Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016

Kazalo

2396. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur ter njegovih delovnih teles, stran 8092.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 130. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 12. redni seji dne 14. julija 2016 sprejel
S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Šentjur ter njegovih delovnih teles 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Šentjur ter njegovih delovnih teles (Uradni list RS, št. 41/99, 1/02, 26/07 in 17/11) se šesti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javnosti so dostopne vse informacije javnega značaja v zvezi z delom občinskega sveta, ki so jih občinski organi skladno z zakonodajo dolžni posredovati v svetovni splet.«
Sedmi odstavek se črta.
2. člen 
Spremeni se tretji odstavek 16. člena tako, da se glasi:
»Član občinskega sveta ima pravico županu postaviti vprašanje ali podati pobudo za ureditev določenih vprašanj oziroma za sprejem določenih ukrepov iz njegove pristojnosti.«
3. člen 
Šesti odstavek 17. člena se črta.
V sedmem odstavku se v drugem stavku črta besedilo »ali direktor občinske uprave oziroma njun namestnik«.
V osmem odstavku se v prvem stavku črta »ali direktor občinske uprave oziroma njun namestnik«. V nadaljnjem besedilu istega stavka se namesto »odgovorita« zapiše »odgovori« in namesto »morata« se zapiše »mora«.
4. člen 
V prvem odstavku 24. člena se črta besedilo »oziroma direktor občinske uprave«.
5. člen 
V 25. členu se v šestem odstavku za besedo »izjemoma« doda »na obrazložen predlog«.
6. člen 
V prvem odstavku 32. člena se beseda »določenem« nadomesti s »sprejetem«.
7. člen 
V 45. členu se namesto »sejo zapustiti takoj« zapiše »takoj zapustiti sejo«.
8. člen 
V prvem odstavku 50. člena se za besedo »lahko« vstavi besedilo »na obrazložen predlog«.
V drugem odstavku se na začetku vstavi beseda »Obrazložen«, beseda »Predlog« se zapiše z malo začetnico.
9. člen 
V četrtem odstavku 51. člena se za besedno zvezo »odloči na« doda beseda »obrazložen«.
10. člen 
V drugem odstavku 55. člena se črta besedilo »in kratek povzetek njihove razprave k posamezni točki dnevnega reda«.
11. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 56. člena se besedilo »na magnetofonski trak« nadomesti s »s tonsko snemalno napravo«. V drugem stavku se besedna zveza »Magnetofonske trakove« zamenja z »Zvočne posnetke«.
V drugem odstavku istega člena se besedi »magnetofonskega traku« nadomesti z »zvočnega posnetka«.
V tretjem in četrtem odstavku istega člena se beseda »trakov« nadomesti z »zvočnih posnetkov«.
12. člen 
V prvem stavku 74. člena se za besedama »celoti na« doda »obrazložen«.
13. člen 
Črta se 75. člen.
14. člen 
V drugem odstavku 80. člena se beseda »pečati« nadomesti s »žigosa«.
15. člen 
Spremeni se drugi odstavek 105. člena tako, da se glasi:
»Tak splošni akt sprejema občinski svet po skrajšanem postopku, pri katerem pa ni možno vlagati amandmajev.«
16. člen 
V 112. členu se v drugem odstavku za besedama »začne na« vstavi beseda »obrazložen«.
17. člen 
Spremeni se prvi odstavek 113. člena tako, da se glasi:
»Odstop članov občinskega sveta in župana urejata zakon in statut.«
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Člani delovnih teles, nadzornega odbora in drugi imenovani lahko odstopijo.«
18. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur ter njegovih delovnih teles začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-8(232)
Šentjur, dne 14. julija 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost