Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3565. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina, stran 10195.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18., 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejela
S K L E P 
o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina 
1. CENE PROGRAMOV OTROŠKEGA VRTCA AJDOVŠČINA 
Cene programov, ki jih izvaja Otroški vrtec Ajdovščina, znašajo mesečno na otroka:
skupna cena 
(v evrih)
strošek hrane v skupni ceni 
(v evrih)
DNEVNI PROGRAMI 
(6 do 9 ur)
Oddelki prvega starostnega obdobja (1–3 let)
441,07
38,72
Oddelki drugega starostnega obdobja (3–6 let) 
308,11
38,72
Kombinirani oddelki
327,95
38,72
POLDNEVNI PROGRAMI s kosilom 
(4 do 6 ur)
Oddelki prvega starostnega obdobja (1–3 let)
358,71
33,88
Oddelki drugega starostnega obdobja (3–6 let) 
255,03
33,88
Kombinirani oddelki 
270,13
33,88
Cena ure za daljšo prisotnost otroka v vrtcu, kot je določena za posamezni program, ki jo plačajo starši, znaša 7,10 evra.
Oddelke s poldnevnim programom vrtec oblikuje v večjih enotah, kolikor je v tak oddelek vpisanih 12 otrok prvega starostnega obdobja oziroma 21 otrok drugega starostnega obdobja. Sprememba programa med šolskim letom ni možna.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se mesečna cena zmanjša za dnevne stroške hrane, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec. Zmanjšanje cene se upošteva od naslednjega dne po obvestilu staršev.
Prosta mesta do maksimalnega normativa v Otroškem vrtcu Ajdovščina, občini Ajdovščina in Vipava doplačujeta vsaka za oddelke na svojem območju.
2. ODSOTNOSTI OTROK 
Starši otrok, za katere sta občini Ajdovščina in Vipava po veljavnih predpisih dolžni kriti del cene programa, lahko uveljavljajo dodatno znižanje oziroma oprostitev plačila za daljšo odsotnost otroka v vrtcu zaradi:
a) zdravstvenih razlogov
Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti obračuna 50% cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo uveljavljajo starši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom, ki ju predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen najkasneje 5 dan po končani odsotnosti. Starši, ki uveljavijo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni še do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti po predzadnjem odstavku prve točke tega sklepa.
b) poletnih dopustov oziroma počitnic
Za odsotnost otroka v strnjenem trajanju najmanj 20 delovnih dni v obdobju poletnih počitnic, od 20. junija do 10. septembra, so starši oproščeni enomesečnega plačila vrtca, ki ga plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši uveljavljajo oprostitev s pisno vlogo, ki jo predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen, najpozneje osem dni pred načrtovano odsotnostjo.
Za uveljavljanje znižanega plačila oziroma oprostitev plačila iz te točke, za otroke, ki so vključeni v Otroški vrtec Ajdovščina, morajo imeti starši otrok poravnane vse finančne obveznosti do Otroškega vrtca Ajdovščina.
Vrtec, v katerega je otrok vključen, izda o znižanem plačilu oziroma oprostitvi plačila sklep, zoper katerega je možna pritožba na župana občine.
Občini Ajdovščina in Vipava zagotavljata vrtcem iz te točke sredstva za plačilo razlike med znižanim plačilom in ceno programa.
3. KONČNA DOLOČBA 
Sklep začne veljati 1. decembra. 2015.
Št. 602-2/2010
Ajdovščina, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
Št. 602-4/2015-2
Vipava, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost