Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015

Kazalo

885. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba, stran 2426.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 10. februarja 2015 ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na seji dne 19. marca 2015 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe izvajanja javnih linijskih prevozov v mestnem prometu, zlasti pa vsebino te gospodarske javne službe in obveznosti javne službe, ki jih ima izvajalec, pravice potnikov pri izvajanju javne službe, financiranje te javne službe, način podelitve koncesije te javne službe in nadzor nad njenim izvajanjem.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za izvajanje javnega linijskega prevoza v mestnem prometu.
2. člen
(pristojnost)
Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in v koncesijskem razmerju izvaja Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica in občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ občinske uprave), razen tistih nalog in odločitev, ki so po tem odloku ali drugem predpisu izrecno v pristojnosti župana ali mestnega oziroma občinskega sveta.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. »avtobus« je vozilo v cestnem prometu, ki ima poleg voznikovega več kot osem sedežev;
2. »koncedent« sta Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter - Vrtojba;
3. »koncesija« je koncesija za opravljanje javne službe po tem odloku;
4. »koncesionar« je pravna ali fizična oseba ali konzorcij, ki izvaja naloge javnega prevoza potnikov na podlagi koncesije;
5. »koncesijsko območje« je zaključeno prometno in geografsko območje, ki zajema linije prevozov v mestnem prometu, ki se izvajajo na tem območju;
6. »konzorcij« je oznaka za dve ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki na podlagi medsebojnega obligacijsko-pravnega razmerja, sklenjenega skladno s 54. členom tega odloka, vložijo skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v njej zavežejo v primeru uspeha v postopku podelitve koncesije skupaj izvajati pravice in obveznosti koncesionarja;
7. »linija« je določena relacija in smer vožnje od začetnega do končnega postajališča, upoštevaje zaporedje vseh vmesnih postajališč;
8. »sprememba linije« je vsaka trajna sprememba poteka linije, vključno z njeno delno opustitvijo ali sprememba smeri vožnje na posamični liniji;
9. »obveznosti javne službe« so vse obveznosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu, določene s tem odlokom in drugimi predpisi ali posamičnimi akti;
10. »pomembnejše postajališče« je postajališče, ki je kot tako opredeljeno v razpisu oziroma koncesijski pogodbi;
11. »potnica ali potnik« (v nadaljnjem besedilu: »potnik«) je fizična oseba, ki je upravičena do določenega prevoza v okviru javnega potniškega prometa;
12. »prevoznina« je cena prevozne storitve;
13. »pristojni nadzorni organ občinske uprave« je organ pristojen za inšpekcijski nadzor pri koncedentu;
14. »ročna prtljaga« so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti na avtobus in jih potnik sam varuje;
15. »vozni red« so določeni časi prihodov in odhodov avtobusov na posamezna postajališča na liniji;
16. »začetno postajališče« je postajališče posamezne linije, ki je kot tako opredeljeno v razpisu oziroma koncesijski pogodbi;
17. »župan« sta župana Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in zakon, ki ureja prevozne pogodbe v cestnem prometu.
II. PREDMET KONCESIJE IN OBVEZNOSTI JAVNE SLUŽBE
1. Predmet koncesije
4. člen
(vsebina gospodarske javne službe)
(1) Javna služba javni linijski prevoz v mestnem prometu obsega naslednje storitve:
- prevoz potnikov na linijah po voznem redu skladno z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in tem odlokom;
- prodajo vozovnic;
- obveščanje uporabnikov javnega linijskega prevoza v mestnem prometu o voznih redih, prevoznih pogojih in cenah prevoza;
- prevoz ročne prtljage v obsegu, določenem s tem odlokom.
(2) Koncesionar mora kot sestavni del javne službe opravljati tudi naloge v zvezi z obveščanjem uporabnikov, oblikovanjem voznih redov, vodenjem evidenc in obveščanjem koncedenta, kot to določata zakon, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in ta odlok. Obveščanje uporabnikov z namenom ozaveščanja o prednostih javnega linijskega prevoza v mestnem prometu in spodbujanje njegove uporabe se lahko podrobno opredeli v koncesijski pogodbi.
5. člen
(dejavnosti koncesionarja)
(1) Predmet koncesije po tem odloku je izvajanje javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu na območju koncesije v času trajanja koncesije po tem odloku in koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja tudi druge prevoze ali druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/07 s spremembami) in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje.
6. člen
(uporaba gospodarske javne infrastrukture)
(1) Koncedent dovoljuje koncesionarju uporabljati infrastrukturo vezano na izvajanje gospodarske javne službe, ki je v lasti in/ali v uporabi koncedenta.
(2) Koncedent dovoljuje koncesionarju uporabljati ustrezne dele občinskih javnih cest in drugih javnih površin v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba za ustavljanje vozil javnega linijskega prevoza v mestnem prometu, pod pogojem, da so ustrezno označene.
(3) Koncedent se na mestih iz prejšnjega odstavka zavezuje urediti ustrezno opremljena postajališča v okviru možnosti in načrtovanega urejanja prometnih in drugih javnih površin.
7. člen
(območje koncesije)
Koncesijsko območje se oblikuje kot skupina linij na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba. Grafični prikaz linij na koncesijskem območju je priloga koncesijske pogodbe.
8. člen
(linije)
(1) Posamezno linijo ali skupino linij, ki oblikujejo koncesijsko območje, na predlog pristojnega organa občinske uprave s sklepom potrdita Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
(2) V času trajanja koncesije se lahko posamezne linije opustijo, spremenijo ali uvedejo dodatne linije, če je to potrebno zaradi demografskih sprememb, sprememb v prometnem režimu ali če pristojni organ občinske uprave ugotovi drug razlog za spremembo linije ali dodatno linijo.
(3) Župan lahko sam potrdi spremembo posamezne linije ali skupine linij, v kolikor se s to spremembo število prevoženih kilometrov ne spremeni za več kot 5 %, glede na zadnji sklep, potrjen skladno s prvim odstavkom tega člena.
(4) Vpliv spremembe linij na koncesijsko razmerje se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
9. člen
(vozni red)
(1) Vozni red, ki vsebuje čase odhodov za posamezno linijo in smer vožnje za vse postaje na liniji, in sicer na minuto natančno, potrdi s sklepom župan, na osnovi predloga, ki ga izdela koncesionar v sodelovanju s pristojnim organom občinske uprave.
(2) Koncesionar je dolžan objaviti vozni red najkasneje 7 dni pred začetkom njegove uporabe pa na način, določen v 17. členu tega odloka. Na posameznem opremljenem postajališču mora koncesionar razobesiti tisti del voznega reda, ki se nanaša na to postajališče in na vse linije, ki potekajo preko tega postajališča. Objava voznih redov mora vsebovati tudi shemo vseh linij in postaj na teh linijah.
(3) V času trajanja koncesije se lahko vozni red spremeni z uvedbo novih odhodov ali opustitvijo posameznih odhodov.
(4) Vpliv spremembe voznega reda na koncesijsko razmerje se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
10. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli za dobo 10 let (rok koncesije).
(2) Rok koncesije začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, razen če ni v koncesijski pogodbi drugače določeno.
(3) Rok koncesije se lahko v skladu s koncesijsko pogodbo podaljša največ za dve leti.
11. člen
(izključna pravica)
(1) S sklenitvijo koncesijske pogodbe koncesionar pridobi izključno pravico v času trajanja koncesije izvajati javni linijski prevoz v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in v Občini Šempeter - Vrtojba.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na vse morebitne spremenjene linije in odhode in v primeru uvedbe nove linije v mestnem prometu.
(3) Pravica iz prvega odstavka se ne nanaša na mednarodne linije v mestnem prometu, ki potekajo v Mestni občini Nova Gorica in v Občini Šempeter - Vrtojba.
2. Način izvajanja javne službe in obveznosti koncesionarja v zvezi s tem
2.1. Nepretrgano izvajanje javne službe in vozni red ter obveščanje
12. člen
(nepretrgano izvajanje javne službe)
Koncesionar je v času trajanja koncesije dolžan opravljati javni linijski prevoz potnikov nepretrgano v skladu z voznim redom, ne glede na število potnikov.
13. člen
(spremembe zaradi nepredvidenih dogodkov)
(1) Posamezen prevoz ali prevoz na posamezni liniji je lahko začasno prekinjen (ali opuščen), če zaradi okoliščin, ki ne izvirajo iz sfere koncesionarja ali koncedenta, katerih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti in katerih posledic ni moč odvrniti (višja sila), koncesionar objektivno ne more izvesti takega prevoza.
(2) O prekinitvi ali opustitvi prevoza iz prejšnjega odstavka mora koncesionar obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev oziroma opustitev, istočasno pa tudi pristojni organ občinske uprave.
(3) Koncesionar mora v primeru nastopa okoliščin, ki predstavljajo višjo silo zagotoviti, da se prevoz opravi takoj ko je mogoče in s čim manjšimi odmiki od potrjenih voznih linij.
14. člen
(začasne spremembe zaradi predvidenih razlogov)
(1) Če koncesionar izve za okoliščine, ki bodo povzročile opustitve določenih prevozov ali spremembo voznega reda, mora o tem takoj obvestiti pristojni organ občinske uprave.
(2) Organ, ki odloča o izdaji dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste, ki vpliva na linije javnih potniških prevozov, mora o času spremenjene prometne ureditve obvestiti koncesionarja najmanj 8 dni pred začetkom zapore, če je glede na naravo zapore to mogoče.
(3) Če bodo okoliščine iz prvega odstavka tega člena trajale več kot sedem dni, določi za čas trajanja teh okoliščin na predlog koncesionarja ali na lastno pobudo pristojni organ občinske uprave začasni potek linije in začasni vozni red na njej.
(4) O začasnem poteku linije in začasnem voznem redu mora koncesionar pravočasno obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja.
15. člen
(točnost izvajanja voznega reda)
(1) Koncesionar mora, razen v primerih iz 13. in 14. člena tega odloka, v okviru stanja cest in okoliščin prometa na njej, zagotavljati čim večjo točnost voženj avtobusov po voznem redu, pri čemer ne sme biti noben odhod iz začetnih in pomembnejših postajališč pred uro in minuto, določeno z voznim redom. Podrobneje se zahteve glede točnosti izvajanja voznega reda določijo v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar je dolžan voditi evidenco odhodov iz vseh začetnih in pomembnejših postajališč. O odstopanjih od voznega reda je koncesionar dolžan poročati koncedentu na njegovo zahtevo. Koncedent ugotavlja točnost izvajanja voznega reda v okviru nadzora v skladu s tem odlokom.
(3) Kršitev standarda točnosti iz prvega odstavka tega člena je vsak primer odhoda avtobusa s postaje, ki ne ustreza zahtevam iz prvega odstavka in ni nastal zaradi višje sile ali razlogov, ki niso na strani koncesionarja. Za kršitev šteje tudi opustitev zagotovitve drugega avtobusa skladno s petim odstavkom tega člena.
(4) V koncesijski pogodbi se določijo pogodbene kazni za kršitve standarda točnosti iz prvega odstavka tega člena, upoštevaje njihovo število v posameznem obdobju.
(5) V primeru okvare avtobusa ali nesreče, je koncesionar dolžan zagotoviti drug avtobus v čim krajšem času od nastanka okvare ali nastanka nesreče.
16. člen
(obveznosti koncesionarja v zvezi s posebnimi dogodki)
(1) Koncesionar mora po naročilu koncedenta v okviru javne službe po tem Odloku izvajati dodatne prevoze, kadar je to potrebno zaradi športnih in drugih podobnih prireditev, sejmov ali drugih dogodkov, ki zahtevajo bolj intenziven prevoz potnikov v javnem linijskem prevozu v mestnem prometu ali prevoz na posebne lokacije in z njih.
(2) V okviru obveznosti iz prejšnjega odstavka je koncesionar dolžan povečati frekvenco voženj na določenih linijah, voziti po spremenjeni oziroma podaljšanji liniji, in/ali voziti po novi začasni liniji.
(3) Upravičeni stroški teh dodatnih prevozov so upravičeni dodatni stroški izvajanja javne službe, prihodki iz teh prevozov pa dodatni prihodki izvajanja javne službe.
(4) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka se obračunavajo enako, kot ostali upravičeni stroški izvajanja javne službe, prevoznine pa sme koncesionar zaračunavati največ v višini, določeni s cenikom.
17. člen
(obveščanje potnikov)
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu zagotoviti popolno, pregledno in ažurno obveščanje potnikov in drugih uporabnikov o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje prevoznih storitev v okviru te javne službe in pravice ter dolžnosti potnikov.
(2) Koncesionar mora obveščati zlasti o:
- cenah prevozov, vključno z morebitnimi popusti,
- voznem redu in morebitnih odstopanjih od voznega reda,
- linijah in morebitnih odstopanjih pri posamezni vožnji,
- načinu nakupa vozovnic ter njihove uporabe,
- prevozu potnikov in prepovedih v zvezi z ravnanjem potnikov v avtobusu ter možnostjo izključitve potnika,
- načinu vstopa in izstopa iz avtobusa in še posebej o pravicah gibalno oviranih potnikov v zvezi s tem,
- prevozu ročne prtljage, omejitvah in prepovedih v zvezi s tem.
(3) Če ni s tem odlokom drugače določeno, mora koncesionar obveščati potnike najmanj na naslednje načine:
- z objavami v sredstvih javnega obveščanja, brošurami in podobnimi pisnimi sporočili,
- z obvestili na avtobusnih postajališčih, kolikor je glede na njihovo opremo to mogoče,
- preko svetovnega spleta.
(4) Obveščanje preko svetovnega spleta mora koncesionar zagotoviti tako, da je uporabniku omogočena pridobitev podatkov brez plačila ali posredovanja osebnih podatkov.
2.2. Avtobusi
18. člen
(vrsta in videz avtobusa)
(1) Koncesionar mora v skladu s koncesijsko pogodbo zagotoviti ustrezno število namenskih avtobusov, razpolagati pa mora tudi z ustreznim številom avtobusov tehnične rezerve skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Avtobusi morajo biti klimatizirani, prilagojeni gibalno in senzorno oviranim osebam, skladni z veljavnimi standardi in normativi ter tehničnimi karakteristikami iz razpisne dokumentacije za izbor koncesionarja. Vsaj eno vozilo mora biti na ekološko usmerjen pogon.
(2) Avtobus mora biti v času vožnje po liniji označen v skladu z določbami predpisa, ki določa oznake in opremo vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v mestnem prometu. Na avtobusu mora biti jasno označeno, da gre za javni linijski prevoz v mestnem prometu Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba.
(3) Avtobus mora imeti na sprednji in bočni zunanji strani številko in ime linije. Na zadnji strani in levi bočni strani avtobusa mora biti zaslon s številko linije.
(4) Avtobusi morajo biti opremljeni z napravo za sledenje vozil, če tako določi koncedent v javnem razpisu oziroma koncesijski pogodbi.
(5) Za uporabnike mora imeti avtobus še znake, v velikosti črk najmanj 3 cm, ki označujejo vsaj:
- Vrata za vstop in izstop na zunanji in notranji strani,
- Sedeže, rezervirane za invalide in prostor, rezerviran za invalide ter vozičke za otroke,
- Prepoved kajenja na avtobusu,
- Prepoved motenja voznika med vožnjo,
- Število sedežev in stojišč med vožnjo,
- Obvezno uporabo oprijemal za potnike, ki med vožnjo stojijo.
(6) Na avtobusu morajo biti na vidnem mestu izobešene določbe tega Odloka, ki se nanašajo na pravice in obveznosti koncesionarja ter uporabnikov.
(7) Posledice kršitev zahtev iz tega člena se določijo v koncesijski pogodbi.
19. člen
(čistoča avtobusov)
(1) Koncesionar mora ves čas zagotavljati, da so avtobusi zunaj in znotraj primerno očiščeni.
(2) Vsak avtobus mora koncesionar oprati zunaj najmanj enkrat na 7 dni, oziroma bolj pogosto, če je to potrebno. Koncesionar mora izvesti notranje čiščenje avtobusa najmanj enkrat dnevno, najmanj enkrat mesečno pa ga znotraj tudi temeljito očistiti; voznik mora, če je upoštevaje vozni red to mogoče, preveriti notranjost avtobusa na vsakem končnem postajališču in ga po potrebi pomesti in odstraniti odpadke.
(3) Koncesionar mora voditi evidenco čiščenja in pranja avtobusov.
(4) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za kršitev zahtev glede čiščenja iz tega člena.
20. člen
(vzdrževanje avtobusov)
(1) Poleg vzdrževanja, ki je potrebno zaradi izpolnjevanja zahtev varnosti cestnega prometa in tehnične ustreznosti avtobusov, mora koncesionar zagotoviti tako vzdrževanje opreme avtobusa, ki je namenjena potnikom, da je ta ves čas v celoti funkcionalna.
(2) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za kršitev zahteve iz prejšnjega odstavka.
2.3. Vozno osebje
21. člen
(oblačila in oznake)
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da imajo voznik in morebitne druge osebe, ki stopajo v stik s potniki (v nadaljnjem besedilu: vozno osebje), enotna oblačila in oznake, iz katerih izhaja, da gre za vozno osebje javnega linijskega prevoza v mestnem prometu Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba. Na oznakah mora biti navedeno tudi osebno ime člana voznega osebja.
(2) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za kršitev zahteve iz tega člena.
22. člen
(naloge voznega osebja)
(1) Vozno osebje mora omogočiti potnikom varen vstop in izstop iz avtobusa. V okviru možnosti mora gibalno oviranim potnikom zagotoviti pomoč pri vstopu in izstopu iz avtobusa ter sedež.
(2) Vozno osebje mora potnikom dajati podatke o liniji in njenem poteku ter o posamezni vožnji. Skrbeti mora tudi za svoj urejen videz.
(3) Vozno osebje mora govoriti slovenski jezik in se vesti skladno z osnovnimi pravili vljudnosti.
(4) Posledice kršitev tega člena se določijo v koncesijski pogodbi.
23. člen
(odgovornost koncesionarja)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom koncesije ali drugim osebam.
2.4. Pravice in dolžnosti potnikov
24. člen
(obveščanje potnikov)
Potniki imajo pravico, da so s strani koncesionarja obveščeni glede izvajanja javnega linijskega prevoza v mestnem prometu skladno s 17. členom tega odloka.
25. člen
(vstopanje in izstopanje)
(1) Potnik sme vstopiti in izstopiti samo na postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek.
(2) Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.
26. člen
(sprejem in izključitev potnika)
(1) Koncesionar je dolžan v mejah razpoložljivih mest na avtobus sprejeti v prevoz vsako fizično osebo in njeno ročno prtljago.
(2) Potnik, ki s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oziroma nadleguje potnike ali vozno osebje, je dolžan ob neupoštevanju predhodnega opozorila in na zahtevo voznega osebja, takoj zapustiti avtobus in ni upravičen do vračila prevoznine.
(3) Odstranitev potnika iz avtobusa se lahko opravi na avtobusnem postajališču.
27. člen
(vedenje potnikov)
(1) Potniki se morajo na avtobusu obnašati tako, da skrbijo za svojo varnost in varnost drugih ter upoštevati določbe odloka in splošnih pogojev koncesionarja.
(2) Potniki na avtobusu ne smejo:
- pogovarjati se z voznikom, medtem ko vozi,
- ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju in med vožnjo,
- kaditi oziroma uživati alkoholne pijače,
- uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati avtobusa.
28. člen
(prevoz ročne prtljage)
Ročna prtljaga se prepelje brez posebnega plačila.
29. člen
(ročna prtljaga)
(1) Za ročno prtljago se štejejo stvari, ki tehtajo do 15 kilogramov in so dimenzij do 50 x 40 x 30 cm.
(2) Vozno osebje lahko dovoli prevoz prtljage, ki presega omejitve iz prejšnjega odstavka, pod pogojem, da to ne ovira ali obremenjuje drugih potnikov.
30. člen
(prepovedana prtljaga)
(1) Potnik ne sme prinesti v ročni prtljagi v avtobus stvari, ki zaradi svojih lastnosti lahko predstavljajo nevarnost za uporabnike oziroma stvari, katerih prevoz je prepovedan z zakonom.
(2) Vozno osebje sme zavrniti prevoz prtljage, če ugotovi, da prtljaga ne ustreza določbam odloka.
31. člen
(občutljiva prtljaga)
Koncesionar pri prevozu občutljive prtljage za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja.
32. člen
(prevoz živali)
(1) Z avtobusom javnega linijskega prometa v mestnem prevozu se smejo prevažati male živali v kletkah, službeni psi policije, vojske, carine, gorske reševalne službe in enot reševalnih psov Civilne zaščite, vse v spremstvu vodnika, ter psi vodniki za slepe s slepo osebo.
(2) Psi morajo biti na vrvici, imeti morajo nagobčnik in znamko o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto. Male živali v kletkah se sme prevažati z avtobusom izključno na odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ovirani, ogroženi ali moteni drugi uporabniki in da to ne onesnažuje avtobusa.
(3) Za prevoz živali iz prvega odstavka tega člena se ne zaračuna prevoznina.
33. člen
(pritožbe potnikov)
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se lahko potniki in drugi uporabniki pri njem pritožijo glede kvalitete in načina izvajanja prevoznih storitev. V ta namen mora koncesionar organizirati način sprejemanja pritožb in zagotoviti njihovo hitro in učinkovito reševanje.
(2) O načinu vlaganja pritožb in njihovega reševanja mora koncesionar obveščati potnike in druge uporabnike na način, določen v 17. členu tega odloka.
(3) Koncesionar se mora na pritožbo potnika oziroma drugega uporabnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu, bodisi s tem, da mu pisno navede razloge, zakaj meni, da pritožba ni utemeljena, bodisi s tem, da odpravi zatrjevane pomanjkljivosti opravljene prevozne storitve oziroma navede rok in način, kako bo te pomanjkljivosti odpravil. O prejetih pritožbah in odzivih nanje mora koncesionar poročati koncedentu na način in v rokih, določenih v 65. členu tega odloka, pri čemer mora v poročilu navesti podatke o posamezni pritožbi, razlogih zanjo in svojem odzivu nanjo.
(4) Če potnik oziroma drug uporabnik ni zadovoljen z odzivom koncesionarja na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko po poteku roka za odziv koncesionarja, v kolikor se koncesionar ni odzval v predpisanem roku, ali od prejema nezadovoljivega odgovora koncesionarja ali od ravnanja koncesionarja glede odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi vloži na pristojni organ občinske uprave zahtevo za naložitev ustreznega ravnanja. V zahtevi ni mogoče uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov.
(5) Pristojni organ občinske uprave po opravljenem upravnem postopku z odločbo naloži koncesionarju, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju storitev v okviru javnega linijskega prevoza v mestnem prometu ali mu naloži drugo ravnanje, s katerim naj koncesionar uskladi izvajanje teh storitev s tem odlokom in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov, če ugotovi, da je koncesionar pri opravljanju javnega linijskega prevoza v mestnem prometu ravnal v nasprotju s tem odlokom in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov.
34. člen
(splošni pogoji)
(1) Koncesionar lahko podrobneje uredi način izvajanja prevozov in pravic ter obveznosti potnikov s Splošnimi pogoji, ki morajo upoštevati veljavne zakonske določbe in določbe tega odloka.
(2) Splošne pogoje mora koncesionar objaviti na način določen v 17. členu tega odloka.
III. FINANCIRANJE JAVNEGA LINIJSKEGA PREVOZA V MESTNEM PROMETU
1. Splošne določbe
35. člen
(viri financiranja)
(1) Storitve v okviru javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu se financirajo iz naslednjih virov:
- sredstev plačil potnikov za opravljene prevozne storitve - prevoznin;
- nadomestila iz proračuna koncedenta za izvajanje obveznosti javne službe;
- prihodkov oglaševanja iz 49. člena;
- drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi posebnih predpisov in so namenjena financiranju ali sofinanciranju prevozov določenih kategorij potnikov (subvencije);
- sofinanciranja drugih pravnih ali fizičnih oseb;
- sredstev pridobljenih na javnih razpisih.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati izključno za opravljanje javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu.
36. člen
(deleži financiranja)
(1) Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter - Vrtojba krijeta iz proračunskih sredstev vsaka svoj delež nadomestila koncesionarju, in sicer v razmerju, ki ga občini določita ob začetku koncesijskega obdobja s sporazumom in temelji na številu prevoženih kilometrov v vsaki občini upoštevaje posamezen tip avtobusa.
(2) Razmerje iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru sprememb ali uvedbe novih linij oziroma voznih redov. O tem odloča župan.
37. člen
(ločene računovodske evidence)
Koncesionar mora skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, drugimi predpisi in računovodskimi standardi voditi ločeno računovodsko evidenco o sredstvih in virih sredstev ter prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu.
2. Cene prevoznih storitev
38. člen
(prevoznina)
Ceno prevoznih storitev (prevoznino) oziroma za uporabnike brezplačno uporabo prevoznih storitev predlaga pristojni organ občinske uprave in potrdita Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
39. člen
(obveznost uporabe cenika)
(1) Razen v primeru iz drugega odstavka tega člena in v primeru brezplačne uporabe prevoznih storitev koncesionar ne sme uporabljati drugačnih prevoznin, kot so določene s potrjenim cenikom.
(2) Če koncesionar za posamezne kategorije potnikov pridobiva subvencije ali druga sredstva, ki se obračunajo na višino prevoznine, se posameznemu potniku, za katerega je prejel subvencijo, zaračuna le razliko med prevoznino, določeno s cenikom, in subvencijo.
(3) Koncesionar mora zagotoviti obveščanje potnikov in drugih uporabnikov o ceniku in morebitnih popustih na način, določen v 17. členu tega odloka.
3. Vozovnica
40. člen
(dolžnost izdati vozovnico)
(1) Koncesionar je potniku dolžan izdati vozovnico pred začetkom prevoza.
(2) Vozovnica je lahko posamična, skupinska, terminska, zneskovna ali za določeno število prevozov. Praviloma se veže na prinosnika, lahko pa se glasi na ime uporabnika. Če se vozovnica glasi na ime, se brez privolitve koncesionarja ne sme prenesti na drugega uporabnika.
(3) Vrsto vozovnic predlaga pristojni organ občinske uprave in potrdita Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
(4) Vozovnica je enotna znotraj koncesijskega območja in mora zagotavljati potniku prevoz na katerikoli liniji.
(5) Če pristojni organ občinske uprave to zahteva, mora koncesionar zagotoviti uporabo elektronske vozovnice. Sistem uporabe elektronske vozovnice se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
41. člen
(dolžnost predložitve vozovnice)
(1) Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza pri sebi in jo na zahtevo pristojnega občinskega nadzornega organa, voznega osebja ali koncesionarjevega kontrolorja predložiti na vpogled.
(2) V primeru uvedbe elektronske vozovnice, ki so prilagojene posebnim avtomatom za registracijo, je vozovnica veljavna šele, ko je registrirana.
42. člen
(nakup vozovnice)
(1) Potnik lahko kupi vozovnico v predprodaji na prodajnih mestih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana. Če pristojni organ občinske uprave to zahteva, mora koncesionar omogočiti, da potnik lahko kupi posamično vozovnico tudi na avtobusu. Pristojni organ občinske uprave lahko zahteva tudi druge oblike nakupa vozovnice.
(2) Če se prevoznina spremeni, velja v predprodaji kupljena vozovnica pred spremembo cene, brez doplačila oziroma povračila razlike med novo in staro višino prevoznine.
43. člen
(prevoz brez vozovnice)
(1) Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali se ne glasi na njegovo ime, mora plačati koncesionarju nadomestno prevoznino v višini 20-kratne vrednosti dnevne vozovnice.
(2) O pritožbah glede odvzema vozovnice oziroma izreka nadomestne prevoznine odloča koncesionar v skladu s tem odlokom.
44. člen
(preklic vozovnice in izdaja nove)
(1) V primeru izgube, kraje ali uničenja mesečne ali letne vozovnice uporabnik vozovnico prekliče pri koncesionarju. Poleg dokazila o preklicu pri predložitvi vloge za izdajo nove vozovnice uporabnik (za mladoletne osebe pa njihovi starši oziroma skrbniki) poda tudi pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice.
(2) Koncesionar na podlagi preklica in pisne izjave iz prejšnjega odstavka o razlogih za preklic izda dvojnik vozovnice in pri tem zaračuna strošek izdaje nove vozovnice.
(3) V primeru poškodbe elektronske vozovnice nosi stroške za njeno zamenjavo uporabnik, razen v primeru, da je napaka posledica nedelovanja, na katerega uporabnik ni vplival (npr. razmagnetenje in drugo).
45. člen
(doplačilo ali preplačilo)
Če je prevoznina zaračunana nepravilno, mora potnik znesek, ki je premalo zaračunan, doplačati, preveč zaračunan znesek pa mora koncesionar potniku vrniti. Povračilo lahko uveljavi potnik na podlagi pisnega zahtevka pri prevozniku najkasneje v 30 dneh po opravljenem prevozu.
4. Nadomestilo za izvajanje obveznosti javne službe
46. člen
(plačevanje nadomestila)
(1) Koncedent plačuje koncesionarju za izvajanje obveznosti javne službe po tem odloku nadomestilo iz sredstev proračuna.
(2) Nadomestilo se plačuje koncesionarju mesečno na podlagi izstavljenega računa in priloženega poročila iz 65. člena odloka.
(3) Če koncesionarja sestavlja več pravnih ali fizičnih oseb (konzorcij), se nadomestilo plačuje enemu od njih ali na račun, ki ga določijo.
(4) Podrobneje se plačevanje nadomestila uredi v koncesijski pogodbi.
47. člen
(višina nadomestila)
(1) Višina nadomestila se določi tako, da se stroškom, ki nastanejo z izvajanjem javne službe, prištejejo primeren dobiček in stroški financiranja ter odštejejo vsi prihodki pri izvajanju javne službe. Razlika predstavlja višino nadomestila.
(2) Višina letnega nadomestila ne sme presegati zneska, potrebnega za pokrivanje upravičenih stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti koncesionirane dejavnosti, ob upoštevanju ustreznih prihodkov, stroškov financiranja in primernega dobička.
(3) Podrobneje se način oblikovanja nadomestila uredi v koncesijski pogodbi.
5. Drugi viri sredstev
48. člen
(subvencije za potnike)
(1) Koncesionar je dolžan uporabiti za izvajanje javne službe sredstva, ki jih pridobi na podlagi posebnih predpisov in so namenjena financiranju ali sofinanciranju prevozov v mestnem prometu določenih kategorij potnikov (subvencije za prevoze dijakov, subvencije za prevoze študentov, subvencije za invalidne osebe ipd.). Ta določba se nanaša tudi na vse člane konzorcija, kadar je koncesionar konzorcij več oseb.
(2) O višini prihodkov iz tega člena mora koncesionar poročati koncedentu na način, določen v 65. členu tega odloka.
49. člen
(druga sredstva)
(1) Če koncesionar prejema kakršnakoli druga sredstva za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu (sredstva iz naslova oglaševanja, sredstva delodajalcev ipd.), mora ta sredstva uporabiti za izvajanje te javne službe.
(2) Nameravano oglaševanje na avtobusih, s katerimi izvaja obveznosti gospodarske javne službe, mora koncesionar predstaviti v pisni (grafični) obliki koncedentu in pred izvedbo oglaševanja pridobiti koncedentovo soglasje.
(3) O višini prihodkov iz prejšnjega odstavka mora koncesionar poročati koncedentu na način, določen v 65. členu tega odloka.
6. Druga finančna vprašanja
50. člen
(finančno zavarovanje)
Koncedent za izvajanje gospodarske javne službe v javnem razpisu in koncesijski pogodbi določi ustrezna finančna zavarovanja, ki jih je potrebno predložiti.
51. člen
(zavarovanje za škodo)
Najkasneje v desetih dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe mora koncesionar skleniti tudi zavarovanje za škodo, ki bi jo z opravljanjem dejavnosti javnega linijskega prevoza v mestnem prometu povzročil potnikom ali tretji osebi (odgovornost prevoznika).
IV. PODELITEV KONCESIJE
52. člen
(postopek podelitve koncesije)
(1) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe izbere koncedent na podlagi javnega razpisa, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Glede na določbe Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se pojem koncesije po tem odloku, glede na delitev tveganj in način financiranja, šteje kot javno-naročniška oblika partnerstva.
(3) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na Portalu javnih naročil.
(4) Pristojni organ občinske uprave vodi postopek podelitve koncesije in izda sklep o izbiri koncesionarja. Po pravnomočnosti sklepa o izbiri, se izda odločba o podelitvi koncesije.
53. člen
(strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s ponudnikom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Koncedent v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri ponudniku ali je kako drugače delala za ponudnika, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Za presojo izločitvenih okoliščin se upoštevajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
(4) Župan mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenovati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.
(5) Če pride po tem, ko so kandidati dvignili razpisno dokumentacijo, do spremembe sestave komisije, se mora o tem obvestiti vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili.
(6) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi od objave razpisa do roka za oddajo ponudb, na javnem odpiranju prijav/ponudb, v drugih procesnih aktivnostih vezanih na pogajanja ali pojasnilo/dopolnitev ponudb/prijav, pregleda in oceni prijave/ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera od ponudb ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na merila ter posreduje poročilo koncedentu. Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba pogajanj z usposobljenimi kandidati/ponudniki.
54. člen
(vloga)
(1) Vsak kandidat lahko predloži le eno vlogo. Če en kandidat vloži več pravočasnih vlog, se upošteva zadnja pravočasno prispela vloga, vloge, ki so prispele prej pa se zavržejo.
(2) Vlogo lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (konzorcij).
(3) Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje kot član konzorcija le pri eni skupni vlogi za koncesijo. Če ista pravna ali fizična oseba sodeluje pri več skupnih vlogah, se take vloge zavržejo. Če pravna ali fizična oseba že kandidira samostojno ne more kandidirati še kot član konzorcija.
55. člen
(skupna vloga več oseb)
Kadar predloži skupno vlogo več pravnih ali fizičnih oseb (konzorcij), morajo vlogi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere mora biti razvidno najmanj:
- člani konzorcija;
- vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da lahko sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent pošilja le eni osebi z učinkom za vse člane konzorcija;
- ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije, zlasti glede izvajanja prevozov v okviru koncesije;
- medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.
56. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je za dejavnosti, ki so predmet koncesije, registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu;
- da ima licenco za opravljanje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu oziroma je v drugi državi članici Evropske skupnosti, v kateri je ustanovljen ali ima sedež, pooblaščen za opravljanje prevozov potnikov;
- da mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov na njegovi strani;
- da ima reference na področju opravljanja dejavnosti gospodarske javne službe, določene v javnem razpisu;
- da v času izvajanja gospodarske javne službe razpolaga s potrebnim številom ustreznih avtobusov za izvajanje predvidenega obsega prevozov;
- da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racionalno izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Iz postopka izbire koncesionarja bodo izločeni neustrezni kandidati, skladno z določbo 42. člena zakona, ki ureja javno naročanje. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz četrtega odstavka navedenega člena.
(3) V primeru skupne vloge članov konzorcija morajo pogoje iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena izpolnjevati osebe, ki bodo izvajale prevoze v okviru javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu. Pogoje iz tretje in četrte alineje prvega odstavka in pogoje drugega odstavka tega člena morajo izpolnjevati vsi člani konzorcija, pogoje iz pete in šeste alineje pa lahko izkazujejo skupaj člani konzorcija, navedeni v vlogi, pri čemer mora biti za vsakega člana konzorcija navedeno, s kakšnim številom avtobusov in strokovnimi kadri kandidira v konzorciju.
(4) Način dokazovanja pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi v razpisni dokumentaciji.
(5) Kandidat mora vlogi za pridobitev koncesije priložiti izdelan program izvajanja javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v okviru koncesije (organizacija izvajanja prevozov glede na število avtobusov, število voznikov, kvaliteto avtobusov ipd.).
57. člen
(merila za izbiro)
(1) V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednja merila:
- cena storitve (strošek za izvajanje) javne službe,
- ekološka usmerjenost voznega parka,
- druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.
V. KONCESIJSKO RAZMERJE
58. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sklene koncesijsko pogodbo z izbranim kandidatom v imenu koncedenta župan.
(2) Če koncesionar iz razlogov na svoji strani v roku, ki je določen v odločbi o izbiri, ne sklene koncesijske pogodbe, jo lahko koncedent sklene z naslednjim najbolj ugodnim kandidatom.
59. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo in druga vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.
60. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar (odstopnik koncesije) sme pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na novega koncesionarja (prevzemnik koncesije) le s predhodnim dovoljenjem koncedenta. Ta določba se uporablja tudi za prenos koncesije na univerzalne pravne naslednike koncesionarja. Dovoljenje se izda v obliki upravne odločbe na osnovi kriterijev, ki so bili podlaga za izbiro koncesionarja.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo odstopnika oziroma prevzemnika koncesije, v kateri mora biti izkazano, da sta odstopnik in prevzemnik koncesije uredila medsebojna razmerja v zvezi s prenosom koncesije.
(3) Če se prenaša koncesija, ki je sklenjena s člani konzorcija, je potrebno pridobiti soglasje vseh članov konzorcija.
(4) Po dokončnosti dovoljenja za prenos koncesije koncedent in prevzemnik koncesije skleneta koncesijsko pogodbo pod enakimi pogoji, kot je sklenjena prvotna koncesijska pogodba, in za preostali čas trajanja koncesije po prvotni koncesijski pogodbi, prvotna koncesijska pogodba pa se sporazumno razveže.
61. člen
(podizvajalci)
Podizvajalci za izvajanje gospodarske javne službe niso dovoljeni.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE IN POROČANJE KONCESIONARJA
62. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajata pristojni organ občinske uprave in pristojni nadzorni organ občinske uprave, pri čemer slednji nadzira operativno izvajanje koncesije na terenu v primeru drugega odstavka 13. člena in četrtega odstavka 14. člena odloka.
(2) V primeru, da koncesionar ne izvaja obveščanja javnosti skladno z drugim odstavkom 13. člena ali četrtim odstavkom 14. člena se sankcionira z globo v višini 400,00 EUR za pravno osebo in v višini 150,00 EUR za odgovorno osebo pravne osebe.
63. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Koncesionar je pristojnemu občinskemu organu dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe in predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije, dajati informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor se lahko izvaja v prostorih koncesionarja, na avtobusih, s katerimi opravlja javni linijski prevoz v mestnem prometu, ali na postajah in drugje na linijah.
(3) Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v zvezi s koncesijo, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in naprav ter ostalih sredstev za izvajanje javne službe.
(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije. Praviloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.
64. člen
(spremljanje kakovosti)
Koncedent pri koncesionarju spremlja in ocenjuje kakovost opravljenih storitev. V primeru, da ugotovi odstopanje kvalitete storitve od standardov, določenih s tem odlokom in koncesijsko pogodbo, lahko uporabi pogodbene kazni in druge sankcije, določene v koncesijski pogodbi.
65. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar mora enkrat mesečno pred izstavitvijo računa za plačilo mesečnega nadomestila, poročati za pretekli mesec o:
- številu prepeljanih potnikov na posamezni liniji v preteklem mesecu;
- številu prodanih vozovnic (razen v primeru brezplačnih prevozov);
- prihodkih iz prevoznin za pretekli mesec po posamezni vrsti storitve (razen v primeru brezplačnih prevozov);
- drugih prihodkih za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu, prejetih v preteklem mesecu;
- številu prevoženih kilometrov za posamezen tip avtobusa;
- prejetih pritožbah potnikov in odzivih nanje;
- številu izrednih dogodkov.
(2) Koncesionar je dolžan podatke iz prejšnjega odstavka pošiljati pristojnemu organu občinske uprave v elektronski obliki. Obliko in formate pošiljanja podatkov se določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Z letnim poročilom se seznanita Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
(4) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega odstavka v pisni in elektronski obliki, poleg tega pa še podatke o doseganju standardov kakovosti storitev, določenih s tem odlokom in koncesijsko pogodbo. Letno poročilo mora obsegati tudi računovodske izkaze, izdelane skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, ter opisno oceno izvajanja javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v preteklem letu.
VII. PRENEHANJE KONCESIJE
66. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
- zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;
- zaradi prenehanja koncesionarja;
- zaradi stečaja koncesionarja;
- z odvzemom koncesije;
- z odkupom koncesije.
67. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha z dnem poteka roka koncesije.
(2) Koncesijska pogodba preneha z odstopom pogodbi zveste stranke od pogodbe zaradi kršitve obveznosti druge stranke. Podrobneje se odstop zaradi kršitve pogodbe uredi v koncesijski pogodbi.
(3) Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem pogodbe kadarkoli sporazumeta o prenehanju pogodbe. Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, da drugi pogodbeni stranki pobudo, ki vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda mora biti dana v pisni obliki.
68. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.
(2) V primeru univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja se koncesijsko razmerje lahko prenese na pravnega naslednika skladno z določbami 60. člena tega odloka.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka. Na avtobusih in drugih sredstvih koncesionarja, namenjenih izvajanju koncesije, ima koncedent izločitveno pravico skladno z zakonom, ki ureja javno zasebno partnerstvo.
(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja enega ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad njimi koncesijsko razmerje ne preneha, če lahko ostali člani konzorcija izvajajo koncesijo.
69. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo zaradi kršitev koncesionarja, če koncesionar:
- izgubi licenco za opravljanje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu;
- ne začne z izvajanjem koncesije v roku, dogovorjenem s koncesijsko pogodbo;
- po lastni krivdi ne izvaja koncesije in zato nastanejo motnje pri izvajanju storitev;
- pri izvajanju koncesije koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo;
- v primeru prostih kapacitet avtobusa neupravičeno odklanja opravljanje prevoza zainteresiranim potnikom;
- krši določbe tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo način izvajanja koncesije in mu je bila v zvezi s tem izrečena pogodbena kazen več kot 5 krat v enem letu;
- ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih uradne osebe izdajajo v okviru nadzora nad koncesijo;
- ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi v okviru inšpekcijskega nadzora ali drugega nadzora nad koncesionarjem pri izvajanju koncesije.
(2) Pristojni organ občinske uprave pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uveden postopek odvzema koncesije.
(3) V primeru, da je koncesionar konzorcij, kršitev posameznega člana konzorcija velja za kršitev koncesionarja.
70. člen
(odkup koncesije)
(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo javni linijski prevoz v mestnem prometu možno učinkoviteje opravljati na drug način.
(2) Ko koncesionar zaradi odkupa koncesije preneha opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzema koncedent naslednje obveznosti:
- izplačilo dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja;
- povrnitev nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
(3) Vrednost koncesije na dan odkupa oceni pooblaščeni ocenjevalec, ki je vpisan v ustrezen register ocenjevalcev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
71. člen
(prehodno obdobje)
(1) Ne glede na ostale določbe tega odloka se lahko v koncesijski pogodbi določi prehodno obdobje, v katerem mora koncesionar organizirati svoje poslovanje tako, da bo zagotavljal izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe po določilih tega odloka.
(2) Prehodno obdobje iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljše od 9 mesecev.
72. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa (Uradni list RS, št. 19/07), ki pa se še naprej uporablja za urejanje obstoječega koncesijskega razmerja.
73. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta obe občini in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014-4
Nova Gorica, dne 10. februarja 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.
Št. 01101-8/2015-8
Šempeter pri Gorici, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti