Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015

Kazalo

878. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015, stran 2418.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 110/11 - ZDIU12 in 101/13), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - Odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 - UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 4. seji dne 25. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)            |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupine kontov            | Proračun 2015|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3.677.430,44|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.834.614,44|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2.249.886,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 1.959.211,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  201.475,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   89.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  584.728,44|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   81.107,00|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   15.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   26.950,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   25.000,00|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  436.671,44|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  104.661,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  104.661,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  738.155,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  596.155,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  142.000,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 3.478.663,28|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.037.296,21|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  296.644,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   42.056,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  629.890,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   30.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   38.206,21|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.434.030,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   10.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  792.950,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  137.000,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  494.080,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  993.537,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  993.537,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   13.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |430 Investicijski transferi proračunskim |       |
|   |upor.                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   13.800,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |       |
|   |upor.                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ|  198.767,16|
|   |(I.-II.)                 |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    200.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    200.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    200.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   -1.232,84|
|   |(I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   -200.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |STANJE SREDTEV NA RAČUNU         |   1.232,84|
|   |NA DAN 31. 12.              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse;
- prihodki krajevnega samoprispevka;
- prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
- prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
- prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov za investicije;
- drugi namenski prihodki.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o odpiranju novih proračunskih postavk v okviru veljavnega načrta razvojnih programov.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom lahko razporedi največ 20 % pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o Javnih financah.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah sprejetega proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
- v letu 2016 70 % navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000 € odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
10. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu občine Mokronog - Trebelno za leto 2015, se neposredno uporabljajo določbe veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(zadolževanje)
V letu 2015 se Občina Mokronog - Trebelno ne namerava zadolžiti.
13. člen
(poroštva)
V letu 2015 občina ne namerava zagotoviti poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mokronog - Trebelno v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0052/2014
Mokronog, dne 25. marca 2015
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost