Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016

Kazalo

2547. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci, stran 8437.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS / (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 30/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 89/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 17. ter 90. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) in 4. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/11, 39/15) je Občinski svet Občine Rogašovci na 11. seji dne 19. 8. 2016 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe. Odlok obsega:
1. splošne določbe,
2. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
3. vrsto in obseg storitev in naloge javne službe, ter njihovo prostorsko razporeditev,
4. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
5. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe, ter prepovedi,
6. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
7. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
8. cene storitev javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. predpise sprejete na podlagi tega odloka,
11. kazenske določbe,
12. prehodne in končne določbe.
2. člen 
(javna služba) 
Javna služba obsega naslednje naloge:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode;
– redno vzdrževanje javne kanalizacije;
– prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah v komunalno čistilno napravo in njeno čiščenje;
– prevzem blata iz obstoječe pretočne greznice pri uporabniku javne službe, ki je lastnik ali upravljavec pretočne greznice ter obdelava blata na komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata in njegovo čiščenje, do prilagoditve zahtevam področne zakonodaje;
– prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in iz malih komunalnih čistilnih naprav na območju izven območja aglomeracij z zmogljivostjo enako ali večjo od 50PE;
– obdelava blata;
– pregledovanje malih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjših od 50 PE;
– obveščanje uporabnikov javne službe;
– izdelava programa izvajanja javne službe;
– vodenje evidence o izvajanju javne službe;
– poročanje o izvajanju javne službe;
– priključevanje novih uporabnikov javne službe;
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb.
3. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen 
(uporabniki) 
(1) Uporabniki javne službe so lastniki objekta ali dela objekta in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko obveznosti uporabnika javne službe izvaja:
– eden od lastnikov, če gre za solastništvo in je med njimi o tem dosežen pisni dogovor;
– eden od lastnikov dela stavbe, če gre za večstanovanjsko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen pisni dogovor, in
– upravnik stavbe v imenu in za račun uporabnika, če gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom.
(3) Porazdelitev stroškov med lastnike objekta ali delov stavbe se zagotavlja:
– v skladu s predpisom, ki urejajo stanovanja, če gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom, in
– v skladu s pisnim dogovorom, če gre za objekt iz drugega odstavka tega člena.
5. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu s področja varstva okolja in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
7. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 
Javna služba se opravlja v obliki režijskega obrata na območju celotne Občine Rogašovci, lahko pa se za izvajanje te javne službe podeli koncesija.
3 VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
8. člen 
(zagotavljanje javne službe) 
(1) Občina zagotavlja javno službo na območju celotne občine na podlagi tega odloka v skladu z uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(2) Mejo območja posameznega izvajalca javne službe določi občina na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1:5.000.
9. člen 
(obveznost uporabe storitev javne službe na območju javne kanalizacije) 
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastajav stavbi, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.
(2) Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice in male čistilne naprave ni dovoljeno, kjer je zgrajena javna kanalizacija.
(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja pod nivojem javne kanalizacije. Za ta način odvajanja si mora stranka sama zagotoviti odvajanje prek ustreznega sistema.
(4) Padavinske odpadne vode je potrebno prioritetno ponikati oziroma zbirati v zbiralnik. Ponikalnice morajo biti locirane izven vpliva javnih povoznih in javnih manipulativnih površin.
10. člen 
(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljen z javno kanalizacijo) 
Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:
– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje,
– čiščenje komunalne odpadne vode iz prejšnje alineje in njena dodatna obdelava komunalne v skladu z uredbo,
– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem blata.
11. člen 
(obvezne storitve na območjih, ki niso priključeni na javno kanalizacijo) 
(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje ter njena dodatna obdelava v skladu z uredbo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic;
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo 50 PE, in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, če zagotovi prevzem blata pri uporabniku javne službe v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, ter njegovo obdelavo na komunalni čistilni napravi v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost najmanj enkrat na tri leta;
– stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca javne službe;
– pregled malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
(2) V primeru, ko izvajalec javne službe na dani lokaciji ne more opravljati:
– izvajanje storitve praznjenja nepretočne greznice ter prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, kjer se komunalna odpadna voda zbira in prevzem s cestnim motornim vozilom tehnično ni izvedljiv, mora praznjenje nepretočne greznice in odvoz komunalne odpadne vode iz te nepretočne greznice ter njeno predajo izvajalcu javne službe na območju kjer se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, zagotoviti lastnik objekta, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode;
– izvajanje storitve prevzema in odvoza blata iz male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE kjer prevzem blata s cestnim motornim vozilom tehnično ni izvedljiv, mora prevzem blata in njegovo predajo iz te male čistilne naprave izvajalcu javne službe, ki izvaja storitev obdelave blata na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti v tej mali čistilni napravi, zagotoviti upravljavec te male komunalne čistilne naprave, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzetega blata.
(3) Za objekt kmetijskega gospodarstva se kot obvezna storitev javne službe izvaja le pregled malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Določba prejšnjega odstavka (ko gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu) se lahko uporablja samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz drugega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(4) Izvajalec javne službe vsako malo čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu izda poročilo na obrazcu in po navodilu iz priloge 2 Uredbe, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec javne službe ne pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če mu upravljavec te male čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku te male komunalne čistilne naprave, ki jih je izvedla pristojna oseba izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti.
3.1 Prevzem in obdelava gošč iz kompostnih stranišč
12. člen 
(kompostno stranišče) 
Na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, lahko lastnik objekta uporablja kompostno stranišče, če gre za stanovanjsko stavbo na kmetijskem gospodarstvu ali stanovanjsko stavbo, kjer oskrba s pitno vodo ni zagotovljena iz javnega vodovoda.
Če se za posamezno stavbo iz prejšnjega odstavka uporablja kompostno stranišče, iz katerega se odvajajo izcedne vode, mora lastnik kompostnega stranišča za to izcedno vodo zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi oziroma zbiranje v nepretočni greznici ali zbiranje v nepropustnem zbiralniku, njegovo praznjenje in odvoz ter predajo izcedne vode izvajalcu javne službe, ki je upravljavec komunalne čistilne naprave na območju, kjer se uporablja kompostno stranišče. Izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzete izcedne vode.
4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITVE JAVNE SLUŽBE 
4.1 Priključitev na javno kanalizacijo
13. člen 
Priključitev novih uporabnikov javne službe na javno kanalizacijsko omrežje izvede izvajalec javne službe.
14. člen 
(kanalizacijski priključek) 
(1) Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjena odvajanju odpadne vode iz objekta v javno kanalizacijo, ki poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje (interna kanalizacija). Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju.
(3) Lastnik objekta iz drugega odstavka tega člena je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v skladu z soglasjem za priključitev na kanalizacijsko omrežje, ki ga izda izvajalec javne službe.
15. člen 
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka) 
(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje kanalizacijskega priključka ter si na podlagi pisne vloge pridobiti tehnične smernice za gradnjo kanalizacijskega priključka na podlagi določb tehničnega pravilnika.
(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora uporabnik priložiti:
1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967,
2. potrjen izris iz katastrskega načrta za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo,
3. grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na javno infrastrukturo,
4. dokazilo o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek, v primeru, če investitor poveri gradnjo priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe.
16. člen 
(priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo) 
(1) Neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika izvajalec javne službe.
(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni dovoljena, če:
– je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,
– odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in biološko očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi predpisi,
– izvajalec javne službe ni izdal potrdila o skladnosti izgradnje kanalizacijskega priključka v skladu s smernicami iz 14. člena tega odloka.
(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči uporabnik plačati komunalni prispevek občini v skladu z veljavnim občinskim predpisom.
4.2 Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije
17. člen 
(odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije) 
(1) Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije je dovoljen na predlog lastnika objekta v primeru rušenja priključnega objekta.
(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške lastnika objekta tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kanalizacijo.
(3) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka. O vlogi za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora izvajalec javne službe odločiti z upravno odločbo.
(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek z javne kanalizacije, če uporabnik ne spoštuje določil republiških predpisov, tega odloka in tehničnega pravilnika na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja. Pred odklopom kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora dati izvajalec javne službe uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.
4.3 Prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode
18. člen 
(trajna prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode) 
(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če:
– z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov,
– odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
– kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
– če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo določeni s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,
– če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,
– če uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne službe tudi po prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet drug uporabnik,
– če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta.
(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode iz prvega odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije.
(3) Odvajanje komunalne odpadne vode iz prvega odstavka tega člena se prekine za določen čas do odprave vzroka za prekinitev.
(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode in stroške ponovne priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.
(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in odpadne vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne službe.
19. člen 
(začasna prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode in obveščanje uporabnikov javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje komunalne odpadne vode zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.
(2) O prekinitvi odvajanja komunalne odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo.
(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene ure obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni obvezno.
20. člen 
(prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode v primeru višje sile) 
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje komunalne odpadne vode.
(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega odstavka postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.
(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja komunalne odpadne vode iz prvega odstavka tega člena obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.
4.4 Obveščanje uporabnikov javne službe
21. člen 
(obveščanje uporabnikov javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– kje se čisti komunalna odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– o pogojih odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda stavb, pisno obveščati:
– na kateri čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice,
– na kateri čistilni napravi se obdeluje blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev,
– o rokih in času pregledov malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena pisno obvestiti o datumu izvedbe obveznih storitev javne službe najmanj petnajst dni pred izvedbo.
4.5 Program izvajanja javne službe in evidence
22. člen 
(program izvajanja javne službe in evidence) 
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom izvajanja javne službe (v nadaljevanju: program). Program mora biti pripravljen na podlagi evidence o izvajanju javne službe v skladu z zahtevami Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadnih voda.
(2) Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne službe, pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti.
(3) Potrjen program, mora izvajalec javne službe predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti oziroma v roku 30 dni po sprejemu, če gre za spremembo programa.
(4) Program mora izvajalec javne službe javno objaviti na svojih spletnih straneh in uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne službe.
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI 
23. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
24. člen 
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 
(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– uporabljati storitev javne službe pod pogoji iz tega odloka,
– zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
– omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
– redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
– pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev,
– redno plačevati odvajanje komunalne odpadne vode na podlagi izdanih računov,
– odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih s predpisi,
– prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode takoj, ko ugotovijo spremembo,
– spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja komunalne odpadne vode,
– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelano v skladu s predpisi,
– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pisno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje komunalne odpadne vode in obračun stroškov,
– dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,
– dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
25. člen 
(prepovedi) 
(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti komunalno odpadno vodo, ki bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,
– povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,
– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
(2) Uporabnik ne sme priključek za komunalno odpadno vodo izvesti na priključek za padavinsko odpadno vodo ali priključek za padavinsko odpadno vodo na priključek za komunalno odpadno vodo.
(3) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.
26. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 
(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah ter s svojimi deli posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje odpadnih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.
6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
27. člen 
(viri financiranja storitev) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
7 VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
28. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 
(1) Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.
(2) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode.
(3) Infrastrukturne objekte in naprave kanalizacije iz drugega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.
(4) Uporaba infrastrukturnih objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer je vzpostavljen javni kanalizacijski sistem.
(5) Infrastruktura lokalnega pomena iz prvega odstavka tega člena je javno dobro in izven pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
29. člen 
(objekti in naprave v lasti uporabnika) 
(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in male komunalne čistilne naprave, z zmogljivostjo enako in večjo od 50 PE, v katere se odvaja odpadna iz nestanovanjskih stavb, niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna odpadna voda.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik stavbe ali inženirskega objekta, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v njegovi lasti in upravljanju.
8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
30. člen 
(oblikovanje cen) 
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
31. člen
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10 PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA 
32. člen 
(tehnični pravilnik) 
(1) Izvajalec javne službe mora občinskemu svetu predložiti v sprejem tehnični pravilnik v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka (če je koncesionar pa po sklenitvi pogodbe o izvajanju javne službe) v skladu z določili tega odloka in drugih veljavnih predpisov.
(2) Tehnični pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
33. člen 
(cenik storitev) 
(1) Izvajalec javne službe mora ceno storitev javne službe oblikovati v skladu z veljavnimi predpisi in jo predložiti v potrditev občinskemu svetu.
(2) Potrjeno ceno storitev javne službe izvajalec javne službe objavi na svoji spletni strani ter na krajevno običajen način.
11 KAZENSKE DOLOČBE 
34. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 700,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 300,00 eurov če:
– se ne priključi na javno kanalizacijo na območju javne kanalizacije (9. člen) – priključitev na javno kanalizacijo,
– zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (tretji odstavek 14. člena) – kanalizacijski priključek,
– pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje izvajalcu javne službe (16. člen) – prijava gradnje kanalizacijskega priključka,
– priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno (drugi odstavek 17. člena) – priključitev spojnega kanala kanal. priklj. na javno kanalizacijo,
– ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka (18. člen) – odklop kanal. priklj. z javne kanalizacije,
– krši 25. člen (obveznosti uporabnikov storitev javne službe),
– v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo v nasprotju z določilom 26. člena (prepovedi),
– ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (prvi odstavek 27. člena),
(2) Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.
12 PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
35. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2016-6
Rogašovci, dne 19. avgusta 2016
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost