Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2137. Odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid, stran 7183.

  
Na podlagi 65. člena in v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90, Uradni list RS, št. 58/93 in 18/01 – ZLet), Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99 in 18/01 – ZLet) ter 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 15. seji dne 29. junija sprejel
O D L O K 
o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid 
1. člen 
(obseg urejanja) 
(1) Odlok določa vzletne točke in pristajalna mesta, pogoje, ki jih morajo le-ta izpolnjevati, pogoje njihove uporabe, pooblaščenega izvajalca ter dostopne ceste do vzletnih točk na območju Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina).
(2) Odlok določa tudi način izvajanja nadzora, prekrške in globe zanje.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) V tem odloku posamezni pojmi pomenijo:
– »vzletna točka« je posebej urejeno in z informativnimi tablami označeno mesto namenjeno vzletanju jadralnih padal in jadralnih zmajev;
– »pristajalno mesto« je posebej urejeno in z informativnimi tablami označeno mesto namenjeno pristajanju jadralnih padal in jadralnih zmajev;
– »organizirano letenje« je letenje z namenom športnega letenja pet ali več jadralnih padal ali jadralnih zmajev, usposabljanje (v skladu s programom usposabljanja), športno tekmovanje ali prireditev;
– »neorganizirano letenje« je letenje posameznih jadralnih padal in jadralnih zmajev;
– »vodja letenja« je oseba, ki je odgovorna za varno pripravo, organizacijo, izvajanje in vodenje letenja z letalnimi napravami in izpolnjuje pogoje, ki jih za vodjo letenja določa uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
(tehnični pogoji) 
(1) Vzletne točke in pristajalna mesta za organizirano letenje morajo izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– označena morajo biti z informativnimi tablami;
– označena morajo biti z vetrno vrečo;
– na vzletnih točkah ter pristajalnih mestih prve kategorije morajo biti nameščeni ustrezni zabojniki za odpadke in zagotovljene sanitarije;
– imeti morajo navodilo za uporabo v skladu z določili uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu.
(2) Vzletne točke in pristajalna mesta za neorganizirano letenje morajo izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– označena morajo biti z informativnimi tablami;
– označena morajo biti z vetrno vrečo.
4. člen 
(pooblaščeni izvajalec) 
(1) Občina izbere pooblaščenega izvajalca tega odloka na podlagi javnega razpisa ali sklepa občinskega sveta o izbiri izvajalca. Sklep se objavi na spletni strani občine.
(2) Pooblaščeni izvajalec je lahko društvo, zavod ali druga pravna oseba, ki se ukvarja z dejavnostjo športa ali turizma in je članica panožne zveze.
(3) Pooblaščeni izvajalec v zvezi z vzletnimi točkami in pristajalnimi mesti:
– zagotavlja izpolnjevanje tehničnih pogojev iz prejšnjega člena;
– skrbi za njihovo vzdrževanje;
– poskrbi za vpis vzletnih točk in pristajalnih mest, kjer se izvaja organizirano letenje, v evidenco, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za civilno letalstvo;
– z lastnikom zemljišča (kadar to ni občina) sklene pogodbo o uporabi oziroma pridobi soglasje o uporabi zemljišča, ki je določeno za namen vzletne točke oziroma pristajalnega mesta.
5. člen 
(vzletne točke) 
(1) Vzletne točke za organizirano letenje so:
a) Prve kategorije:
– Kobariški Stol 1400.
b) Druge kategorije:
– Kuk;
– Srednji vrh – Matajur.
(2) Vzletne točke za neorganizirano letenje so tudi:
– Kobariški Stol 1100;
– Na Rejdi;
– Ozben.
6. člen 
(pristajalna mesta) 
(1) Pristajalna mesta za organizirano letenje so:
a) Prve kategorije:
– Kobarid.
b) Druge kategorije:
– Podbela;
– Idrsko.
(2) Pristajalna mesta za neorganizirano letenje so tudi:
– Drežnica;
– Robič;
– Breginj;
– Kobariško blato;
– Ladra.
7. člen 
(uporaba vzletnih točk in pristajalnih mest) 
Pri organiziranem letenju je potrebno za vzletanje uporabljati ustrezna vzletna mesta, za pristajanje pa praviloma ustrezna pristajalna mesta.
8. člen 
(piloti) 
(1) Za varnost letenja so odgovorni piloti jadralnih padal in jadralnih zmajev, ki so vodje zrakoplovov v skladu z zakonom o letalstvu. Ti morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu. Pred uporabo vzletnih točk so se dolžni seznaniti z navodili za njihovo uporabo.
(2) Piloti letalnih naprav letijo na lastno odgovornost, pri čemer se morajo zlasti seznaniti z meteorološko situacijo in biti psihofizično sposobni za let.
9. člen 
(dostopne ceste) 
(1) Dostop z motornimi vozili do vzletnih točk je za potrebe urejanja in uporabe vzletnih točk dovoljen tudi po posebej urejenih in z informativnimi tablami označenih nekategoriziranih cestah (v nadaljevanju: dostopna cesta).
(2) Dostopne ceste so:
– cesta na planino Božca (Sedlo–Stol);
– cesta na Kuk (Livške Ravne–Kuk);
– cesta na Ozben (Drežnica–Ozben);
– cesta na planino Zaprikraj (Drežniške Ravne–planina Zaprikraj);
– cesta na Srednji vrh (Avsa–Matajur).
(3) Za zemljišča, ki so del dostopne ceste in niso v lasti občine, mora občina oziroma pooblaščeni izvajalec skleniti pogodbo oziroma dogovor o uporabi teh zemljišč z lastniki zemljišč.
10. člen 
(nadomestilo) 
(1) Uporaba vzletnih točk in pristajalnih mest med 15. aprilom in do 31. oktobrom je dovoljena s plačilom nadomestila.
(2) Višino nadomestila za uporabo vzletnih točk in pristajalnih mest določi pooblaščeni izvajalec v soglasju z občino. Višina nadomestila se objavi na spletni strani občine.
(3) Plačila nadomestila so oproščeni člani Zveze za prosto letenje Slovenije in prijavljeni tekmovalci organiziranega športnega tekmovanja, kar izkazujejo z veljavno člansko izkaznico oziroma ID kartico tekmovanja.
(4) Nadomestilo za uporabo vzletnih oziroma pristajalnih mest se poravna pri pooblaščenem izvajalcu.
(5) Nadomestilo se nameni za povračilo stroškov izvajanja tega odloka – urejanje vzletnih in pristajalnih mest, urejanje in vzdrževanje dostopnih cest, odvoz smeti, zagotavljanje sanitarij, najemnine z lastniki vzletnih točk oziroma pristajalnih mest ipd.
(6) Pooblaščeni izvajalec je dolžan občini enkrat letno poročati o številu prodanih dovolilnic po posameznih kategorijah (npr. dnevna, 3-dnevna, 10-dnevna, sezonska), višini pobranega nadomestila ter o namenski porabi sredstev. Razlika med višino pobranega nadomestila in namensko porabo sredstev je prihodek proračuna občine oziroma prihodek pooblaščenega izvajalca, če na podlagi njegovega utemeljenega pisnega predloga tako sklene občinski svet.
11. člen 
(dovolilnica) 
(1) Pooblaščeni izvajalec izda uporabniku ob plačilu nadomestila za uporabo vzletne točke oziroma pristajalnega mesta dovolilnico. Dovolilnica, ki mora biti oštevilčena, velja samo skupaj z računom.
(2) Sezonska dovolilnica se glasi na ime uporabnika.
(3) Dovolilnico mora imeti uporabnik pri sebi ves čas uporabe vzletnih točk in pristajalnih mest.
(4) Dovolilnica je neprenosljiva.
(5) Vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev je kazniva.
12. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvršuje medobčinska redarska služba.
13. člen 
(pooblastila medobčinskega redarja) 
(1) Medobčinski redar ima pri izvajanju nadzora pravico in dolžnost zahtevati, da mu uporabnik vzletne točke oziroma pristajalnega mesta pokaže dovolilnico, račun in osebni dokument.
(2) Zaradi dokazovanja prekrška sme medobčinski redar kršitelja in vozilo tudi fotografirati ali posneti.
(3) Organi, organizacije, podjetja, skupnosti oziroma posamezniki so dolžni medobčinskemu redarju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu ministrstev;
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.
14. člen 
(sankcije za prekrške) 
(1) Globo v višini 70 eurov se za prekršek na kraju samem izreče posamezniku:
– ki v primeru organiziranega letenja vzleti izven vzletnih točk, določenih v prvem odstavku 5. člena (7. člen),
– ki uporablja vzletno točko ali pristajalno mesto brez plačila nadomestila (10. člen),
– ki zlorabi dovolilnico, jo proda ali odtuji (11. člen),
– ki na zahtevo medobčinskega redarja ne pokaže dovolilnice, računa ali osebnega dokumenta (13. člen).
(2) Globo v višini 150 eur se za prekršek na kraju samem izreče posamezniku:
– ki preprečuje osebi, ki izvaja uradni nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira.
(3) Globo v višini 1.000 eurov se na kraju samem izreče za prekršek pravni osebi ali posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– organizira vzletanje izven vzletnih točk oziroma pristajanje izven pristajalnih mest.
(4) Globo v višini 2.000 eurov se na kraju samem izreče za prekršek pooblaščenemu izvajalcu, če:
– vzletna točka oziroma pristajalno mesto ne izpolnjuje ustreznih tehničnih pogojev (4. v povezavi s 3. členom).
15. člen 
(prehodna določba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/12, 50/14 in 34/15) v delu, ki ureja vzletne točke in pristajalna mesta ter z njimi povezan režim.
(2) Sklep o določitvi izvajalca prometnega režima za vzletno/pristajalna mesta z dne 28. maja 2009 (Uradni list RS, št. 44/09) ostane v veljavi do preklica.
16. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/16
Kobarid, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost