Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2705. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica, stran 8821.

  
Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJJFO), 49. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 78/15) in 54. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 99/11) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 13. redni seji dne 20. 9. 2016 sprejel
S P R E M E M B E    I N    D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Cerknica 
1. člen
V drugem odstavku 4. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 99/11) se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen 
V drugem odstavku 5. člena se črta sedma alineja.
3. člen 
11. člen se črta.
4. člen 
V prvem odstavku 14. člena se črtata besedi »vsaj polletni«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Članice in člani oziroma predsednik nadzornega odbora se udeležijo sej občinskega sveta kadar so izrecno vabljeni k točki dnevnega reda ali, če presodijo, da se obravnavane točke nanašajo na njihovo delo. Za udeležbo na seji se dogovorita župan in predsednik nadzornega odbora. Nadzorni odbor se mora obvezno udeležiti seje občinskega sveta na kateri se obravnava zaključni račun proračuna Občine Cerknica.«
5. člen 
V četrtem odstavku 17. člena se črta beseda »domov«.
6. člen 
V 30. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) nadzorovane stranke;
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca nadzorovane stranke;
– je član nadzornega odbora zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju oziroma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor;
– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik pravne osebe ali zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je dejavnost nadzorovane strank.«
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta zadnji stavek.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen 
V drugem stavku 31. člena se za besedo »župan« doda beseda »v«.
8. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2016
Cerknica, dne 20. septembra 2016
Nadzorni odbor 
predsednica 
Lidija Jernejčič l.r.