Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2736. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Šalovci, stran 8879.

  
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06), 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 43/99) in 9. in 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 9/07) je Občinski svet Občine Šalovci na 15. redni seji dne 22. septembra 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi režijskega obrata Občine Šalovci 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Šalovci (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen 
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Šalovci in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA 
4. člen
Režijski obrat lahko pokriva naslednja delovna področja:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin ter otroških igrišč,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in površin za pešce,
– urejanje nekategoriziranih poti,
– urejanje javnih parkirišč,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov in površin,
– vzdrževanje in obnova občinskih objektov,
– vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
– vzdrževanje nepremičnin,
– vsa druga vzdrževalna dela,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
– komunalno opremljanje,
– zimska služba,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
– plakatiranje, obveščanje, postavljanje reklamnih objektov in okraševanje naselij,
– priprava prireditvenih prostorov,
– urejanje in vzpostavljanje turistične dejavnosti ter sodelovanje pri pospeševanju razvoja turizma in z njim povezane dejavnosti,
– vzdrževanje obstoječe naravne in kulturne dediščine,
– daljinsko ogrevanje.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah Občine Šalovci, določene s predpisi o izvajanju gospodarskih javnih služb in zakonih.
III. UPRAVLJANJE REŽIJSKEGA OBRATA 
5. člen
Ustanovitelj ima naslednje pristojnosti in obveznosti:
– določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejme poslovno poročilo in obračun,
– vrši sprotni nadzor,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom.
IV. ORGANIZACIJA REŽIJSKEGA OBRATA 
6. člen
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu.
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom občine in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter predpisih, ki urejajo položaj javnih uslužbencev.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava občine.
V. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 
7. člen
Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine.
Režijski obrat se kot oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe financira:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
8. člen 
Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe, vodi občinska uprava Občine Šalovci ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun odhodkov in prihodkov v skladu s 4. členom tega odloka po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
9. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šalovci, Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci ter določila predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
VI. KONČNA DOLOČBA 
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2016-1
Šalovci, dne 22. septembra 2016
 
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti