Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2841. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine Mokronog - Trebelno, stran 9176.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 11. redni seji dne 5. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine Mokronog - Trebelno 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja nadzor in obveznosti lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine Mokronog - Trebelno, način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih mest z iztrebki psov in omejitev gibanja psov na javnih mestih.
(2) Pravice in dolžnosti lastnikov in skrbnikov psov po tem odloku veljajo za fizično ali pravno osebo, ki je lastnik psa, ji je pes zaupan v varstvo ali ima psa na kakršenkoli način v posesti.
2. člen 
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. »lastnik psa« je fizična ali pravna oseba, ki je v centralnem registru psov navedena kot lastnik in ima v zvezi s tem pravice in obveznosti, ki so določene s predpisi, ki urejajo zaščito živali;
2. »skrbnik psa« je fizična ali pravna oseba, ki odgovarja za psa, ne glede na to, ali je njegov lastnik ali zanj le skrbi. Skrbnik zapuščenega psa je imetnik zavetišča oziroma občina, če ne zagotovi zavetišča;
3. »javno mesto« je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, na katerih ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi;
4. »javno zbiranje« pomeni organiziran javni shod ali organizirano javno prireditev, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja javna zbiranja (npr. razstave, tekmovanja in predstave);
5. »nevaren pes« je poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival, tudi pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival. Za nevarne pse se ne štejejo:
– službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti;
– psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z opozorilnim znakom;
– psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med veterinarskimi posegi;
– psi, ki še niso dopolnili devet mesecev starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen v centralni register psov že pred ugrizom;
6. »nevarne živali« so živali, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka;
7. »pes pomočnik invalidov« je pes, ki je šolan ali je v postopku šolanja za pomoč invalidom in spremlja invalidno osebo ali svojega trenerja;
8. »pes vodič slepih« je pes, ki je šolan ali je v postopku šolanja za vodenje slepih in spremlja slepo ali slabovidno osebo ali svojega trenerja.
II. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV 
3. člen 
Lastnik ali skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali.
4. člen 
(1) Lastnik ali skrbnik psa mora z javnih mest sproti odstraniti pasje iztrebke.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka je lastnik ali skrbnik psa dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor (npr. vrečka, rokavica ipd.) za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pooblaščeni uradni osebi občinskega inšpekcijskega organa.
(3) Vsak lastnik ali skrbnik psa je dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke oziroma tam, kjer teh ni, domače zabojnike za komunalne odpadke.
III. OMEJITEV GIBANJA PSOV 
5. člen 
(1) Psov ni dovoljeno voditi na:
– otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov;
– pokopališča;
– javna zbiranja;
– druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
(2) Pse, ki ne spadajo med nevarne pse, je izjemoma dovoljeno voditi na javna zbiranja, in sicer v primeru, ko njihovi lastniki oziroma skrbniki zagotavljajo stalno fizično varstvo tako, da so psi na povodcu ter opremljeni z nagobčnikom.
(3) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za pse, ki jih pri svojem delu uporabljajo in vodijo pooblaščene osebe policije, vojske ali civilne zaščite, ter pse pomočnike invalidov in pse vodiče slepih.
(4) Površine iz četrte alineje prvega odstavka tega člena Občina Mokronog - Trebelno označi s posebnimi oznakami.
IV. NADZOR 
6. člen 
Nadzor nad izvajanjem 4. člena tega odloka opravljajo pooblaščene uradne osebe občinskega inšpekcijskega organa, nadzor nad izvajanjem prejšnjega člena tega odloka pa opravljajo pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva.
V. KAZENSKA DOLOČBA 
7. člen 
(1) Z globo 40,00 EUR se za prekršek kaznuje lastnika ali skrbnika psa, ki je fizična oseba, če:
– s seboj nima ustreznega čistilnega pribora (npr. vrečke, rokavice ipd.) za pobiranje pasjih iztrebkov ali ga ob pozivu ne pokaže pooblaščeni uradni osebi občinskega inšpekcijskega organa (ravna v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena tega odloka);
– pasjih iztrebkov ne odlaga v označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke, oziroma tam, kjer teh ni, v zabojnike za komunalne odpadke (ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena).
(2) Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje lastnika ali skrbnika psa, ki je fizična oseba, če:
– z javnih mest sproti ne odstrani pasjih iztrebkov (ravna v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena odloka);
– psa vodi na otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov, pokopališča, javna zbiranja in druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami, pa ne gre za primer iz drugega oziroma tretjega odstavka 5. člena tega odloka (ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka).
(3) Z globo 200,00 EUR za prekrške iz prvega odstavka tega člena in z globo 500,00 EUR za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 100,00 EUR za prekrške iz prvega odstavka tega člena in z globo 250,00 EUR za prekrške iz drugega odstavka tega člena se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Za vse obveznosti lastnikov in skrbnikov psov, ki niso urejene s tem odlokom, se za kaznovanje in nadzor nad njihovim izvajanjem neposredno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zaščito živali, in ostalih predpisov s tega področja.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2016
Mokronog, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost