Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015

Kazalo

890. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2015, stran 2446.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 86. do 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07 in 102/09) ter 33. in 95. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 4. redni seji dne 25. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentrupert za leto 2015
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Šentrupert za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |    v eurih|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    | Proračun leta|
|                        |     2015|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)      | 3.905.796,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 3.247.210,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 1.981.110,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 1.512.946,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  395.664,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   72.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 1.266.100,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  752.600,00|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   7.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   41.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  463.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  120.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  120.000,00|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  538.586,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  188.182,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  350.404,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 4.212.817,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.716.277,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  275.700,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   39.107,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 1.287.870,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   78.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   35.100,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  902.424,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   5.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  537.694,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   81.001,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  292.229,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.567.038,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.567.038,000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   27.078,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   16.000,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   11.078,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  -307.021,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/I.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  -230.521,00|
|   |7102)-(II.-403 - 404)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |  628.509,00|
|   |- (40+41)                |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       |
|   |in finančnih naložb           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  400.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  400.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  400.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  132.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  132.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  132.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  -39.221,00|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  267.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  307.021,00|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   39.221,00|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih porabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentrupert.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
(2) Za izvrševanje proračuna Občine Šentrupert je župan odgovoren občinskemu svetu.
(3) Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
(4) Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave.
(5) Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
(3) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o odpiranju novih proračunskih postavk v okviru veljavnega posebnega dela proračuna.
(4) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
(5) O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno; ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
(6) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
(1) Kot namenski prejemek proračuna občine se poleg prihodkov, določenih z zakonom štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, požarna taksa, komunalni prispevek.
(2) Proračunski porabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
(4) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračuna.
7. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2015 oblikujejo v višini 5.000,00 €.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
8. člen
(proračunska rezerva)
(1) Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 30.100,00 €.
(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
(3) O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
9. člen
(obveznosti uporabnikov proračunskih sredstev)
(1) Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog s svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
(2) Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
(3) Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
(4) Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
(5) Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
(6) Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2015, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.
(7) Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo ter poročilo nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
(6) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Šentrupert.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno spreminja vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20 % vrednosti projekta.
(2) Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nove projekte, za katere je investicijska dokumentacija potrjena.
(3) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(odpis dolgov)
(1) Župan lahko v letu 2015 dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do skupne višine 300 €, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(2) O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine)
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna.
(2) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo župana prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanje proračuna.
(3) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2015 lahko dolgoročno zadolži do višine 400.000,00 EUR za investicije.
14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2015 zadolži do višine 1.706.560,85 evrov.
15. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in poroštva občine)
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Šentrupert, se lahko zadolžujejo v soglasju in pod pogoji, ki jih določa odlok o ustanovitvi in občinski svet ter če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine.
(2) Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določi občinski svet na predlog župana in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(3) Izdana poroštva občine iz drugega odstavka tega člena se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
16. člen
(izdajanje poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, lahko izdajajo poroštva s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(2) Izdana soglasja iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentrupert v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.
Št. 410-0004/2014-14
Šentrupert, dne 25. marca 2015
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost