Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2829. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica, stran 9157.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), prvega odstavka 4. člena v povezavi z 11. členom Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 5. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče, ki se izvaja na območju Občine Ivančna Gorica.
2. člen 
(1) S tem odlokom se določi:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe;
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev;
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe;
4. pravice in obveznosti uporabnikov;
5. viri financiranja javne službe;
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
7. nadzor nad izvajanjem odloka;
8. druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
(2) Koncedent po tem odloku je Občina Ivančna Gorica, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe zapuščenim živalim zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču.
(3) Koncesionar je lahko zasebnik ali druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane lokalne gospodarske javne službe.
II. PREDMET UREJANJA 
3. člen 
Predmet koncesije po tem odloku je oskrba zapuščenih živali na območju Občine Ivančna Gorica.
4. člen 
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom;
5. zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali skladno s predpisi;
6. druge naloge, določene z zakonom, ki ureja zaščito živali ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi s tega področja.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
Dejavnost javne službe se skladno s tem odlokom določi in opravlja na celotnem območju Občine Ivančna Gorica.
IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
(1) Obvezna lokalna gospodarska javna služba se opravlja na podlagi podelitve koncesije.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, sodelujočem v postopku javnega razpisa, ki izpolnjuje z zakonom in tem odlokom predpisane pogoje.
(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA 
7. člen 
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
(1) Javni razpis vsebuje najmanj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. pogojih opravljanja javne službe,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. kraju in času odpiranja vlog,
9. roku za izbor koncesionarja,
10. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
11. zahtevi za predložitev izvedbenega programa oskrbe zapuščenih živali,
12. načinih financiranja lokalne javne službe po tem odloku,
13. roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
14. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
15. ostalih sestavinah in pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
(2) V javnem razpisu se lahko podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. cena,
2. strokovna, organizacijska, prostorska in finančna usposobljenost kandidata,
3. predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali,
4. dosedanje izkušnje prijavitelja,
5. reference,
6. druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
(2) Podrobnejša opredelitev meril se določi v razpisni dokumentaciji.
10. člen 
(1) Ponudbe odpira in ocenjuje tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni po odpiranju ponudb oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril, izdela poročilo in predlaga najustreznejšega ponudnika.
(3) O izbiri koncesionarja odloči občina z upravno odločbo.
(4) Pritožba se vloži zoper sklep ali odločbo na župana v 15 dneh od vročitve sklepa ali odločbe.
11. člen 
(1) Najpozneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe župan v imenu koncedenta in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, s katero podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(2) Javna služba se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe.
12. člen 
Koncesionar lahko prenese opravljanje koncesionirane dejavnosti samo z dovoljenjem koncedenta.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
13. člen 
Dejavnost po tem odloku lahko opravlja oseba, ki:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. izpolnjuje pogoje, določene v pravnih aktih, ki urejajo zaščito, pomoč, oskrbo in nastanitev zapuščenih živali,
3. je kadrovsko, organizacijsko in tehnično sposobna izvajati koncesijsko dejavnost,
4. predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program zavetišča,
5. ima najmanj triletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
6. prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
7. ni v v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma izkaže finančno sposobnost,
8. izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
14. člen 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar na podlagi dokazil pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
15. člen 
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma koncedentu zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
(2) Koncesionar izključno odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane gospodarske javne službe povzroči uporabnikom oziroma tretjim osebam.
(3) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
16. člen 
Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgoma ter skladno z veljavnimi predpisi.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
17. člen 
(1) Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.
(2) Zapuščeno žival se namesti v zavetišče, s katerim ima občina sklenjeno koncesijsko pogodbo.
(3) Skrbnik najdene hišne živali lahko zahteva vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, lahko imetnik zavetišča žival odda drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže ustrezno skrbeti za žival.
(4) Imetnik zavetišča, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi svet zavetišča.
VIII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
18. člen 
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitev in delovanje zavetišča skladno z določbami zakona, ki ureja zaščito živali.
(2) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
19. člen 
(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je ponudba za storitev oskrbe zapuščenih živali, ki jo kandidat za koncesionarja predloži v postopku podelitve koncesije.
(2) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili veljavne zakonodaje.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
20. člen 
(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, skladno s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.
(3) Svet zavetišča imenuje občinski svet na predlog župana.
21. člen 
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovni časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
22. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odpovedjo,
– z odvzemom,
– na podlagi zakona.
23. člen 
(1) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
24. člen 
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
25. člen 
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo, če koncesionar:
– v dogovorjenem roku ne podpiše koncesijske pogodbe,
– ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakondajo;
– če zakon tako določa.
(2) Pritožba se vloži zoper sklep ali odločbo na župana v 15 dneh od vročitve sklepa ali odločbe.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2016-1
Ivančna Gorica, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost