Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016

Kazalo

2395. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur, stran 8089.

  
Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Šentjur na 12. redni seji dne 14. julija 2016 sprejel
S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Šentjur 
1. člen 
V Statutu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07 in 17/11) se v tretjem členu briše besedilo »po predhodnem soglasju občinskega sveta«.
2. člen 
V drugem stavku drugega odstavka šestega člena se beseda »aktom« nadomesti z besedo »odlokom«.
3. člen 
V 8. členu se v tretji točki črta tretja alineja in v četrti točki šesta alineja.
V istem členu se spremeni napovedna vrstica 12. točke, tako da se glasi: »Izvaja naloge v izrednem stanju in vojni za potrebe obrambe, tako da:«.
V 13. točki se v drugi alineji besedna zveza »denarne kazni« nadomesti z »globe«.
4. člen 
Spremeni se drugi odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Javnost dela se zagotavlja z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov ter javno objavo predlogov predpisov in drugih dokumentov skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«
Četrti odstavek istega člena se črta.
5. člen 
V 15. členu se v sedmi alineji črta besedilo »daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in«.
6. člen 
Spremeni se sedmi odstavek 21. člena tako, da se glasi:
»Za vsako sejo občinskega sveta pošlje župan vabilo podžupanu, članom občinskega sveta ter vsem, katerih navzočnost je zaradi nemotenega poteka dela občinskega sveta potrebna.«
7. člen 
V zadnjem stavku drugega odstavka 24. člena se za besedo mora doda »biti obrazložen in ga lahko«, namesto »podati« pa se zapiše beseda »poda«.
8. člen 
V drugem odstavku 25. člena se namesto »2/3« zapiše »dvotretjinsko«.
9. člen 
Spremeni se 26. člen tako da se glasi.
»26. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa. Ugotovitveni sklep sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30-ih dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30-ih dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«
10. člen 
V 34. členu se v prvem stavku za besedno zvezo »v celoti na« doda beseda »obrazložen«.
11. člen 
Spremeni se 44. člen tako, da se glasi:
»44. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha funkcija podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«
12. člen 
V 47. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Član je lahko občan, ki ima 5 let delovnih izkušenj in najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe oziroma 2. bolonjsko stopnjo.«
V istem členu se na koncu petega odstavka doda nov stavek, in sicer: »Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.«
13. člen 
Spremeni se 49. člen tako, da se glasi:
»49. člen
V okviru izvajanja svojih pristojnosti nadzorni odbor sprejme letni program dela, ki ga oblikuje avtonomno in neodvisno, lahko pa vključi tudi druge nadzore na pobudo župana, občinskega sveta ali občanov. Letni program dela nadzorni odbor objavi na spletu, s čimer se zagotavlja njegova javnost.«
14. člen 
V četrtem odstavku 50. člena se namesto besede »predlog« zapiše »osnutek«.
V istem členu se spremeni peti odstavek, tako da se glasi:
»Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila vložiti pri nadzornem odboru odzivno poročilo. Poročilo s priporočili in ugotovitvami pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi in ga javno objavi na svetovnem spletu.«
Črtata se sedmi in osmi odstavek 50. člena.
15. člen 
Spremeni se 52. člen, tako da se glasi:
»52. člen
Če član nadzornega odbora ali predsednik ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvesti predsednika odbora oziroma nadzorni odbor v primeru predsednika. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, razen, če bi bilo nevarno odlašati.
Predsednik oziroma nadzorni odbor o obstoju nasprotja interesov odločita v 15 dneh in s svojo odločitvijo takoj seznanita člana oziroma predsednika.«
16. člen 
Spremeni se prvi odstavek 53. člena tako, da se glasi:
»Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z objavo programa dela in dokončnih poročil ali povzetkov na svetovnem spletu.«
17. člen 
Na koncu besedila 55. člena se pred piko doda besedilo: »in finančnega načrta, ki ju pripravi nadzorni odbor.«
18. člen 
V 61. členu se namesto besedne zveze »Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije« zapiše »ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«
19. člen 
V drugi točki prvega odstavka 67. člena se črta besedna zveza »Slivnica pri Celju« in se nadomesti z »Gorica pri Slivnici«.
V deveti točki prvega odstavka istega člena se pred besedo »in« vstavi vejica in besedilo »Ripšlova ulica, Zvezdna ulica, Lesna ulica, Na Livadi, Benjaminova ulica«.
V enajsti točki prvega odstavka istega člena se pred besedo »in« vstavi vejica in besedilo »Obrtna ulica, Industrijska ulica, Cesta na Goro«.
20. člen 
V tretjem odstavku 68. člena se namesto » %« zapiše »odstotkov«.
21. člen 
Dopolni se drugi odstavek 69. člena, tako da se namesto pike zapiše vejica in doda: »izvajane pa morajo biti v skladu s področno zakonodajo in standardi, ki veljajo na posameznih področjih.«
22. člen 
Spremeni se drugi odstavek 74. člena tako, da se glasi.
»Člani sveta krajevne skupnosti ne morejo biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi.«
23. člen 
Spremeni se četrti odstavek 75. člena, tako da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični, razen če predpis občine, ki določa izvrševanje občinskega proračuna določa, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.«
V istem členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Skladno s predhodnim soglasjem župana oziroma predpisom iz prejšnjega odstavka predsednik sveta krajevne skupnosti veljavno sklepa pravne posle, katerih vrednost je v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti kot sestavnega dela proračuna občine.«
V sedmem odstavku se črta besedilo », vaške in četrtne«.
Spremeni se osmi odstavek, tako da se glasi:
»Župan in člani občinskega sveta imajo pravico biti navzoči na sejah svetov krajevnih skupnosti in razpravljati, nimajo pa pravice glasovati.«
V desetem odstavku se črtata drugi in tretji stavek.
24. člen 
V 76. členu se črta četrti odstavek.
25. člen 
V osmem odstavku 79. člena se beseda »žiro« nadomesti s »transakcijske«.
26. člen 
V 84. členu se » %« nadomesti z »odstotkov«.
27. člen 
V drugem odstavku 86. člena se » %« nadomesti z »odstotkov«.
28. člen 
V četrtem odstavku 88. člena se » %« nadomesti z »odstotkov«.
29. člen 
V prvi alineji drugega odstavka 100. člena se črta besedilo »tako da ustanovi režijski obrat« in vejica na koncu besedila.
Na koncu četrte alineje istega odstavka se namesto pike zapiše vejica ter doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– na drug način, določen z zakonom.«.
30. člen 
Četrti odstavek 107. člena se črta.
31. člen 
Spremeni se 107.a člen tako, da se glasi:
»107.a člen 
Občina lahko brezplačno pridobiva nepremično premoženje pod pogoji, ki jih določa področna zakonodaja.«
32. člen 
V 111. členu se za besedo »izvrševanje« doda »posameznih delov«.
33. člen 
V prvem odstavku 113. člena se za besedo »večino« doda beseda »glasov«.
34. člen 
Spremeni se 117. člen tako, da se glasi:
»117. člen
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje obvesti proračunske uporabnike župan s sklepom.«
35. člen 
V prvem odstavku 122. člena se črta besedilo »v višini 0,5 odstotka prihodkov«.
V istem členu se črtata drugi in tretji odstavek.
36. člen 
Spremeni se 123. člen tako, da se glasi:
»123. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
37. člen 
Spremeni se 124. člen tako, da se glasi.
»124. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu do 15. aprila tekočega leta.
Župan o sprejetem zaključnem računu proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 30-ih dneh po njegovem sprejemu.«
38. člen 
V prvem odstavku 126. člena se črta »le s soglasjem občine« in se nadomesti z »in izdajati poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet«.
Drugi odstavek istega člena se črta.
39. člen 
V 127. členu se namesto »knjigovodska služba občine« zapiše »oddelek, pristojen za finance«.
40. člen 
V 129. členu se v tretjem odstavku za besedilom »posamezne določbe statuta so sprejeti, če« črta beseda »je« ter besedilo »2/3« nadomesti z »dve tretjini«.
41. člen 
Spremeni se 135. člen tako, da se glasi:
»135. člen
Uradno glasilo občine je Uradni list Republike Slovenije.
Statut, odloki in drugi splošni predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu občine se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«
42. člen 
Črta se poglavje »XIII. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave« in 147. člen.
43. člen 
Prvi odstavek 12. člena se uveljavi s prenehanjem tekočega mandata članov Nadzornega odbora Občine Šentjur.
Nadzorni odbor Občine Šentjur uskladi Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentjur s temi spremembami in dopolnitvami najkasneje v roku enega meseca od njihove uveljavitve.
44. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-7(232)
Šentjur, dne 14. julija 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost