Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3766. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2017, stran 12930.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 16. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Železniki za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PR 2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.134.628
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.448.907
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.856.186
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.415.086
7000
Dohodnina
4.415.086
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
355.100
7030
Davki na nepremičnine
319.000
7031
Davki na premičnine
100
7032
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
16.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
86.000
7044
Davki na posebne storitve
1.000
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
85.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
592.721
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
162.490
7102
Prihodki od obresti
105
7103
Prihodki od premoženja
162.385
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.800
7111
Upravne takse in pristojbine
2.800
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
22.000
7120
Globe in druge denarne kazni
22.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
20.647
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.647
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
384.784
7141
Drugi nedavčni prihodki
384.784
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
123.144
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
91.172
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
91.172
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
31.972
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
31.972
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
350
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
350
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
350
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
562.227
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
554.763
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
554.763
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
7.464
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
7.464
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.586.404
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.646.629
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
373.074
4000
Plače in dodatki
330.767
4001
Regres za letni dopust
13.443
4002
Povračila in nadomestila
22.198
4004
Sredstva za nadurno delo
6.666
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
58.743
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
31.349
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
26.019
4012
Prispevek za zaposlovanje
207
4013
Prispevek za starševsko varstvo
344
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
824
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.078.481
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
119.257
4021
Posebni material in storitve
109.828
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
199.450
4023
Prevozni stroški in storitve
5.710
4024
Izdatki za službena potovanja
2.200
4025
Tekoče vzdrževanje
377.306
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
5.610
4029
Drugi operativni odhodki
259.120
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21.240
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
21.240
409
REZERVE
115.091
4090
Splošna proračunska rezervacija
27.320
4091
Proračunska rezerva
82.000
4093
Sredstva za posebne namene
5.771
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.491.722
410
SUBVENCIJE
132.203
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
132.203
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.562.908
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
Drugi transferi posameznikom
1.536.908
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
269.027
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
269.027
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
527.584
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
28.000
4133
Tekoči transferi v javne zavode
497.084
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
2.500
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.353.567
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.353.567
4202
Nakup opreme
59.950
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
31.840
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.218.565
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
850.926
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
62.000
4207
Nakup nematerialnega premoženja
3.500
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
126.786
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
94.486
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
64.000
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
64.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.486
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
30.486
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–451.776
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
DANA POSOJILA
5.000
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–5.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
678.120
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
678.120
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
500.000
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
178.120
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
300.005
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
300.005
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
300.005
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–78.661
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
378.115
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
451.776
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
78.661
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
(izvrševanje proračuna) 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – štirimestnega konta.
4. člen 
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
5. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen 
(pooblastilo županu) 
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 10 % obsega sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna,
– potrjuje dokumente identifikacije investicijskega projekta.
7. člen 
(pooblastila) 
Višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana,
– odpira proračunske postavke,
– odpira konte v okviru proračunskih postavk na podlagi veljavnega kontnega načrta in prerazporeja sredstva med konti,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
8. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. lastni prihodki krajevnih skupnosti,
2. prihodki za obratovalne stroške Zdravstvene postaje Železniki,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki se uporabi za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih javnih služb varstva okolja,
4. prihodki namenjeni odpravljanju posledic poplav,
5. komunalni prispevek,
6. donacije,
7. sredstva EU in RS pridobljena za investicije.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
9. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
Krajevna skupnost lahko sklepa posamezne pravne posle v višini do 10 % od njenega letnega finančnega načrta, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
10. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2018 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem načrtu razvojnih programov neposrednega uporabnika za leto 2018.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov, do 20 % izhodiščne vrednosti, odloča župan, oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 82.000 evrov oziroma največ 1,5 % prihodkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2017 oblikuje v višini 27.320 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
13. člen
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 250 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg neplačanih sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika občine ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 500.000 evrov za investicije Občine Železniki vsebovane v proračunu 2017 ter do višine 178.120 evrov za poplačilo že najetih kreditov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
15. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen
(začasno financiranje v letu 2018) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017.
Št. 015-8/2016-017
Železniki, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.