Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1255. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec, stran 3512.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 20. aprila 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Žalec 
1. člen 
V Statutu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) V Občini Žalec imajo svoje žige župan, občinski svet, nadzorni odbor, volilna komisija, direktor občinske uprave, organizacijske enote občinske uprave ter ožji deli občine.
(2) Žigi iz prejšnjega odstavka tega člena so okrogle oblike s premerom 35 mm. Poleg teh žigov se lahko uporabljajo tudi mali žigi s premerom 20 mm.
(3) Občina Žalec ima svoj žig, ki je v obliki kroga. Na zgornji krožnici ima napis »Občina« na spodnji pa napis »Žalec«. V sredini je grb občine.
(4) Žig Župana je v obliki kroga. Na zgornji krožnici je napis »Občina Žalec«, na spodnji krožnici pa napis »Župan«. V sredini je grb občine.
(5) Žig Občinskega sveta je v obliki kroga. Na zgornji krožnici ima napis »Občina Žalec«, na spodnji krožnici pa napis »Občinski svet«. V sredini je grb občine.
(6) Žig Nadzornega odbora je v obliki kroga. Na zgornji krožnici je napis »Občina Žalec«, na spodnji krožnici pa napis »Nadzorni odbor«. V sredini je grb občine.
(7) Žig Občinske volilne komisije je v obliki kroga. Na zgornji krožnici je napis »Občina Žalec«, na spodnji krožnici pa napis »Občinska volilna komisija«. V sredini je grb občine.
(8) Žig Občinske uprave je v obliki kroga. Na zgornji krožnici je napis »Občina Žalec«, na spodnji krožnici pa napis »Občinska uprava – Direktor«. V sredini je grb občine.
(9) Žig posamezne organizacijske enote občinske uprave ima na zgornji krožnici napis »Občina Žalec«, na spodnji krožnici »Občinska uprava« in naziv notranje organizacijske enote. V sredini je grb občine.
(10) Žig ožjega dela Občine Žalec ima na zgornji krožnici napis »Občina Žalec«, na spodnji krožnici ime ožjega dela občine Žalec. V sredini je grb občine.«
2. člen 
Drugi odstavek 18. člena se spremeni in se glasi: »Občinski svet šteje 27 članov«.
3. člen 
Tretji odstavek 21. člena se spremeni in se glasi:
»(3) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta in podžupana z opravljanjem druge funkcije določa zakon.«
4. člen 
Četrti odstavek 28. člena se spremeni in se glasi:
»(4) Nezdružljivost funkcije župana z opravljanjem druge funkcije določa zakon.«
5. člen 
(1) V drugem in tretjem odstavku 38. člena se beseda »izvoli« nadomesti z besedo »imenuje«.
(2) V četrtem odstavku 38. člena se beseda »izvolitvi« nadomesti z besedo »imenovanju«
(3) Šesti odstavek 38. člena se spremeni in se glasi:
»(6) Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora z opravljanjem druge funkcije določa zakon.«
6. člen 
Prvi stavek drugega odstavka 43. člena se spremeni in se glasi: »Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.«
7. člen 
V prvem odstavku 47. člena se beseda »preložiti« nadomesti z besedo »predložiti«.
8. člen 
Doda se nov 60.a člen ki se glasi:
»(1) Krajevna skupnost Galicija je pravna oseba javnega prava. Sedež Krajevne skupnosti Galicija je Galicija 18 e.
(2) Krajevna skupnost Gotovlje je pravna oseba javnega prava. Sedež Krajevne skupnosti Gotovlje je Gotovlje 40.
(3) Krajevna skupnost Griže je pravna oseba javnega prava. Sedež Krajevne skupnosti Griže je Migojnice 6.
(4) Krajevna skupnost Levec je pravna oseba javnega prava. Sedež Krajevne skupnosti Levec je Levec 25 a.
(5) Krajevna skupnost Liboje je pravna oseba javnega prava. Sedež Krajevne skupnosti Liboje je Kasaze 110.
(6) Krajevna skupnost Petrovče je pravna oseba javnega prava. Sedež Krajevne skupnosti Petrovče je Petrovče 33.
(7) Krajevna skupnost Ponikva je pravna oseba javnega prava. Sedež Krajevne skupnosti Ponikva je Ponikva 7.
(8) Krajevna skupnost Šempeter v Savinjski dolini je pravna oseba javnega prava. Sedež Krajevne skupnosti Šempeter v Savinjski dolini je Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta 80.
(9) Krajevna skupnost Vrbje je pravna oseba javnega prava. Sedež Krajevne skupnosti Vrbje je Vrbje 68.
(10) Mestna skupnost Žalec je pravna oseba javnega prava. Sedež Mestne skupnosti Žalec je v Žalcu, Savinjske čete 4.«
9. člen 
Drugi odstavek 63. člena se črta.
10. člen 
V 64. členu se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Nezdružljivost članstva v svetu krajevne in mestne skupnosti z opravljanjem druge funkcije določa zakon.«
11. člen 
Tretji odstavek 65. člena statuta se spremni in se glasi:
»(3) Za delovanje svetov ožjih delov občine se uporabljajo določbe Statuta Občine Žalec in poslovnika občinskega sveta«.
12. člen 
Prvi odstavek 70. člena, ki se spremni in se glasi:
»Financiranje Krajevne skupnosti Galicija, Krajevne skupnosti Gotovlje, Krajevne skupnosti Griže, Krajevne skupnosti Levec, Krajevne skupnosti Liboje, Krajevne skupnosti Petrovče, Krajevne skupnosti Ponikva, Krajevne skupnosti Šempeter v Savinjski dolini, Krajevne skupnosti Vrbje in Mestne skupnosti Žalec ureja zakon«.
13. člen 
(1) V statutu se črta poglavje »VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE, nadaljnja poglavja pa se preštevilčijo.
(2) Črtajo se 90. člen, 91. člen 92. člen, 93. člen 94. člen, 95. člen, 96. člen, 97. člen in 98. člen Statuta Občine Žalec.
14. člen 
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Žalec prenehajo veljati naslednji statuti krajevnih in mestne skupnosti, na katere je bilo podano soglasje Občinskega sveta Občine Žalec:
– Statut Krajevne skupnosti Galicija sprejet dne 4. januarja 2000
– Statut Krajevne skupnosti Gotovlje sprejet dne 20. aprila 2000
– Statut Krajevne skupnosti Griže številka sprejet dne 24. maja 2001
– Statut Krajevne skupnosti Levec številka sprejet dne 19. aprila 2000
– Statut Krajevne skupnosti Liboje številka sprejet dne 15. februarja 2001
– Statut Krajevne skupnosti Petrovče številka sprejet dne 20. aprila 2000
– Statut Krajevne skupnosti Ponikva številka sprejet dne 21. decembra 1999
– Statut Krajevne skupnosti Šempeter v Savinjski dolini številka sprejet dne 16. decembra 1999
– Statut Krajevne skupnosti Vrbje številka sprejet dne 15. februarja 2001
– Statut Mestne skupnosti Žalec številka sprejet dne 21. decembra 2000.
15. člen 
Določba 2. člena se prične uporabljati z dnem objave razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov za naslednje mandatno obdobje.
16. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0001/2014
Žalec, dne 20. aprila 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost