Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

103. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd, stran 216.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 28. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 11. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Dravograd 
1. člen 
V Statutu Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13; v nadaljevanju: statut) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Na območju Občine Dravograd so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti kot ožji deli občine, na katere občina prenaša izvajanje določenih nalog krajevnega pomena:
1. Krajevna skupnost Črneče, s sedežem Črneče 145, 2370 Dravograd, ki ima deset članov sveta in obsega naselja: Črneče, del naselja Tribej, del naselja Črneška gora, Podklanc, del naselja Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem in Dobrova;
2. Krajevna skupnost Dravograd, s sedežem Meža 10, 2370 Dravograd, ki ima enajst članov sveta in obsega naselja: Trg 4. julija, Dravska ulica, Prežihova ulica, Koroška cesta, Viška cesta, Ribiška pot, Mariborska cesta, Sv. Boštjan, Sv. Duh, Robindvor, Meža, del naselja Otiški Vrh, Bukovje, Pod gradom, Goriški Vrh, Vič, Ojstrica, Velka, Kozji Vrh nad Dravogradom in Vrata;
3. Krajevna skupnost Libeliče, s sedežem Libeliče 29, 2372 Libeliče, ki ima sedem članov sveta in obsega naselja Libeliče, Libeliška gora, Gorče, del naselja Tribej in del naselja Črneška gora;
4. Krajevna skupnost Šentjanž pri Dravogradu, s sedežem Šentjanž pri Dravogradu 75, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, ki ima enajst članov sveta in obsega del naselja Otiški Vrh, Šentjanž pri Dravogradu, Bukovska vas in Selovec;
5. Krajevna skupnost Trbonje, s sedežem Trbonje 20, 2371 Trbonje, ki ima sedem članov sveta in obsega naselja Trbonje in Sv. Danijel.«.
2. člen 
Črta se 12. točka 7. člena.
Dosedanji 13. in 14. točka se ustrezno preštevilčita.
3. člen 
Drugi stavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«.
4. člen 
Dvanajsta alineja drugega odstavka 16. člena se dopolni tako, da se na koncu besedila črta vejica in doda besedilo: »ter merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov občine,«.
5. člen 
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
Črta se četrti odstavek 17. člena.
6. člen 
V sedmem odstavku 20. člena se beseda »podžupanom« nadomesti z besedo »podžupanu«.
7. člen 
Črta se 10. alineja prvega odstavka 32. člena.
8. člen 
Drugi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge so določene z zakonom, ki ureja področje zaščite in reševanja.«.
9. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega in največ dva podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina dva podžupana, pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati o odločitvah občinskega sveta.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
V primeru županove odsotnosti ali zadržanosti, župana nadomešča podžupan, ki ga določi župan, oziroma, če ga ne določi župan, pa najstarejši podžupan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«.
10. člen 
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan. Če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.«.
11. člen 
Tretji odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
12. člen 
Prva alineja prvega odstavka 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– skrbijo za urejenost poslovilnih vežic in jih lahko dajejo v najem,«.
Črtata se druga in četrta alineja prvega odstavka 59. člena.
Peta alineja prvega odstavka 59. člena se spremeni tako, da se glasi: »pripravljajo in sodelujejo pri izvajanju projektov v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,«.
V prvem odstavku 59. člena se na koncu doda nova alineja, ki se glasi:
– »zagotavljajo vzdrževanje nekategoriziranih cest ter urejanje javnih površin na svojem območju.«.
13. člen 
Drugi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti.«.
14. člen 
Peti odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
15. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje 20 dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.«.
16. člen 
Sedmi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe statuta občine in poslovnika občinskega sveta.«.
17. člen 
Prvi stavek četrtega odstavka 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj poda županu pobudo za sklic zbora krajanov krajevne skupnosti.«.
18. člen 
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen 
Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.
Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti, zagotovi in z njimi upravlja občina.
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov zagotavlja občinska uprava.«.
19. člen 
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»66. člen 
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.«.
20. člen 
Prvi odstavek 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe).«.
21. člen 
Z dnem veljavnosti teh Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dravograd prenehajo veljati statuti in poslovniki krajevnih skupnosti Občine Dravograd, ki pa se uporabljajo do uveljavitve Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd.
22. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2015
Dravograd, dne 22. decembra 2015
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost