Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2750. Pravilnik o pomoči vinogradništvu v Občini Ajdovščina, stran 8901.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 2. izredni seji dne 5. 10. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o pomoči vinogradništvu v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) Ta pravilnik določa ukrep pomoči vinogradništvu v Občini Ajdovščina, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, z namenom ohranjanja vinogradništva v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju občina).
(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za ukrep pomoč vinogradništvu v občini se zagotavljajo v proračunu občine.
3. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za ukrep po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacije.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
(4) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
(9) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov kmetijske politike;
(10) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(12) "član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(13) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
5. člen 
(vrste pomoči in ukrep) 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja vinogradništva v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbi komisije EU, navedene v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogoča izvedbo naslednjega ukrepa:
De minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)
UKREP 1. Pomoč vinogradništvu v Občini Ajdovščina
6. člen 
(upravičenci do pomoči) 
Upravičenci do pomoči so:
kmetijska gospodarstva s sedežem na območju občine – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
7. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Pomoč de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega na spletni strani Občine Ajdovščina, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči, ukrep in višina razpoložljivih sredstev.
8. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloči direktor občinske uprave, ki upravičencu izdala odločbo o višini odobrenih sredstev.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu občine v roku 15 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
9. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokumentacijo določeno z javnim razpisom.
II. UKREP DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1408/2013 
10. člen 
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013) 
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,
b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
(2) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(3) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe (EU) št. 717/2014 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
(5) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
11. člen 
(kumulacija de minimis pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013) 
(1) Pomoči de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost zadevne pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije ali sklepu Komisije
(2) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (Uradni list EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
12. člen 
UKREP 1: Pomoč vinogradništvu v Občini Ajdovščina 
(1) Cilji pomoči:
Ohranjanje vinogradništva v Občini Ajdovščina z namenom krepitve in ohranjanja tipičnih sort grozdja vipavske doline.
(2) Razlogi za ukrepanje:
Poslabšanje ekonomskega položaja vinogradnikov ter opuščanje in krčenje vinogradniških površin.
(3) Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v 6. členu tega pravilnika in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 0,25 ha vinogradniških površin, so vlagatelji subvencijskih vlog.
(4) Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki imajo vinograde vpisane v register pridelovalcev grozdja in vina (RPGV) in so vključeni v trženje grozdja.
Pomoč se dodeli za stroške polne delovne moči na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljevanju PDM):
1 PDM predstavlja ekvivalent letnega obsega dela, ki je potreben za obdelavo 3 ha vinograda.
(5) Bruto intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 10. člena pravilnika.
(6) Finančne določbe
Finančna pomoč (FP) v € se izračuna po formuli:
FP = PDM x ARG/ARS x 1000 € x F
ARG – površina vinogradov namenjenih pridelavi grozdja za prodajo (v ha)
ARS – površina vseh vinogradov, ki jih obdeluje kmetijsko gospodarstvo (v ha)
F – korekcijski faktor za oceno rodnosti in zahtevnosti obdelave vinogradov. Korekcijski faktor se določi v javnem razpisu.
(7) Pogoji za pridobitev sredstev:
Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti vlogo, ki vključuje:
– zahtevek za dodelitev sredstev,
– kopijo subvencijske vloge (za tekoče leto) iz katere je razviden obseg vinogradniških površin,
– odločbo o vpisu vseh vinogradov v RPGV,
– druga dokazila določena z javnim razpisom.
13. člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, da občina lahko zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo četrtega in petega odstavka 20. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
III. NADZOR IN SANKCIJE 
14. člen 
(Nadzor in sankcije) 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava in komisija, ki jo imenuje župan. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
15. člen 
(Hramba) 
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijo o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
V. KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-01/2016
Ajdovščina, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti