji,
– da je finančno in poslovno sposoben za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da izpolnjuje druge pogoje za izvajanje del v gozdovih, ki so določeni v veljavnih predpisih.
(3) Natančnejše pogoje in način izkazovanja navedenih pogojev se določi v razpisni dokumentaciji.
4. Merila za izbor
26. člen 
(merila za izbor) 
(1) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
(2) Merila za izbor koncesionarja, med prijavljenimi kandidati, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.
5. Izbor koncesionarja
27. člen 
(uspešnost javnega razpisa) 
(1) Javni razpis je uspešen, če je nanj prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava. Prijava je popolna, če vsebuje vse zahtevane podatke in dokazila, določena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
(2) Javni razpis se ponovi v celoti, če koncedent ne prejme nobene prijave, če so vse prijave nepopolne, če koncesionar ni bil izbran ali če izbrani kandidat v predpisanem roku ne sklene koncesijske pogodbe.
28. člen 
(predložitev in javno odpiranje prijav) 
(1) Koncedent določi takšen rok za predložitev prijav, ki glede na zahteve in postavljene pogoje iz razpisne dokumentacije omogoča izdelavo popolnih in kakovostnih prijav.
(2) Pravočasna predložitev prijave pomeni, da mora kandidat koncedentu prijavo predložiti do datuma in ure, ki je določen v javni objavi razpisa.
(3) Odpiranje prijav za izbor koncesionarja je javno.
(4) Koncedent vlog, ki so prispele po roku določenem v javnem razpisu in nepravilno predloženih prijav ne odpre, temveč jih neodprte vrne pošiljatelju.
29. člen 
(odločba o podelitvi koncesije) 
(1) O izboru koncesionarja, potem ko pridobi pisno obrazloženo mnenje strokovne komisije, z upravno odločbo odloči pristojni organ občinske uprave.
(2) Koncedent lahko zavrne vse prispele prijave in ne izbere nobenega od kandidatov, če nobena prijava vsebinsko ni v skladu z interesi koncedenta. Postopek izbire koncesionarja lahko koncedent kadarkoli ustavi.
6. Koncesijska pogodba
30. člen 
(sklenitev koncesijske pogodbe) 
(1) Koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja.
(2) Izbrani koncesionar mora podpisati koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve, sicer odločba o izboru koncesionarja preneha veljati z iztekom roka za podpis pogodbe.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan. Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe mora z njeno vsebino soglašati občinski svet.
31. člen 
(začetek, tek in trajanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijsko razmerje nastane, ko koncesijsko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki in traja 5 let od dneva sklenitve pogodbe (rok koncesije). Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali zaradi razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(2) Rok koncesije se glede na mnenje koncedenta lahko podaljša skladno z 21. členom tega odloka.
(3) Koncesionar mora začeti izvajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
32. člen 
(vsebina koncesijske pogodbe) 
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa pomembna vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesijskega razmerja, zlasti pa:
– predmet koncesije,
– natančno določitev gozdov, za katere je bila koncesija podeljena, z navedbo katastrske občine in parcelne številke,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– letni program izvajanja del v gozdovih, ki je priloga koncesijske pogodbe,
– višino koncesijske dajatve (v deležu letne realizacije, predvidene v letnem programu izvajanja del v gozdovih, za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti),
– dolžnost koncesionarja izdelati sečno-spravilne načrte,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
– dolžnost koncesionarja, da ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na predmet koncesije,
– dolžnost koncesionarja, da dela v gozdovih opravi kot dober gospodar v skladu z Zakonom o gozdovih in podzakonskih aktih in na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije,
– dolžnost razvrščanja lesnih asortimentov v skladu s standardi iz predpisov s podrobnejšimi pravili za razvrščanje in označevanje lesnih sortimentov,
– način nadzora,
– pogodbene sankcije za neizvajanje ali nepravilno izvajanje izbirne gospodarske javne službe,
– razmerja ob nastopu višje sile,
– način spreminjanja in dopolnjevanja koncesijske pogodbe,
– razloge za prenehanje koncesijskega razmerja in njegove posledice,
– pogoje za podaljšanje koncesijske pogodbe,
– druge pravice in dolžnosti koncesionarja,
– druge pogoje, potrebne za ureditev razmerja,
– reševanje sporov.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sestavljena v skladu z zakonom, tem odlokom (koncesijskim aktom) in objavljenim javnim razpisom, sicer je neveljavna.
33. člen 
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo) 
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s tem odlokom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. V primeru, da gre za manjša ali nebistvena neskladja, se neposredno uporablja koncesijski akt (ta odlok).
VII. NADZOR 
34. člen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti in podeljene koncesije lahko zajema vse okoliščine v zvezi z zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja koncesionirane dejavnosti, v zvezi s poslovanjem koncesionarja, vodenjem predpisane dokumentacije ter drugih okoliščin v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojni organ oziroma služba občinske uprave ali pooblaščenec koncedenta.
(3) Nadzor se izvaja nad zakonitostjo, pravilnostjo in strokovnostjo izvajanja koncesije, zlasti pa:
– ali koncesionar ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na predmet koncesije,
– ali koncesionar izvaja koncesijo v skladu z letnim programom izvajanja del v gozdovih, ki so predmet koncesije, in ali v zvezi s tem koncedentu sporoča resnične podatke glede obsega in kvalitete izvajanja programa,
– ali koncesionar dela v gozdovih opravlja kot dober gospodar, v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo področje koncesionirane dejavnosti in na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije,
– ali koncesionar izvaja dela v skladu s sečno-spravilnimi načrti,
– ali je tovor označen in razvrščen v dimenzijske in kakovostne razmere v skladu s koncesijsko pogodbo,
– ali koncesionar opravlja dela s podizvajalci v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
(4) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo institucijo.
(5) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma druga ravnanja, ki izhajajo iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
(6) Pri opravljanju nadzora lahko koncedent kadarkoli zahteva:
– vpogled v tisti del poslovnih listin koncesionarja, ki se nanašajo na izvajanje koncesijske pogodbe,
– vpogled v evidence o izvajanju del v gozdovih, ki so predmet koncesijske pogodbe,
– da se na območju koncesijskih gozdov in gozdnih prometnic, ki vodijo iz njih raztovorijo kamioni, da bi ugotovil skladnost tovora z odpremnico.
(7) Koncedent je dolžan pregledati poslovne listine in evidence iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka tega člena najmanj enkrat letno, skladnost tovora z odpremnico pa je dolžan preveriti najmanj enkrat mesečno, pri čemer mora letno preveriti najmanj 5 % odpreme gozdnih lesnih sortimentov pri koncesionarju.
35. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi občinska inšpekcija, ki je pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
36. člen 
(finančni nadzor) 
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico, da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja, ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo v zvezi s koncesionirano dejavnostjo in v zbirke podatkov, ki se nanjo nanašajo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
VIII. PRENOS KONCESIJE 
37. člen 
(1) V kolikor bi v času trajanja koncesijske pogodbe prišlo do spremembe statusa koncesionarja, koncedent samostojno odloči o prenosu koncesijske pogodbe na tretjo osebo, v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in če so za prenos koncesije izpolnjeni zakonski pogoji in pogoji, ki jih določa ta odlok.
(2) Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo pod istimi pogoji.
(3) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbeno razmerje.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
38. člen 
(načini prenehanja koncesijskega razmerja) 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
39. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odstopom od koncesijske pogodbe oziroma enostranskim razdrtjem,
– s sporazumno razvezo.
40. člen 
(potek roka koncesije) 
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
41. člen 
(odstop) 
(1) Koncesijska pogodba lahko z odstopom koncedenta preneha:
– če je bil zoper koncesionarja začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja ali če s posli koncesionarja iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je koncesionar opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljevanja pravilnega izvajanja koncesije,
– če koncesionar krši svoje obveznosti iz tega odloka ali druge obveznosti koncesijske pogodbe,
– če koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve v skladu s koncesijsko pogodbo,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda koncedentu ali tretjim osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, dokumentiran z ugotovitvami o nadzoru, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
– če koncesionar ne obvesti koncedenta o vsaki statusni spremembi vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture.
(2) Pogoji iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka so izpolnjeni le v primeru, če je koncedent o konkretni kršitvi koncesionarja predhodno pisno opozoril, mu določil razumni rok za odpravo morebitnih kršitev oziroma posledic kršitev ter ga pri tem opozoril, da bo v primeru, da v določenem roku kršitev oziroma posledic ne bo odpravil, odstopil od koncesijske pogodbe. V primeru večkratnih ponavljajočih se kršitev lahko koncedent odstopi od pogodbe brez ponovnega predhodnega obvestila.
(3) Koncesionar lahko odstopi od koncesijske pogodbe, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe. Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu sprejetem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v pravice koncesionarja.
(4) Odstop od koncesijske pogodbe ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(5) Ob prenehanju koncesijske pogodbe s strani koncesionarja je koncesionar dolžan koncedentu povrniti škodo, ki je koncedentu nastala zaradi prenehanja koncesijske pogodbe.
42. člen 
(sporazumna razveza) 
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
43. člen 
(prenehanje koncesionarja) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike. V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
44. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v roku, določenem s koncesijsko pogodbo,
– ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega odloka,
– ne izvaja letnega programa izvajanja del v gozdovih oziroma odstopa od njegovega izvajanja brez soglasja koncedenta,
– opravlja sečnjo s podizvajalci v nasprotju s tem odlokom ali koncesijsko pogodbo,
– ne izkazuje ločeno vseh poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na predmet koncesije ali ne omogoči koncedentu vpogleda v poslovne listine in drugih dejanj nadzora,
– ne razvršča gozdnih lesnih sortimentov v skladu z določbami tega odloka in določbami koncesijske pogodbe,
– poroča o dogodkih, ki so predmet koncesije, v nasprotju z njihovim dejanskim potekom,
– ne izvaja del v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, ohranjanje narave, varnost in zdravje pri delu ter delovna razmerja,
– ne plačuje koncesijske dajatve v skladu s koncesijsko pogodbo,
– v času trajanja koncesijskega razmerja v delu, ki se nanaša na gozdne lesne sortimente, ki so predmet koncesije, dvakrat stori prekršek iz 4. ali 5. točke prvega odstavka 80. člena Zakona o gozdovih,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana dejavnost.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi izvrševanje koncesionirane dejavnosti. Koncedent mora koncesionarja, razen v primeru iz desete in enajste alineje prejšnjega odstavka, pred začetkom postopka odvzema koncesije pisno opozoriti na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije in mu določiti primeren rok za odpravo kršitev ter ga opozoriti, da bo sicer začel postopek odvzema koncesije.
(3) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Bovec. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(4) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
45. člen 
(odkup koncesije) 
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo koncesionirano dejavnost možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. O nameravanem odkupu mora koncedent pisno obvestiti koncesionarja vsaj šest mesecev vnaprej.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
X. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
46. člen 
(uporaba prava) 
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
47. člen 
(arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže) 
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev koncesionirane dejavnosti ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
48. člen 
(plačilo koncesijske dajatve v prvem letu) 
V obdobju enega leta po podpisu koncesijske pogodbe se koncesijska dajatev plačuje vsake tri mesece za obdobje preteklih treh mesecev.
49. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2017
Bovec, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost