Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2828. Odlok o občinskih taksah v Občini Ivančna Gorica, stran 9153.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 5. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o občinskih taksah v Občini Ivančna Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se določa obveznost plačila občinske takse na območju Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: Občina), vrsto, višino, zavezance za plačilo in njihove obveznosti, postopek odmere in obračun ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
(2) Občinske takse so prihodki proračuna občine.
2. člen 
(taksni predmeti) 
(1) V Občini Ivančna Gorica se plačuje občinska taksa za oglaševanje, prirejanje prireditev in razstav, parkiranje in opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnjega namena rabe stavb in javnih površin v lasti občine in pomenijo dovoljeno posebno rabo:
1. javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno;
2. nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb;
3. stavb v lasti občine
in druge zadeve, če tako določa zakon ali na njegovi podlagi izdan podzakonski predpis.
(2) Kot dovoljena posebna raba iz prejšnjega odstavka se opredeli: postavitev objekta, premične stojnice izven tržnega prostora ipd. za prodajo blaga in nudenje plačljivih storitev, postavitev gostinskega vrta, gradbišča, začasne zapore, organizirana športna vadba, razstave, oglaševanje, organizacija poroke, snemanje reklamnih oglasov, filmov, videospotov itd.
(3) Občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka se ne obračunajo, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan drug način plačila.
3. člen 
(javna površina in infrastruktura občinskih javnih služb) 
(1) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, pločnik, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna druga urejena ali neurejena površina na območju občine, ki je v lasti oziroma je imetnik pravice njene uporabe Občina Ivančna Gorica.
(2) Infrastruktura občinskih javnih služb so objekti in naprave, namenjeni izvajanju občinskih javnih služb.
4. člen 
(taksni zavezanci) 
(1) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik, fizična oseba, ki opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
5. člen 
(prijava taksne obveznosti) 
(1) Taksni zavezanec je dolžan pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih površinah, napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu (ime, naslov oziroma sedež firme, davčno številko, odgovorno osebo, kontaktno številko), čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, opis taksnega predmeta (površina, število ipd.), predlagano trajanje uporabe in druge okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja in določitev taksne obveznosti.
(3) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku osem dni od nastale spremembe.
6. člen 
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti) 
(1) Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
(2) V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec občinsko upravo pisno obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe ali z dnem prisilne odstranitve taksnega predmeta.
(3) V primeru, ko je taksa določena v dnevnem znesku, taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom zadnjega dne uporabe taksnega predmeta.
(4) Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen 
(višina občinske takse) 
(1) Višina občinske takse za posamezne taksne predmete oziroma storitve iz 2. člena je opredeljena s številom točk v posebnem delu – Tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse, pri čemer se upoštevajo tudi pogoji iz posamezne tarifne številke. Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan odmere.
(3) Župan lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke taksnih tarif.
8. člen 
(odmera občinskih taks) 
(1) Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, ki vsebuje tudi dovoljenje iz 5. člena.
(2) V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, taksni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot leto dni, se taksa obračuna za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve, in sicer po dvanajstinah letnih zneskov, razen če je v taksni tarifi drugače določeno.
(3) Na enak način se obračuna tudi preveč plačana taksa zaradi prenehanja taksne obveznosti pred potekom koledarskega leta.
(4) Občinske takse odmerja in pobira pristojni občinski upravni organ na podlagi vloge zavezancev.
(5) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po obstoječih evidencah ali po podatkih, ugotovljenih s strani uradnih oseb občinskega nadzora.
9. člen 
(območja) 
(1) Taksa se plačuje glede na lokacijo postavitve taksnega predmeta, ki je razvrščena na tri območja:
– I. območje obsega naselje Ivančna Gorica;
– II. območje obsega naselja Stična, Vir pri Stični, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Višnja Gora, Šentvid pri Stični, Muljava, Krka, Zagradec in Fužina;
– III. območje obsega vsa ostala naselja v občini.
(2) V II. območju se vrednost točke v tarifi občinskih taks zmanjša za 20 %, v III. območju pa za 40 %.
10. člen 
(plačilo takse) 
Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto ali dan) pred namestitvijo taksnega predmeta ali uporabo taksne površine oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
11. člen 
(oprostitve plačila takse) 
(1) Občinske takse ne plačujejo:
– državni organi, občine, krajevne skupnosti,
– društva s sedežem v občini, ki so sofinancirana iz občinskega proračuna in delujejo v javnem interesu ter gre za izvajanje njihovih izvirnih nalog,
– javna podjetja in zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in gre za izvajanje njihovih izvirnih nalog,
– sponzorji občinskih prireditev na prireditvenem mestu v času prireditve,
– objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju, skladno s predpisom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
(2) Glede na namen se lahko plačila občinske takse oprostijo tudi kulturne, športne in humanitarne prireditve, ki jih organizirajo društva, ki jim je v skladu z zakonom podeljen status, da delujejo v javnem interesu.
(3) V primerih prireditve ali dejavnosti širšega družbenega interesa oziroma prireditev ali dejavnosti, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini, lahko župan s sklepom posameznega taksnega zavezanca oprosti plačila takse.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
12. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpekcijski organ.
13. člen 
(obseg inšpekcijskega nadzora) 
(1) V primeru, da taksni zavezanec uporablja javno površino ali taksni predmet brez dovoljenja in/ali brez plačila občinske takse, občinski inšpektor odredi odstranitev taksnega predmeta.
(2) Če taksni zavezanec, ki uporablja taksni predmet brez dovoljenja in/ali brez plačila občinske takse, v roku, določenem s strani občinskega inšpektorja, taksnega predmeta ne odstrani, občinski inšpektor odredi prisilno odstranitev na stroške zavezanca.
14. člen 
(ukrep odstranitve taksnega predmeta) 
(1) Prisilno odstranjene taksne predmete lahko taksni zavezanec prevzame na podlagi obvestila občine proti plačilu vseh stroškov prisilne odstranitve.
(2) Izvajalec prisilne odstranitve je dolžan hraniti taksne predmete, dokler jih taksni zavezanec ne prevzame, vendar največ 30 dni.
(3) V primeru, da taksni zavezanec ne prevzame taksnih predmetov v roku, določenem v drugem odstavku tega člena, se šteje, da so ti predmeti brez lastnika. Lastninsko pravico nad temi predmeti pridobi Občina Ivančna Gorica.
(4) Občina Ivančna Gorica lahko organizira javno dražbo ali drug postopek prodaje taksnih predmetov, ki so prešli v njeno last z namenom kritja stroškov prisilne odstranitve taksnih predmetov.
(5) Če se taksni predmeti na javni dražbi ne morejo prodati, lahko Občina Ivančna Gorica skupaj z izvajalcem odvoza komunalnih odpadkov poskrbi za njihovo uničenje kot kosovni odpadek oziroma podari dobrodelni organizaciji.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
15. člen 
(globe) 
(1) Z globo 2.500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če postavi taksni predmet ali izvaja taksno storitev brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa oziroma ga postavi v nasprotju z njim oziroma če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. če v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti;
3. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta ali storitve, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 300 € se kaznuje posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(vrednost točke taksnih tarif) 
Z dnem uveljavitve tega odloka znaša vrednost točke taksnih tarif 0,1 €.
17. člen 
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka) 
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka opravljajo taksno storitev oziroma imajo nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu upravnemu organu najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
18. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2016
Ivančna Gorica, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.
V. POSEBNI DEL 
Tarife občinskih taks v Občini Ivančna Gorica 
Tarifna številka 1: za uporabo javnih površin za prirejanje razstav, zabavnih in drugih prireditev (npr. cirkusi, prireditve s profitnim namenom ipd.)
Zap. št.
Opis tarife
Število točk na m2/dan
1.1.
Asfaltirane, betonske, tlakovane površine
10
1.2
Ostale vzdrževane površine
5
Opomba 1: dnevna taksa se odmeri za vsak začeti m2.
Opomba 2: za javno površino se po tej tarifi štejejo ceste, pločniki, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, parki, pokopališča, zelenice, rekreacijske površine in druge urejene ali neurejene javne površine na območju Občine Ivančna Gorica, ki so v lasti oziroma je imetnik njihove pravice uporabe Občina Ivančna Gorica. 
Opomba 3: taksni zavezanec je uporabnik javnih površin oziroma javnega prostora za prirejanje razstav, zabavnih in drugih prireditev.
Tarifna številka 2: Plakatiranje in oglaševanje
Zap. št.
Opis tarife
Število točk na m2/dan
2.1.
Velike plakatne table 
7
2.2.
Male stenske table 
7
2.3.
Oglaševanje v sklopu gradbiščnih ograj 
7
2.4.
Velike samostoječe svetlobne vitrine 
10
2.5.
Male samostoječe svetlobne vitrine 
10
2.6.
Plakatni stebri okrogli 
5
2.7.
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb
10
2.8.
Prenosljivi ulični panoji 
10
2.9.
Transparenti nad ulicami in cestami 
20
2.10.
Plakatiranje na kozolčku
5
2.11.
Mobilno oglaševanje – oglaševanje z mobilni sredstvi
200
Opomba 1: plača se dnevna taksa 
Opomba 2: občinska taksa se plača za vsak začeti m2
Tarifna številka 3: parkiranje na javnih površinah
Zap. št.
Namen dejavnosti/velikost površine
Število točk na m2/leto
3.1
Industrijski obrati
3.1.1.
Do 200 m2
80
3.1.2.
Nad 200 m2
65
3.2.
Obrtna dejavnost
3.2.1.
Do 100 m2
55
3.2.2.
Nad 100 m2
40
3.3.
Trgovska in gostinska dejavnost
3.3.1.
Do 50 m2
40
3.3.2.
Od 50–100 m2
25
3.3.3.
Nad 100 m2
15
3.4.
Druga poslovna dejavnost
3.4.1.
Za vsak začet m2
15
3.5.
Uporaba parkirišča za parkiranje tovornih vozil
3.5.
Za vsak začet m2
50
Opomba 1: za uporabo javnih površin za parkiranje avtomobilov plača vsak lastnik ali neposredni uporabnik poslovnih prostorov, ki za svojo poslovno dejavnost ne razpolaga z lastnimi ali zadostnimi parkirišči letno občinsko takso od m2 koristne javne površine.
Opomba 2: Taksni zavezanci, ki le delno pokrivajo potrebe po parkiriščih, plačajo sorazmerni del občinske takse.
Tarifna številka 4: druge oblike uporabe javne površine
Zap. št.
Opis tarife
Število točk na m2/leto
4.1.
Za uporabo asfaltiranih, tlakovanih ali drugih vzdrževanih javnih površin za gradbene namene, za ureditev gradbišč za potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacijo
4.1.2.
Za stanovanjske objekte
10
4.1.3.
Za poslovne objekte
30
Opomba 1: plača se dnevna taksa za vsak začet m2
4.2.
Za trajno oziroma sezonsko uporabo javnih površin ob poslovnem objektu za potrebe poslovne dejavnosti, se plača letna občinska taksa za dejavnosti in za postavitev premične opreme (npr. mize, klopi, stoli)
200
Opomba 1: občinska taksa se zaračuna na vsak uporabljeni m2 javne površine, in sicer se določi letno.
Opomba 2: če zavezanec za uporabo javne površine skladno z zakonom, ki ureja stvarno premoženje občine plačuje občini najemnino, se mu občinska taksa za uporabo javne površine ne obračuna.
Zap. št.
Opis tarife
Število točk na m2/dan
4.3.
Za začasno uporabo javnih površin za druge dejavnosti
10
Opomba 1: Plača se dnevna taksa po m2 javne površine.
Opomba 2: Če javno površino koristi več taksnih zavezancev, se vsakemu zavezancu obračuna sorazmerni del takse.

AAA Zlata odličnost