Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016

Kazalo

2544. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora, stran 8435.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 54. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Nadzorni odbor Občine Prebold na 11. seji dne 22. 7. 2016 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
o delu nadzornega odbora 
1. člen 
Prvi odstavek 5. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 110/07, v nadaljevanju "Poslovnik") se spremeni tako, da glasi:
"1) Nadzorni odbor ima tri člane, ki imajo najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Imenuje jih občinski svet za dobo štirih let oziroma do poteka mandata občinskega sveta."
2. člen 
Spremeni se 7. člen Poslovnika tako, da glasi:
"Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora. Strokovno pomoč nudijo NO tudi drugi javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi."
3. člen 
Na koncu prvega odstavka 11. člena Poslovnika se doda naslednji stavek: "Vsebina letnega programa dela NO mora biti skladna z vsebino, ki jo določa Statut Občine Prebold."
4. člen 
V 13. členu Poslovnika se peta alineja spremeni tako, da glasi:
"– sklicuje, pripravlja in vodi seje NO,".
5. člen 
Drugi odstavek 30. člena Poslovnika se spremeni tako, da glasi:
"2) Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec ali drug strokovnjak, ki jo na predlog NO imenuje občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence."
6. člen 
32. členu Poslovnika se na koncu doda stavek: "Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor."
7. člen 
Spremeni se 35. člen Poslovnika, tako da glasi:
"1) Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v sklepu o nadzoru (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi po opravljenem nadzoru osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru, razlikujeta se le v zaključku, kjer se v osnutku poročila navede pravica nadzorovane osebe do predložitve odzivnega poročila in poročila o izvedenih ukrepih.
2) V ugotovitvah nadzornik navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenja in priporočila oziroma predlogi. NO v ugotovitvah opiše morebitno nepravilno, nesmotrno ali neuspešno poslovanje.
3) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru. Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.
4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti. Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
5) Osnutek poročila posreduje NO nadzorovani osebi najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu. Iz vsebine odzivnega poročila mora biti jasno razvidna navedba NO, ki jo nadzorovana oseba izpodbija oziroma pojasnjuje in razlog ter obrazložitev.
6) Člani NO, ki so opravljali nadzor, se morajo v primeru, da je bilo odzivno poročilo vloženo v roku, o navedbah nadzorovane osebe opredeliti in svojo odločitev obrazložiti v predlogu končnega poročila. Ugotovitve iz odzivnega poročila se po potrebi uskladijo na zaključnem sestanku, ki ga člani NO, ki opravljajo nadzor, skličejo pred pripravo predloga končnega poročila. V predlogu končnega poročila se navede tudi ali je nadzorovana oseba posredovala odzivno poročilo in ali je bil sklican zaključni sestanek. Predlog končnega poročila se posredujejo v sprejem NO.
7) Končno poročilo mora biti sestavljeno v skladu s predpisom, ki določa obvezno vsebino poročila nadzornega odbora občine."
8. člen 
V 37. členu Poslovnika se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
"3) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona."
9. člen 
Spremeni se 40. člen Poslovnika tako, da glasi:
"NO županu in občinskemu svetu predloži pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto na seji občinskega sveta poroča o svojem delu. V poročilu župana in občinski svet seznani s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlaga rešitve za izboljšanje poslovanja občine."
10. člen 
Spremeni se 41. člen Poslovnika tako, da glasi:
"1) Delo NO je javno.
2) NO lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
3) NO lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
4) NO zagotavlja javnost svojega dela s predložitvijo poročil o delu, končnih poročil o nadzoru in ustreznih informacij občinskemu svetu ter z obveščanjem javnosti o svojem delu preko občinskega glasila ter drugih javnih medijev, svetovnega spleta, na novinarskih konferencah ali na drug primeren način. Obvestila morajo biti pripravljena tako, da varujejo ugled strank in drugih udeležencev v postopku. Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
5) Nadzoru, ki je v postopku izvajanja, se lahko javno navaja le, v kateri fazi izvajanja je nadzor in kdaj bo predvidoma končan. Osnutek poročila NO v skladu z določili predpisa, ki določa obvezne sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ni javno dostopen in ni informacija javnega značaja."
11. člen 
Črta se 42. člen Poslovnika. Dosedanji 43., 44. in 45. člen se preštevilčijo in postanejo 42., 43. in 44. člen.
12. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2016
Prebold, dne 22. julija 2016
Predsednica NO 
mag. Polonca Črnila l.r.