Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2826. Odlok o subvencijah cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dobrepolje, stran 9151.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), četrtega odstavka 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 12. redni seji dne 23. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o subvencijah cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dobrepolje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(subvencioniranje cen) 
(1) Ta odlok določa subvencije cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: občina), in sicer:
– oskrbe s pitno vodo,
– odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
– odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Subvencija cene je razlika med potrjeno in zaračunano ceno obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz prejšnjega odstavka tega člena in bremeni proračun občine.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za storitve javnih služb določajo:
– subvencije cen,
– višina in vir subvencij,
– način uveljavljanja pravice do subvencije cene,
– druga vprašanja v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije cene.
3. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do subvencij cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb so uporabniki storitev občinskih gospodarskih javnih služb, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi s subvencioniranjem cen storitev javnih služb varstva okolja iz drugega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja varstvo okolja ter na njuni podlagi sprejetih podzakonskih predpisov.
II. SUBVENCIJE CEN STORITEV JAVNIH SLUŽB 
6. člen 
(subvencije) 
(1) Občinski svet določi subvencijo cene posamezne javne službe s potrditvijo elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev posamezne javne službe, ki ga občinskemu svetu predloži izvajalec javne službe.
(2) S potrditvijo elaborata iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko določi splošna subvencija cene storitev posamezne javne službe, do katere so upravičeni vsi uporabniki iz 4. člena tega odloka.
(3) S potrditvijo elaborata iz prvega odstavka tega člena se lahko določi subvencija po kategorijah uporabnikov v skladu z določili tega odloka.
III. VIŠINA IN VIR SUBVENCIJ 
7. člen 
(višina in vir subvencij) 
(1) Višina subvencij iz 6. člena tega odloka se določi z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev posamezne javne službe iz 1. člena tega odloka.
(2) Sredstva za subvencije iz tega odloka se zagotavljajo v proračunu občine.
IV. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2015-1
Videm, dne 23. junija 2016
 
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost