Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016

Kazalo

2535. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje, stran 8416.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. in 98. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15), 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16 in 44/16) je Občinski svet Občine Kočevje na 20. redni seji dne 13. 9. 2016 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Kočevje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu ter nalogam lokalne skupnosti ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi z namenom, da se zagotovi:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave in organov občine,
– smotrna organizacija in vodenje dela v občinski upravi,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopku ter drugih strank,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– učinkovito in usklajeno sodelovanje občinske uprave z ožjimi deli občine,
– učinkovito sodelovanje z občinskimi upravami drugih občin, organi državne uprave ter drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
3. člen 
(naloge in pristojnost) 
Občina v okviru ustave in zakonov ter podzakonskih aktov samostojno ureja in opravlja zadeve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, razvojne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih določenih s tem odlokom.
Pri svojem delu mora ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi oziroma prednosti posameznikom, pravnim osebam in interesnim skupinam.
4. člen 
(javnost dela) 
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se uresničuje:
– z objavljanjem splošnih aktov,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja,
– z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja,
– s predstavitvijo dela občinske uprave in posameznih projektov na svetovnem spletu in drugih medijih,
– na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje predstavnikom javnega obveščanja župan, po njegovem predhodnem pooblastilu pa tudi direktor občinske uprave, podžupani in ostali zaposleni v občinski upravi.
5. člen 
(sodelovanje z drugimi subjekti) 
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil in preko skupnih delovnih teles.
6. člen 
(poslovanje s strankami) 
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava spoštovati njihovo osebnost in osebno dostojanstvo ter zagotoviti, da čim hitreje in lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
7. člen
(ustanovitev in organizacija občinske uprave) 
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Kočevje ustanovi enovit organ: Občinska uprava Občine Kočevje, s sedežem v Kočevju, Ljubljanska cesta 26.
V okviru enovitega organa občinske uprave se lahko ustanovi režijski obrat kot nesamostojna notranja organizacijska enota za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb.
Za opravljanje posameznih nalog lahko občina skupaj z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje.
Občina lahko na podlagi občinskega predpisa določi, da za izvajanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog občinske uprave, zlasti če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov. Če občinski predpis dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi na javnem natečaju. Pri izvajanju javnega pooblastila imajo izvajalci pravice in dolžnosti občinske uprave.
8. člen 
(delovna področja občinske uprave) 
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva, gozdarstva in turizma,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,
– dejavnosti krajevnih skupnosti.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
9. člen 
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov,
– opravlja kadrovske zadeve,
– sprejema, knjiži in odpremlja pošto,
– arhivira za potrebe občinskih organov,
– izvaja avtomatsko obdelavo podatkov za potrebe organov občine,
– izvaja strokovne in tehnične naloge zaščite, reševanja in obveščanja,
– skrbi za gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.
10. člen 
Na področju normativno-pravnih zadev opravlja naslednje naloge:
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– daje strokovno in pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– sestavlja pogodbe,
– daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.
11. člen 
Na področju upravnih zadev opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na prvi stopnji,
– vodi evidenco o upravnih zadevah,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
12. člen 
Na področju javnih financ opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja, evidentira in analizira davke, takse in druge dajatve iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo izvedbo oziroma usklajevanje in skrbi za njihovo zbiranje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.
13. člen 
Na področju gospodarstva opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja vse naloge na področju kmetijstva, gozdarstva in turizma iz pristojnosti občine,
– opravlja naloge v zvezi z gospodarjenjem z občinskimi zgradbami in drugimi nepremičninami,
– opravlja druge naloge s tega področja.
14. člen 
Na področju družbenih dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– opravlja upravne, organizacijske, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, kulturo in raziskovanje, šport in dejavnost mladih,
– sodeluje pri urejanju načina in pogojev upravljanja s premoženjem zavodov s področij družbenih dejavnosti ter skupaj z zavodi usklajuje potrebe po investicijskem vzdrževanju in investicijah in sodeluje pri izvedbi le-teh,
– skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti na področju družbenih dejavnosti in opravlja koordinacijsko vlogo med njimi,
– izdeluje delovne programe, planske in razvojne akte občine oziroma širšega območja na področju družbenih dejavnosti,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
15. člen 
Na področju urejanja prostora opravlja naslednje naloge:
– pripravlja gradiva za program priprave planskih in prostorskih aktov, organizira njihovo pripravo in sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi strokovnih podlag zanje,
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov planskih in prostorskih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnutkov na javnih obravnavah,
– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi akti,
– daje fizičnim in pravnim osebam informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri zadevah urejanja prostora,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki sodijo v to področje.
16. člen 
Na področju varstva okolja opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.
17. člen 
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture opravlja naslednje naloge:
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in opravlja nadzor nad tem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– vodi evidenco o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih,
– vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,
– skrbi za varnost cestnega prometa,
– opravlja druge naloge s tega področja.
18. člen 
Na področju krajevnih skupnosti opravlja naslednje naloge:
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja infrastrukture,
– spremlja delo krajevnih skupnosti in organizira zahtevnejša strokovna opravila v okviru občinske uprave,
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti,
– izvaja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti,
– zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti, spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
19. člen
(organ skupne občinske uprave) 
Naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva opravlja organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Kočevje, Kostel in Osilnica.
Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti ter zakonov, za katerih nadzor je v skladu s predpisi pristojna.
Občinsko redarstvo opravlja nadzor nad izvajanjem zakonov iz njegove pristojnosti, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, izvaja prekrškovne postopke ter druge naloge, ki v skladu s predpisi sodijo v njegovo pristojnost.
20. člen 
(režijski obrat) 
Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja uprava, se lahko ustanovi režijski obrat.
Režijski obrat se ustanovi, kadar tako določa zakon ali kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja ali podeliti koncesije.
Za delovanje režijskega obrata se upoštevajo predpisi na področju gospodarskih javnih služb.
III. USMERJANJE IN VODENJE OBČINSKE UPRAVE, NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
21. člen
(usmerjanje, nadzor in vodenje občinske uprave) 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzira občinsko upravo.
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Mandat direktorja traja 5 let.
22. člen 
(naloge in odgovornost direktorja občinske uprave) 
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med javne uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ter pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– zagotavlja opravljanje nalog za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov, komisij in ostalih organov,
– opravlja druge naloge po navodilu župana.
Direktor občinske uprave izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
23. člen 
(sistemizacija) 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog s posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen javni uslužbenec, se določi z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga po aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.
24. člen 
(izvrševanje predpisov) 
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na posameznih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov ter posamičnih nalog, daje pobude in predloge za reševanje zadev na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
25. člen 
(javni uslužbenci) 
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških ali strokovno tehničnih delovnih mestih.
26. člen 
(položajna delovna mesta) 
Položaj, na katerem se opravljajo naloge vodenja občinske uprave, je direktor občinske uprave.
27. člen 
(naloge javnih uslužbencev) 
Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima.
Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti, zaupnosti, častnega ravnanja ter politično nevtralno in nepristransko, z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja ter izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec je odgovoren, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov, bodisi da je to nasprotje dejansko ali potencialno. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni interes. Javni uslužbenec ne sme opravljati funkcij in pridobitne dejavnosti, ki niso združljive z opravljanjem javnih nalog ter s pravicami in obveznostmi javnega uslužbenca. Na nasprotje interesov in nezdružljivost mora javni uslužbenec paziti po uradni dolžnosti.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma ob najnižjih stroških. Prav tako so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih postavk odgovorni za zakonito in namensko uporabo javnih sredstev.
Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
28. člen 
(odgovornost javnih uslužbencev) 
Javni uslužbenci so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu. Pri svojem delu so dolžni upoštevati veljavno zakonodajo in veljavne interne predpise, ki jih sprejema delodajalec ter izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja.
IV. PROJEKTNE SKUPINE, KOLEGIJI IN DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 
29. člen
(projektne skupine) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev z različnih področij dela občinske uprave ter za izvedbo najzahtevnejših projektov, se lahko oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja (v nadaljevanju: projektna skupina).
Projektno skupino ustanovi župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestavo in vodjo projektne skupine, naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.
Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.
30. člen 
(kolegij župana) 
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave in skrbi za usklajevanje dela občinske uprave in drugih organov občine. Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani in direktor občinske uprave. Župan lahko v delo kolegija vključi tudi druge osebe. Kolegij se sklicuje po potrebi.
Spremljanje izvajanja projektov se izvaja na projektnih kolegijih, kjer vodje projektov ter po potrebi drugi člani projektnih skupin predstavijo potek posameznega projekta.
31. člen 
(zunanji izvajalci) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti ali pa glede na njihovo naravo to ni smotrno, lahko župan pooblasti oziroma sklene pogodbo z zunanjimi izvajalci, ki izpolnjujejo strokovne in druge z zakonom predpisane pogoje. V pooblastilu oziroma pogodbi se določi naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.
V. ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH 
32. člen
(pristojnost) 
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno. O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva sodi, če ni z zakonom drugače določeno. O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene pristojnosti, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinske uprave oziroma organov občine v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
33. člen 
(uradna oseba) 
Uradne osebe, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje, lahko za vodenje ali odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji pooblasti direktor občinske uprave oziroma za vodenje postopka na drugi stopnji župan.
Uradna oseba, ki vodi postopek ali je pooblaščena za odločanje v postopku, mora ves čas trajanja postopka po uradni dolžnosti paziti, da ne obstajajo okoliščine, ki bi povzročile dvom v objektivnost oziroma nepristranskost uradne osebe. Uradna oseba mora v primeru izločitvenega razloga postopati skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji) 
Župan Občine Kočevje izda akt iz prvega odstavka 23. člena tega odloka, ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta, najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Do uveljavitve akta iz prvega odstavka tega člena velja Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kočevje št. 100-17/2015-3320.
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 16/15).
36. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2016-3321
Kočevje, dne 13. septembra 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost