Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1068. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016, stran 3720.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89., 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 9. seji dne 23. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.281.371,28
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.068.406,48
70
DAVČNI PRIHODKI
833.867,47
700 Davki na dohodek in dobiček
759.722,00
703 Davki na premoženje
64.403,47
704 Domači davki na blago in storitve 
9.242,00
706 Drugi davki 
500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
234.539,01
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
73.929,77
711 Takse in pristojbine 
500,00
712 Globe in druge denarne kazni
750,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
53.184,00
714 Drugi nedavčni prihodki
106.175,24
72 KAPITALSKI PRIHODKI
39.979,80
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neop. dolgoročnih sredstev 
39.979,80
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
172.985,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
104.815,00
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 
68.170,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.293.401,28
40
TEKOČI ODHODKI
734.562,27
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
208.582,48
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.416,58
402 Izdatki za blago in storitve
474.110,32
403 Plačila domačih obresti
14.452,89
409 Rezerve
6.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
278.289,01
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
162.497,83
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
45.589,78
413 Drugi tekoči domači transferi
70.201,40
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
276.550,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
276.550,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.000,00
431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki
4.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–12.030,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
302.030,00
50 
ZADOLŽEVANJE
302.030,00
500 Domače zadolževanje
302.030,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
46.630,32
55
ODPLAČILA DOLGA
46.630,32
550101 Odplačila domačega dolga
46.630,32
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
243.369,68
X.
NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)
243.369,68
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
00,00
STANJE SRED. NA RAČ. DNE 31. 12. PRETEK. LETA
192.546,07
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Velika Polana (varianta: na oglasni deski Občine Velika Polana).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v Zakonu o varstvu pred požarom.
2. Prihodki občanov za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
3. Prihodki občanov za izgradnjo mrliške vežice v Veliki Polani in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se porablja za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Občini Velika Polana.
5. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se porablja za sofinanciranje izgradnje in obratovanje regijskega centra »Zbirno sortirni center za odpadke Puconci«.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 6.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.500 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 120,00 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina Velika Polana se bo v letu 2016 dolgoročno zadolžila za projekt Prireditveni center Poljana v višini 302.030,00 €.
11. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 kratkoročno zadolži do višine 450.000,00 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 07-09/2016 OS
Velika Polana, dne 23. marca 2016
Župan 
Občine Velika Polana 
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost