Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017

Kazalo

391. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, stran 1249.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji 30. januarja 2017 sprejel
O D L O K 
o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) določijo:
– prometna ureditev,
– pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil in
– višina stroškov, potrebnih za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila.
2. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. cona 1, 2 in 3 so območja mesta Ljubljane, ki jih oklepajo ulice in ceste, kot izhaja iz grafičnega prikaza, ki je kot priloga 1 sestavni del tega odloka,
2. dostavni čas je čas, predviden za opravljanje vsakodnevne dostave in oskrbe na območju za pešce z vozili,
3. dostavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno dejavnost,
4. dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe občinske ceste za promet motornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom, in pravico do prevoza območja za pešce, ki se pridobi v upravnem postopku,
5. elektronska kartica je kartica, ki omogoča dvig premičnih zapor in je namenjena za potrebe vstopa na območje za pešce, na katerem ima imetnik kartice pravico do prevoza območja za pešce v skladu z izdano dovolilnico iz 34. člena tega odloka,
6. intervencijsko vozilo je motorno vozilo, ki je posebej označeno in je na izvrševanju določene naloge, ter vozilo za opravljanje intervencijskih dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb, prav tako je intervencijsko vozilo tudi pajek,
7. izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirišč,
8. javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča ceste, namenjena parkiranju vozil, ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil,
9. nujne servisne storitve so obrtne storitve, ki so nujno potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so nujno potrebne za varno uporabo objekta,
10. okolju prijazno vozilo je vozilo na vodik, vozilo na stisnjeni zemeljski plin, vozilo na električni pogon ali vozilo na hibridni pogon, katerega poraba goriva v mestnem ciklu, določena s predpisanimi testi na osnovi Direktive Sveta št. 80/1268/EEC, ne presega 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in katerega uradne specifične emisije snovi iz izpušnih plinov ne presegajo naslednjih maksimalnih vrednosti:
Parameter
Vrsta goriva
Plinsko olje
Bencin
CO(2) – ogljikov dioksid (g/km)
110
110
PM – trdni delci (mg/km)
5
5
NO(x) – dušikov oksid (g/km)
0,2
0,06
HC – ogljikovodiki (g/km)
/
0,075
11. pajek je posebno vozilo za odvoz vozila,
12. parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila,
13. parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov in dovoljenj, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja,
14. parkirni listek je dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku,
15. parkirna dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta, ki se pridobi na podlagi odločbe v upravnem postopku,
16. parkirna cona je območje časovno omejenega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prostorih na ali ob vozišču za čas, za katerega je plačana predpisana parkirnina, določena s tem odlokom,
17. parkirno območje je območje, ki se nahaja znotraj cone 1, cone 2 ali cone 3 in zajema posamezne ulice in ceste, ki skupaj tvorijo zaključeno celoto, kot izhaja iz grafičnega prikaza priloge 1 tega odloka,
18. površina za kolesa je površina ob kolesarnicah, stojalih za kolesa in podobnih površinah, ki so namenjene parkiranju in izposoji koles,
19. pristojni organ je organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet,
20. souporaba avtomobila je storitev, ki jo opravlja gospodarski subjekt, ki nudi storitev souporabe vozil uporabnikom preko mobilne aplikacije na način, da uporabnik rezervira in aktivira vozilo ter opravi plačilo storitve preko aplikacije,
21. stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj,
22. urbanomat je naprava, ki omogoča uporabo enotne mestne kartice Urbana za plačilo parkirnine.
II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH 
1. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa
3. člen 
(1) Na območju cone 1 je prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, razen z dovolilnico pristojnega organa.
(2) Pristojni organ izda dovolilnico iz prejšnjega odstavka, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
(3) Omejitve prometa iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za vozila iz 31. člena tega odloka.
(4) Obrazec dovolilnice iz prvega odstavka tega člena meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 2 sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
4. člen 
Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil na podlagi strokovnega mnenja koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest.
2. Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil
2. 1 Določitev javnih parkirnih površin
5. člen 
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste,
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča) in
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in tem odlokom.
6. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka, brez plačila parkirnine.
7. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah, ki jih ni mogoče označiti, je parkiranje dovoljeno v skladu s prometno signalizacijo.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz prejšnjega odstavka v nasprotju s prometno signalizacijo.
8. člen 
(1) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.
(2) Parkirni listek iz parkomata ali urbanomata ali račun se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Za dokazilo o plačilu parkirnine se šteje tudi ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plačil.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
9. člen 
(1) Izvajalec evidentira plačila parkirnine na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste ter o ugotovitvah neplačila parkirnine obvesti Mesto redarstvo Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: Mestno redarstvo).
(2) Uporabnik za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in kateri je bil s strani izvajalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu plača parkirnino v višini 12 eurov. V primeru plačila zneska iz prejšnjega stavka izvajalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.
10. člen 
(1) Javne parkirne površine so namenjene parkiranju osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil.
(2) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih parkirnih površin umakniti parkirana osebna vozila za potrebe opravljanja zimske službe ali čiščenja cest ali snemanja filma ali snemanja komercialnih oglaševalskih spotov ali izvedbe javne prireditve.
(3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, in čas, v katerem se plačuje, določi mestni svet.
2.2 Določitev višine parkirnine
11. člen 
(1) Višina parkirnine za parkiranje na javnih parkirnih površinah znaša:
Parkirnina v eurih z DDV
Tarifni razred
Dnevna
Nočna
Enotna
I. Parkomati
U-1 (parkirna cona 1 območje cone 1 – osebni avtomobil)
0,70
na uro
(ni)
(ni)
U-2 (parkirna cona 2 območje cone 2 – osebni avtomobil)
0,50
na uro
(ni)
(ni)
U-3 (parkirna cona 3 območje cone 3 – osebni avtomobil)
0,40
na uro
(ni)
(ni)
II. Parkirišča za osebne avtomobile, motorna kolesa in bivalna vozila
P-1 (osebni avtomobil)
1,20
na uro
1,80
na noč
(ni)
P-2 (osebni avtomobil)
0,70
na uro
1,80
na noč
(ni)
P-3 (osebni avtomobil)
0,60
prvi dve uri
1,80
na noč
(ni)
0,60
vsaka naslednja
(ni)
P-2 AB (abonenti – fizične osebe)
(ni)
(ni)
36,00
na mesec
P-3 AB (abonenti – fizične osebe)
(ni)
(ni)
25,00
na mesec
P-3 AB L (abonenti – fizične osebe)
(ni)
(ni)
180,00
na leto
PM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni prostor)
0,60
na uro
0,90
na noč
(ni)
P+R (osebni avtomobil)
(ni)
(ni)
1,20
na dan
P-BV-1 (bivalno vozilo)
3,60
na uro
(ni)
(ni)
P-BV-2 (bivalno vozilo)
2,40
na uro
6,00
na noč
(ni)
P-BV-3 (bivalno vozilo)
(ni)
(ni)
9,60
na dan
III. Parkirišča za avtobuse
B-1 (avtobus)
4,80
na uro
(ni)
(ni)
B-2 (avtobus)
2,40
na uro
(ni)
(ni)
IV. Parkirišča za tovorna vozila
T-1 (tovorno vozilo)
2,00
na uro
(ni)
(ni)
T-2 (tovorno vozilo)
(ni)
(ni)
13,20
na dan
T-3 (tovorno vozilo s prikolico)
(ni)
(ni)
169,20
na mesec
T-4 (brez prikolice)
(ni)
(ni)
115,20
na mesec
T-5 (počitniška prikolica)
(ni)
(ni)
162,00
V. Parkirna hiša
H-1 (osebni avtomobil)
1,20
na uro
1,80
na noč
(ni)
H-1 A (osebni avtomobil)
1,20
do 3 ure na uro
1,80
na noč
(ni)
 
2,40
nad 3 ure na uro
H-2 (abonenti fizične osebe)
(ni)
(ni)
120,00
na mesec
H-3 (abonenti pravne osebe)
(ni)
(ni)
200,00
na mesec
H-4 (abonenti stanovalci)
(ni)
(ni)
60,00
na mesec
HM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni prostor)
0,60
na uro
0,90
na noč
(ni)
Izguba parkirnega listka, kartice
12,00
celodnevno parkiranje, vendar ne manj kot 12,00 eurov
(2) S plačilom parkirnine na parkiriščih parkiraj in presedi (P+R) se pridobi pravica do dveh brezplačnih voženj s prestopanjem v istem dnevu z mestnim linijskim prevozom potnikov.
(3) Parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila« na parkiriščih za osebne avtomobile ter v parkirnih hišah, je brezplačno.
(4) Če parkirnina za parkiranje na javnih parkirnih površinah ni določena, je parkiranje brezplačno.
12. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste lahko pristojni organ določi parkirne prostore namenjene parkiranju vozil na električni pogon za čas polnjenja vozila.
(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko v času polnjenja vozila brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih prostorih iz prejšnjega odstavka največ do tri ure. Voznik mora v vozilu na električni pogon označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
2.3 Ureditev parkiranja na in ob vozišču občinske ceste s parkirno dovolilnico
13. člen 
(1) Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo vozila stanovalcev, katerim je bila izdana veljavna parkirna dovolilnica, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko posebne naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika parkirne dovolilnice.
(3) Parkirno dovolilnico iz prvega odstavka tega člena izda pristojni organ upravičencu na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto.
(4) Obrazec parkirne dovolilnice iz prvega odstavka tega člena meri 88 mm x 210 mm. Oblika in vsebina parkirne dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 3 sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
14. člen 
(1) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče na območju cone 1, pod pogojema, da je lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno prebivališče v isti stanovanjski enoti.
(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Če v isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z začasnim prebivališčem, lahko stanovalci z začasnim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, če se stanovalci s stalnim prebivališčem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice v korist stanovalcev z začasnim prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.
(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto.
15. člen 
(1) Ob izdaji parkirne dovolilnice iz prvega odstavka 13. člena tega odloka se plača letna taksa v enkratnem znesku, ki znaša za prvo vozilo na stanovanjsko enoto 100 eurov na območju cone 1 in cone 2 ter 60 eurov na območju cone 3, za drugo vozilo 200 eurov na območju cone 2 ter 120 eurov na območju cone 3 in za tretje vozilo 180 eurov na območju cone 3.
(2) Parkirna dovolilnica iz prvega odstavka 13. člena tega odloka se izda za tekoče koledarsko leto, velja pa do konca januarja prihodnjega leta.
(3) Če se parkirna dovolilnica izda med letom, velja do konca januarja prihodnjega leta, taksa pa se plača sorazmerno po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v koledarskem letu. Parkirna dovolilnica se lahko izda samo enkrat v letu.
2.4 Ureditev parkiranja na območju za pešce
16. člen 
(1) Mestni svet določi javne parkirne površine, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko posebne naprave, ki mora biti nameščena v vozilu imetnika parkirne dovolilnice in mora biti vidna z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Parkirno dovolilnico iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ upravičencu na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirna dovolilnica se izda za parkirno površino iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju načela enakomerne obremenitve teh površin.
(5) Obrazec parkirne dovolilnice iz prvega odstavka tega člena meri 88 mm x 210 mm. Oblika in vsebina parkirne dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 3 sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
17. člen 
(1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče na območju za pešce na območju cone 1, pod pogoji, da je lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno prebivališče v isti stanovanjski enoti.
(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v območju za pešce v območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, pod pogojema, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Če v isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z začasnim prebivališčem, lahko stanovalci z začasnim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, če se stanovalci s stalnim prebivališčem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice v korist stanovalcev z začasnim prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.
(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto. Stanovalcu se izda tudi dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v območju cone 1 tudi lastnik ali najemnik garaže ali parkirnega mesta, ki se nahaja na območju za pešce, pod pogoji, da je lastnik ali najemnik garaže in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ki parkirnega mesta ali garaže na območju za pešce ne more uporabljati izven dostavnega časa. Upravičencu se izda tudi dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času. Ob izdaji parkirne dovolilnice iz tega člena upravičenec ni zavezanec za plačilo letne takse.
18. člen 
(1) Ob izdaji parkirne dovolilnice iz drugega odstavka 16. člena tega odloka se plača letna taksa v enkratnem znesku, ki znaša za prvo vozilo na stanovanjsko enoto 100 eurov na območju cone 1 in cone 2 ter 60 eurov na območju cone 3, za drugo vozilo 200 eurov na območju cone 2 ter 120 eurov na območju cone 3 in za tretje vozilo 180 eurov na območju cone 3.
(2) Parkirna dovolilnica iz drugega odstavka 16. člena tega odloka se izda za tekoče koledarsko leto, velja pa do konca januarja prihodnjega leta.
(3) Če se parkirna dovolilnica izda med letom, velja do konca januarja prihodnjega leta, taksa pa se plača sorazmerno po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v koledarskem letu. Parkirna dovolilnica se lahko izda samo enkrat v letu.
2.5 Parkiranje uradnih oseb
19. člen 
(1) Parkiranje na parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste in na površinah, namenjenih izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce, je s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ za nujno potreben čas, dovoljeno vozilom:
– Inšpektorata Mestne uprave MOL pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora,
– Mestnega redarstva pri opravljanju nalog občinskega redarstva,
– izvajalcev gospodarskih javnih službin
– pristojnega organa.
(2) Obrazec parkirne dovolilnice iz prejšnjega odstavka meri 88 mm x 210 mm. Oblika in vsebina parkirne dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je priloga 3 in sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(3) Mestno redarstvo sme pri opravljanju nalog občinskega redarstva za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno signalizacijo.
2.6 Ureditev parkiranja na rezerviranih parkirnih prostorih
20. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo izključno za parkiranje vozil:
– državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija,
– MOL, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL,
– javnih podjetij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL,
– tujih diplomatskih predstavništev,
– hotelskih gostov,
– Predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji,
– Slovenskih železnic, d.o.o.,
– centralne banke Republike Slovenije in
– poslancev Republike Slovenije v Evropskem parlamentu.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda pristojni organ za čas enega leta. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Obrazec parkirne dovolilnice iz prejšnjega odstavka meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 4 sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(4) Za uporabo parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena se plača občinska taksa v višini 2.400 eurov letno za posamezni parkirni prostor, razen za parkirne prostore iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
2.7 Ureditev parkiranja vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«
21. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste uporabijo za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda pristojni organ za čas enega leta.
(3) Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Obrazec parkirne dovolilnice iz drugega odstavka tega člena meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 4 sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(5) Višina občinske takse za uporabo parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena znaša 100 eurov/leto za posamezno parkirno mesto.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
2.8 Ureditev parkiranja vozil invalidov
22. člen 
(1) Invalidi lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste največ dve uri. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in postaviti veljavno parkirno karto za invalide. Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na parkiriščih in v parkirnih hišah so invalidi dolžni plačati parkirnino v skladu s tem odlokom.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
2.9 Dostava na občinskih cestah
23. člen 
(1) Pristojni organ določi dostavna mesta na občinskih cestah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
(2) Uporaba dostavnih mest je dovoljena le z veljavno dovolilnico. Dovolilnica mora biti nameščena v vozilu, ki uporablja dostavno mesto, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Dovolilnico iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ na podlagi vloge:
– prevoznika, ki opravlja dostavo,
– izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih,
– lastnika ali najemnika nepremičnine, kateremu je dostava, servis ali druga storitvena dejavnost namenjena.
(4) Dovolilnica iz drugega odstavka tega člena se izda, če opravljanje konkretnega naročila oziroma posla neobhodno terja vožnjo, ustavljanje in parkiranje na območju za pešce v bližini naslova naročnika, s tem, da je čas in kraj prevoza oziroma razlog prisotnosti vozila na območju za pešce razviden iz naročilnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta.
(5) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje za čas, potreben za razložitev ali naložitev blaga, ki se dostavlja. Na njih je dovoljeno tudi parkiranje zaradi izvajanja servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere je potrebno, da se opravljajo z vozilom, in sicer za najnujnejši čas, ki je potreben za samo izvedbo servisne ali druge storitve.
(6) Obrazec dovolilnice iz prvega odstavka tega člena meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 5 sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in petim odstavkom tega člena.
24. člen 
(1) Za uporabo dostavnih mest na območjih za pešce se plača letna taksa:
– 50 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom,
– 100 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa.
(2) Za enkratno uporabo dostavnih mest na območjih za pešce se plača dnevna taksa:
– 5 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom,
– 10 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa.
(3) Taksa se plača v enkratnem znesku ob izdaji dovolilnice.
2.10 Ureditev parkiranja avtotaksi vozil
25. člen 
Pristojni organ na in ob občinskih cestah določi postajališča za avtotaksi vozila. Parkiranje na teh mestih je dovoljeno le za avtotaksi vozila v skladu z določbami odloka, ki ureja avtotaksi prevoze na območju MOL.
2.11 Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov
26. člen 
(1) Parkiranje tovornih vozil nad 3,5 tone največje dovoljene mase, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ določi postajališča za avtobuse. Dovoljeni čas zasedanja postajališčnega mesta znaša največ 15 minut, po preteku tega časa so dolžni avtobusi postajališčno mesto zapustiti.Voznik mora v avtobusu označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
2.12 Ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov ter lahkih priklopnikov
27. člen 
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
2.13 Prepoved parkiranja
28. člen 
(1) Poleg primerov iz zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, je prepovedano parkirati:
– na površinah za kolesa,
– na javnih zelenih površinah in na drugih javnih površinah, razen na površinah v skladu z določbami tega odloka.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prejšnjega odstavka.
3. Območja za pešce
29. člen
(1) Območja za pešce določi mestni svet.
(2) Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.
30. člen 
(1) Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z motornimi vozili. Dovoljen je promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev tako, da ne ogrožajo pešcev, vozil med opravljanjem dejavnosti iz 31. člena tega odloka in vozil z dovolilnico iz 33. člena tega odloka.
(2) Na območjih za pešce je dovoljena vožnja z vozilom na električni pogon, ki jo opravlja izvajalec gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov, in s turističnim vlakcem.
(3) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen če je drugače določeno s prometno signalizacijo, in v času dostave skladno s petim odstavkom tega člena.
(4) Dostava na območjih za pešce se izvaja v dostavnem času. Dostavni čas na območjih za pešce je vse dni v tednu med 6.00 in 10.00 uro. Vozila, ki so v dostavnem času na območju za pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa, razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz 31. člena tega odloka, in vozil z dovolilnico iz 33. člena tega odloka.
(5) Pristojni organ lahko izjemoma zaradi posebej utemeljenih razlogov izda dovolilnico tudi za dostavo izven dostavnega časa. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. V primeru dostave izven dostavnega časa mora voznik na vidnem mestu v vozilu označiti tudi čas prihoda.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena.
31. člen 
Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega z zakonom in s prejšnjim členom, dovoljen promet še za naslednja vozila:
– največ štiri avtotaksi okolju prijaznih vozil na javnem razpisu izbranih avtotaksi prevoznikov,
– vozila za potrebe izvajanja storitev gospodarskih javnih služb in
– vozila za prevoz pacientov.
32. člen 
(1) Avtotaksi prevoznike iz prve alineje prejšnjega člena se izbere na podlagi javnega razpisa za obdobje štirih let.
(2) Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Za izvedbo javnega razpisa se imenuje komisija. Komisijo za izvedbo javnega razpisa imenuje direktor Mestne uprave MOL.
(3) Pristojni organ objavi javni razpis na spletni strani MOL, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. Javni razpis mora vsebovati: pogoje, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci razpisa, podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v prijavi, dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi, kriterije in merila za ocenjevanje ter rok za oddajo vlog.
(4) Odločbo o izbiri avtotaksi prevoznikov iz prvega odstavka tega člena za opravljanje avtotaksi prevozov na območjih za pešce se izda tistemu udeležencu razpisa, ki glede na postavljene kriterije in merila doseže največje število točk. Zoper odločbo je dopustna pritožba, o kateri odloči župan. Z dokončnostjo odločbe pričnejo izbrani avtotaksi prevozniki opravljati prevoze z okolju prijaznimi avtotaksi vozili.
(5) Pristojni organ odvzame pravico opravljati prevoze na območju za pešce izbranemu avtotaksi prevozniku v naslednjih primerih:
– če preneha z opravljanjem dejavnosti avtotaksi prevozov,
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje avtotaksi prevozov,
– če ne zagotavlja nemotenega 24-urnega opravljanja avtotaksi prevozov,
– če zamenja vozilo z novim vozilom, ki ne izpolnjuje zahtev, ki jih je izpolnjevalo vozilo, s katerim se je prevoznik prijavil na javni razpis.
(6) Pravica do opravljanja prevozov na območju za pešce se po predhodnem opozorilu, ki mora biti pisno posredovano avtotaksi prevozniku in v njem naveden rok za odpravo kršitev, odvzame z upravno odločbo. Zoper odločbo o odvzemu pravice do opravljanja avtotaksi prevozov v območju za pešce je dopustna pritožba, o kateri odloča župan.
33. člen 
(1) Na območjih za pešce je z dovolilnico pristojnega organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:
– gradbenih del,
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– prireditev,
– prevoza otrok do šol in vzgojno varstvenih organizacij,
– koncesij za razvoz tople hrane oskrbovancem (oskrba na domu),
– mrliško pregledne službe,
– prevoza umrlih,
– prevoza denarja,
– deratizacije in dezinsekcije,
– dejavnosti varovanja ljudi in premoženja,
– nujnih servisnih storitev,
– dejavnosti državnih organov,
– dejavnosti MOL.
(2) Promet z motornim vozilom zaradi prevoza otrok do šole in vzgojno varstvene organizacije se lahko dovoli dvakrat dnevno, od ponedeljka do petka, v skupnem trajanju do dvakrat po 30 minut. Izda se lahko dve dovolilnici na družino.
(3) Dovolilnica iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. V primeru, da je na dovolilnici določen maksimalen čas dovoljenega parkiranja, lahko voznik parkira najdlje za čas, določen na dovolilnici. Voznik mora čas prihoda označiti na vidnem mestu v vozilu.
(4) Obrazec dovolilnice iz prvega in drugega odstavka tega člena meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 6 sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
34. člen 
(1) Vozila stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce ter vozila pravnih oseb in njihovih zaposlenih, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, in njihovih zaposlenih lahko z dovolilnico pristojnega organa prevozijo območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa do lastnega parkirnega prostora ali garaže v dostavnem času. Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, izda dovolilnico tudi za dostavo izven dostavnega časa.
(2) Omejitev prevoza za upravičence iz prejšnjega odstavka se ne uporablja na območjih za pešce z omejenim lokalnim prometom.
(3) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena se za lastno vozilo izda prosilcu, ki ima stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež podjetja oziroma opravlja dejavnosti na območju za pešce in poseduje parkirni prostor ali garažo za lastne potrebe, na podlagi vloge. Vlogo za izdajo dovolilnice iz prvega odstavka tega člena za zaposlene po pooblastilu vloži pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu.
(4) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena mora biti nameščena v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(5) Obrazec dovolilnice iz prvega odstavka tega člena meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina parkirne dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 7 sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali četrtim odstavkom tega člena.
35. člen 
(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami, s katerimi upravlja izvajalec.
(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje. V tem primeru upravičenec do prevoza pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za upravljanje premičnih zapor na območjih za pešce (v nadaljnjem besedilu: elektronska kartica).
(3) Za prvo izdajo elektronske kartice se ne plača stroška izdaje kartice, v primeru druge izdaje pa se plača strošek izdaje kartice v višini 30 eurov.
4. Podelitev javnega pooblastila
36. člen 
S tem odlokom se izvajalcu podeljuje javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah za izdajo parkirnih dovolilnic in drugih dovolilnic na podlagi tega odloka.
5. Odvzem pravic
37. člen
(1) Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu pravice do uporabe ceste za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta ali pravice prevoza območja za pešce, če imetnik parkirnino dovolilnico ali drugo dovolilnico na podlagi tega odloka uporablja v nasprotju z določili tega odloka.
(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prejšnjega odstavka odloča župan.
(3) Imetnik dovolilnice mora v osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena vrniti dovolilnico. Elektronska kartica se prekliče po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena.
6. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa
38. člen
Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
39. člen 
Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji. Dovoljenje ni potrebno za policiste pri opravljanju nalog policije.
40. člen 
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 38. ali 39. členom tega odloka.
41. člen 
(1) Po prometnih pasovih za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov smejo voziti ta vozila in intervencijska vozila, druga vozila pa le z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Prometne pasove za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov lahko uporabljajo tudi avtotaksi vozila, ki morajo imeti dovoljenje pristojnega organa.
42. člen 
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti so občinske ceste in druge javne površine na območju MOL lahko opremljene z video nadzornim sistemom.
(2) Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOL. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Video nadzorni sistem upravlja izvajalec.
43. člen 
Na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in na nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, lahko Mestno redarstvo pri opravljanju svojih z zakonom in odlokom določenih nalog uporablja cestne naprave za namen zagotavljanja varnosti in nadzora v cestnem prometu.
III. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE IN HRAMBE NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL 
44. člen
Poleg primerov, določenih z zakonom, občinski redar odredi odstranitev:
– vozila, parkiranega na območju za pešce,
– vozila, parkiranega na postajališču ali obračališču mestnega linijskega prevoza potnikov in na cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališčem oziroma obračališčem mestnega linijskega prevoza potnikov,
– vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine,
– vozila, parkiranega na površinah iz prvega odstavka 28. člena tega odloka,
– vozila, ki je več kot 48 ur parkirano na plačljivih parkirnih mestih na in ob občinski cesti brez plačila parkirnine ali po poteku plačane parkirnine.
45. člen 
(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena opravi izvajalec na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.
(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.
(3) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.
46. člen 
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstranitev že napisana, vendar vozilo še ni odpeljano, mora voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila ali druga oseba z ustreznimi pooblastili plačati predpisane stroške odvoza.
47. člen 
Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega odredi odstranitev, fotografirati ter ustrezno zabeležiti morebitne poškodbe na vozilu.
48. člen 
Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti Mestno redarstvo in Policijo.
49. člen 
(1) Pristojni organ v sodelovanju z izvajalcem proda zapuščena vozila skladno z določbami zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, in zakona, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Cena zapuščenega vozila ne sme biti manjša od vseh stroškov odstranitve zapuščenega vozila. Kupnina od prodanih zapuščenih vozil je prihodek proračuna MOL.
(3) Kolikor zapuščenega vozila ni mogoče prodati ali so stroški odstranitve in hrambe večji od ocenjene vrednosti vozila, se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri za to pristojnem organu.
IV. VIŠINA STROŠKOV, POTREBNIH ZA ODSTRANITEV IN HRAMBO NEPRAVILNO PARKIRANEGA ALI ZAPUŠČENEGA VOZILA 
50. člen
(1) Višina stroškov, potrebnih za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila, znaša:
– 100 eurov za odvoz,
– 5 eurov na dan za hrambo.
(2) Višina stroškov, potrebnih za odstranitev tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila, ki ga ni mogoče odstraniti s pajkom, se zaračuna po dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve odstranitve tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila.
(3) Višina stroškov, potrebnih za odstranitev zapuščenega vozila, znaša 35 eurov, za hrambo zapuščenega vozila pa znaša 5 eurov na dan.
V. NADZOR 
51. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja Mestno redarstvo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
52. člen 
Pristojni organ je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka postaviti prometno signalizacijo, ki bo na območju cone 1 prepovedala promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev.
53. člen 
Mestni svet sprejme akte iz tretjega odstavka 10. člena, prvega odstavka 16. člena in prvega odstavka 29. člena tega odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
54. člen 
Postopki za izdajo parkirnih in drugih dovolilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15).
55. člen 
Pristojni organ je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka objaviti javni razpis in izbrati izvajalce avtotaksi storitev za opravljanje dejavnosti na območjih za pešce v skladu z določbami tega odloka.
56. člen 
Pogodbe in sporazumi, sklenjeni na podlagi 14. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15), ostanejo v veljavi do izteka roka njihove veljavnosti.
57. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15).
58. člen 
Do izdaje novih aktov ostanejo v veljavi naslednji akti, izdani na podlagi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15):
– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim bivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 110/13 in 57/15),
– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 110/13, 4/14 – popr., 94/14 in 32/15),
– Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 110/13 in 32/15).
59. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen drugega odstavka 9. člena tega odloka, ki začne veljati tri mesece po objavi tega odloka, in 36. člena tega odloka, ki začne veljati šest mesecev po objavi tega odloka.
Št. 007-6/2016-31
Ljubljana, dne 30. januarja 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti