Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer, stran 2706.

  
Na podlagi Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 108/09 – ZPNačrt–A, 48/12, 57/12, 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 72/08) in 16. člen Statuta Občine Log Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 9. redni seji dne 2. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer 
1. člen 
V tretjem odstavku 15. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 81/15), se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Prav tako izvede uporabnik na svoj strošek vsa gradbena dela zgornjega ustroja v delu poteka priključka.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-3/2009
Dragomer, dne 2. marca 2016
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost