Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1237. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2016, stran 3475.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 14. redni seji dne 21. 4. 2017 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2016 
1. 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2016, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2016.
2. 
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2016 so znašali:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
627.469
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
381.544
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
328.953
700 Davki na dohodek in dobiček
305.657
703 Davki na premoženje
15.065
704 Domači davki na blago in storitve
8.093
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
52.591
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
9.316
711 Takse in pristojbine
571
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.018
714 Drugi nedavčni prihodki
1.686
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
245.925
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
245.925
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
565.065
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
310.894
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
76.614
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
11.888
402 Izdatki za blago in storitve
218.567
403 Plačila domačih obresti
2.825
409 Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
241.067
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
99.586
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
5.436
413 Drugi tekoči domači transferi
136.045
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.804
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.804
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
7.300
431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
7.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
62.404
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
48.170
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
48.170
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
18.429
55
ODPLAČILA DOLGA
18.429
550 Odplačila domačega dolga
18.429
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
92.145
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
29.741
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–62.404
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
14.389
9009 Splošni sklad za drugo
106.534
3. 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2016 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
Št. 4103-0001/2017/2
Osilnica, dne 21. aprila 2017
Župan 
Občine Osilnica 
Volf Antun l.r.

AAA Zlata odličnost