Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

327. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka, stran 1086.

  
Na podlagi 4. člena Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Prebold (Uradni list RS, št. 71/07) in Odloka o komunalnem prispevku v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 71/07) je Občinski svet Občine Prebold na 11. seji dne 17. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa:
– kriterije za oprostitve pri odmeri komunalnega prispevka;
– olajšave pri plačilu komunalnega prispevka;
– postopek odobritve.
KRITERIJI ZA OPROSTITVE PRI ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
2. člen 
Skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Prebold, se komunalni prispevek ne plača za priključitev na novo komunalno opremo ali gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture ter njeno posodobitev;
– objekta, s katerim bo zavezanec nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče, z enako tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji;
– neprofitnih stanovanj in nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi o enotni klasifikacij vrst objektov, katerih edini investitor je Občina Prebold.
3. člen 
(1) Skladno s tem pravilnikom se komunalni prispevek ne plača tudi za priključitev na novo komunalno opremo ali gradnjo stavb s šifro vrste rabe 112 (več stanovanjske stavbe), 113 (stanovanjske stavbe za posebne namene), 12201 (stavbe javne uprave), 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), 241 (objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas), 24203 (objekti za ravnanje z odpadki), kolikor so njihovi investitorji zavodi, ustanove ali podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold in kolikor so te stavbe namenjene izvajanju neprofitnih dejavnosti oziroma niso namenjene nadaljnji prodaji.
(2) Kolikor je Občina Prebold soustanoviteljica zavoda, ustanove ali podjetja iz predhodne alineje, velja oprostitev plačila le za sorazmerni delež vrednosti komunalnega prispevka, ki se nanaša na soustanoviteljski delež Občine Prebold.
4. člen 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za priključitev na novo komunalno opremo ali gradnjo objektov namenjenih opravljanju gasilske dejavnosti – objekti s šifro vrste rabe 1242005, pod naslednjimi pogoji:
– da gre za objekte, ki so v izključni lasti gasilskih društev oziroma drugih izvajalcev gasilske dejavnosti;
– da gre za gradnjo objektov ali priključevanje le-teh na obstoječo komunalno opremo, katerih edini investitor je gasilsko društvo oziroma drug izvajalec gasilske dejavnosti;
– da gre za izključno nestanovanjske objekte, namenjene opravljanju gasilske dejavnosti.
(2) Kolikor zavezanec uveljavlja oprostitev plačila komunalnega prispevka po tem členu in gre za objekt, ki v celoti ne ustreza vsem pogojem, kot so določeni v prejšnjem odstavku tega člena, se oprostitev plačila komunalnega prispevka prizna samo za tisti del objekta, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.
5. člen 
(1) Komunalni prispevek, odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, zaradi obvezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, se zniža za znesek 300 €, kadar zaradi neugodne višinske kote pritličja obstoječega objekta, le tega ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, brez izvedbe prečrpavanja odpadnih voda v javno kanalizacijo.
(2) Do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka po prejšnji točki tega člena, zavezanec ni upravičen, kadar je prečrpavanje odpadnih voda potrebno le zaradi zagotavljanja odvajanja odpadnih voda iz kletne etaže, če prečrpavanje za odvajanje odpadnih voda iz pritličja ter višjih nadstropij objekta, nebi bilo potrebno.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je upravičen do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka iz prve točke tega člena, če iz soglasja, katerega izda upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja izhaja, da je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje možna le z izvedbo prečrpavanja odpadnih voda.
(4) Do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka po tem členu so upravičeni zavezanci, ki so fizične osebe in katerih nepremičnine na dan začetka veljavnosti še niso priključene na javno kanalizacijsko omrežje.
OLAJŠAVE PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
Olajšave po tem pravilniku so:
– obročno plačilo komunalnega prispevka po 8. členu tega pravilnika.
7. člen 
(1) Obročno odplačevanje se na vlogo stranke dovoli po naslednjih kriterijih:
a) kadar se komunalni prispevek odmerja za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo komunalno opremo po uradni dolžnosti, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 24 mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 30 €.
(2) Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg.
POSTOPEK ODOBRITVE 
8. člen 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo za obročno odplačilo komunalnega prispevka kadarkoli do dne zapadlosti obveznosti v plačilo. V vlogi je potrebno navesti ali gre za obročno odplačevanje.
(2) O vlogi za obročno odplačevanje komunalnega prispevka odloči pristojni organ in o tem obvesti zavezanca.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016-1
Prebold, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.