Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3635. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina, stran 10512.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade RS, št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in št. 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. seji dne 26. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
DL – državna liga
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
OŠ – osnovna šola
OŠZ – občinska športna zveza
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v NPŠ in IN NPŠ, ki se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, ki imajo urejeno ustrezno registracijo,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in izvajajo športne programe najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,
– imajo sedež v občini in v njej pretežno opravljajo športno dejavnost za prebivalce občine,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
6. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. Športni programi
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.1.1. Promocijski športni programi (Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan, Mladi planinec)
1.1.2. Šolska športna tekmovanja
1.1.3. Dodatne ure športne dejavnosti v šoli
1.1.4. Celoletni športni programi
1.1.5. Pilotski programi
1.1.6. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.2.1. Celoletni športni programi
1.2.2. Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.3.1. Celoletni športni progami
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4.1. Občinske panožne športne šole
1.4.2. Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.5.1. Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa
1.6. Vrhunski šport
1.6.1. Programi športnih društev na področju vrhunskega športa
1.6.2. Zaposlovanje vrhunskih trenerjev
1.6.3. Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem
1.7. Šport invalidov
1.7.1. Občinske športne šole za šport invalidov
1.7.2. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter dobrodelnih društev in zvez
1.7.3. Državna prvenstva športa invalidov
1.7.4. Programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.8.1. Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo
1.8.2. Celoletni ciljni športno rekreativni programi
1.8.3. Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja
1.8.4. Množične delavske športne prireditve
1.8.5. Športna rekreacija na recept
1.9. Šport starejših
1.9.1. Skupinska gibalna vadba starejših
1.9.2. Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za izvedbo gibalnih programov za starejše
1.9.3. Športni programi za istočasno športno vadbo razširjene družine
1.9.4. Športno družabne medgeneracijske prireditve
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2.1. Energetske in športno-tehnološke posodobitve športnih objektov
2.2. Trajnostna ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport
2.3. Novogradnje športnih objektov
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
3.2.1. Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
3.2.2. Spremljanje pripravljenosti športnikov
3.2.3. Svetovanje pri vključevanju otrok v šport
3.3. Založništvo v športu
3.3.1. Tiskane strokovne in znanstvene publikacije s področja športa
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.4.1. Ciljni raziskovalni projekti v športu in kineziologiji
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
3.5.1. Spletni in mobilni servisi v športu
3.5.2. Razvoj in nakup poslovnih aplikacij za podporo poslovodenju športnih organizacij
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih organizacij-društev, zvez društev in javnega zavoda za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Športne prireditve
5.1.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.1.2. Druge športne prireditve
5.1.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
1.1. Kampanja za spodbujanje športnega obnašanja
7. člen 
(merila) 
(1) Za vrednotenje posameznih področij LPŠ so določeni pogoji, merila in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspešnost in pomen za lokalno okolje v programih športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter programih kakovostnega in vrhunskega športa.
(2) Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja/podpodročja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, v postopku priprave pa enakovredno sodelujejo predstavniki OŠZ.
(2) Glede na razvojne plane, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva in razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja/podpodročja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij/podpodročij športa,
– morebitne dodatne pogoje, merila in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ sprejme občinski svet, ki mora pred tem pridobiti soglasje OŠZ. OŠZ poda soglasje k procentualni razdelitvi sredstev po področjih/podpodročjih.
9. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih morajo biti najmanj trije imenovani na predlog OŠZ.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov. Predlagana odločitev je sprejeta, če je na sklepčni seji za odločitev glasovala večina opredeljenih glasov navzočih članov.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– priprava dodatnih pogojev, meril in normativov, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri vrednotenju prijavljenih dejavnosti,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi pogojev, meril in kriterijev iz tega pravilnika, navedenih LPŠ, JR in razpisni dokumentaciji,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predloga sklepa o izboru izvajalcev LPŠ in višini sredstev, ki jo izvajalci prejmejo na JR,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
(5) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave oziroma občinskega javnega zavoda.
10. člen 
(JR) 
(1) V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem pravilnikom ter na podlagi sklepa župana, občina izvede JR.
(2) JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij/podpodročij športa,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge, v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
12. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
13. člen 
(sklep o izbiri) 
Na osnovi oblikovanega predloga Komisije za izvedbo JR, sklep o izbiri izvajalcev LPŠ in višini sredstev, ki jo izvajalci prejmejo na JR, izda pristojni organ občinske uprave.
14. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za vrednotenje področij/podpodročij športa.
(2) O pritožbi odloči župan v roku 30 dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
15. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
16. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca LPŠ,
– vsebino in obseg LPŠ,
– čas realizacije,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo LPŠ, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– določilo, da mora izvajalec nenamensko porabljena sredstva oziroma neporabljena sredstva zaradi neizvedbe vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrane vsebine skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja delavec občinske uprave, ki je pristojen za področje športa. Občinska uprava lahko za vodenje postopkov spremljanja izvajanja programov športa pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
18. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov/površin pred drugimi uporabniki, razen pred obveznimi programi šolske športne vzgoje.
(2) Izvajalec LPŠ je dolžan koristiti javne športne objekte/površine v obsegu ur, ki izhaja iz sklepa o sofinanciranju LPŠ, kolikor javni športni objekt/površina omogoča ustrezne pogoje za vadbo in obstajajo proste kapacitete. Število ur, ki jih je izvajalec LPŠ dolžan koristiti v javnih športnih objektih/površinah se izračuna iz sredstev, ki jih izvajalec prejme za objekt na podlagi meril. Pogoj iz te točke ne velja za izvajalca LPŠ, ki razpolaga z lastnim objektom.
(3) Športnim društvom, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, programe kakovostnega športa in vrhunskega športa, se v sklepu o izbiri in sofinanciranju LPŠ določi število ur, ki jih v javnih športnih objektih/površinah koristijo po subvencionirani ceni. Višino subvencionirane cene ure se določi z LPŠ.
(4) Razporeditev ur iz prejšnjega odstavka po posameznih objektih/površinah pripravi komisija, ki jo imenuje predsedstvo ŠZ. Sklep o razporeditvi ur se izda pred začetkom novega šolskega leta. Sklep se posreduje upravljavcem javnih objektov/površin in društvom.
III. PREHODNI DOLOČBI 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/12, 104/13).
20. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2015
Ajdovščina, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
 

AAA Zlata odličnost