Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3563. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje, stran 10189.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 18. in 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), 13. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/10, 19/10 – popr.) so Občinski sveti Občine Zagorje ob Savi, na 8. seji dne 16. 11. 2015, Občine Trbovlje, na 7. seji dne 16. 11. 2015 in Občine Hrastnik, na 9. seji dne 5. 11. 2015, sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, Občina Trbovlje in Občina Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) ustanavljajo Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje (v nadaljevanju: RRA Zasavje) z namenom opravljanja del in nalog celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, načrtovanja regionalne politike, izvajanja nalog regionalnega razvoja in ukrepov regionalne politike na območju občin ustanoviteljic, v skladu z določbami Zakona o zavodih, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter akti ustanoviteljev.
(2) V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanoviteljev,
– ime, sedež in pravni status RRA Zasavje,
– naloge in dejavnosti RRA Zasavje,
– organe RRA Zasavje in njihove naloge,
– sredstva, ki so RRA Zasavje zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo RRA Zasavje,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja za delo RRA Zasavje,
– pravice, obveznosti in odgovornosti RRA Zasavje v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in RRA Zasavje,
– odgovornosti soustanoviteljev za obveznosti RRA Zasavje,
– obveščanje javnosti o delu RRA Zasavje,
– prenehanje RRA Zasavje,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. USTANOVITELJI 
3. člen 
(1) Ustanovitelji javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje:
– Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
– Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje in
– Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
(2) Vsi ustanovitelji so enakopravni.
III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS 
4. člen 
(1) Ime javnega zavoda je: Regionalna razvojna agencija Zasavje.
Skrajšano ime javnega zavoda je: RRA Zasavje.
Sedež: Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi.
(2) Sestavni del imena javnega zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(3) RRA Zasavje ima žig, na katerem je zapisano ime javnega zavoda. Oblika in uporaba ter varovanje in uničenje žiga se določi s statutom RRA Zasavje oziroma drugim aktom javnega zavoda.
5. člen 
RRA Zasavje je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata Zakon o zavodih in ta odlok. V pravnem prometu nastopa samostojno, v svojem imenu in za svoj račun v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. NALOGE IN DEJAVNOSTI 
6. člen 
Regionalna razvojna agencija Zasavje je pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic.
7. člen 
(1) Regionalna razvojna agencija Zasavje izvaja zlasti naslednje naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in celostnega razvoja območja ustanoviteljev, ki se opravljajo v javnem interesu:
– priprava in usmerjanje v pripravo, usklajevanje in koordiniranje dela, vrednotenje, spremljanje, poročanje izvajanja regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava in koordiniranje dela lokalnih razvojnih organizacij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju skupnih razvojnih programov ustanoviteljev ter njihovo spremljanje in poročanje izvajanja,
– priprava, usklajevanje in spremljanje dogovorov za razvoj regije ter poročanje o njihovem izvajanju,
– priprava sodelovanja in povezovanja z regijami v RS in regijami drugih držav,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju regijskih organov in drugih delovnih teles za potrebe regionalnega razvojnega programa, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja v zasavsko regijo,
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem,
– spremljanje razpisov možnih virov financiranja projektov na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju ter obveščanje javnosti na regionalnem območju,
– svetovanje in priprava vlog ter pomoč pri pripravi in izdelavi dokumentacije za sofinanciranje na natečajih in javnih razpisih/pozivih v RS in v tujini za potrebe ustanoviteljev,
– sodelovanje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja in strategije regionalnega razvoja Slovenije ter državnega razvojnega programa,
– organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja regionalne strukturne politike,
– opravljanje storitev za podjetnike (svetovanje in posredovanje različnih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničevanju razvojnih projektov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev finančnih sredstev),
– vodenje pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljišč, primernih za razvoj gospodarstva in turizma,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev, seminarjev, predavanj.
(2) RRA Zasavje opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja:
– izvajanje regijskih finančnih shem,
– izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
– dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov LEADER iz programov razvoja podeželja ter
– izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.
(3) RRA Zasavje lahko opravlja dejavnosti, za katere je registrirana v sodnem registru.
(4) Dejavnost RRA Zasavje je po standardni klasifikaciji dejavnosti naslednja:
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– G 47.910 Trgovina po pošti in internetu,
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– J 58.110 Izdajanje knjig,
– J 58.130 Izdajanje časopisov,
– J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
– J 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij,
– J 63.990 Drugo informiranje,
– K 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov,
– K 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
– K 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami,
– K 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
– M 72.110 Raziskovalna dejavnost na področju biotehnologije,
– M 72.190 Raziskovalna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
– M 72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
– M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
– M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– M 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
– N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– M 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev,
– M 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– M 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
– O 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– S 94.110 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj.
(5) RRA Zasavje lahko razširi ali spremeni dejavnost le s soglasjem vseh ustanoviteljev.
(6) RRA Zasavje zagotavlja zakonito, strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog javnega zavoda.
V. ORGANI 
8. člen 
(1) Organi RRA Zasavje so:
– svet RRA Zasavje (v nadaljevanju: svet),
– direktor,
– strokovni svet.
(2) RRA Zasavje ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje se določi s statutom RRA Zasavje.
(3) Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela RRA Zasavje opravljajo zaposleni v RRA Zasavje.
Svet zavoda 
9. člen 
(1) RRA Zasavje upravlja svet, ki ima pristojnosti določene s predpisi, ki urejajo regionalni razvoj, javne zavode in statutom RRA Zasavje.
(2) Svet RRA Zasavje mora izvajati naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte RRA Zasavje,
– imenuje in razrešuje direktorja RRA Zasavje po predhodnem soglasju ustanoviteljev,
– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta RRA Zasavje na predlog direktorja,
– sprejema letne programe dela in razvoja ter poročilo RRA Zasavje ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun RRA Zasavje,
– določa strategijo razvoja RRA Zasavje na predlog direktorja,
– sprejema kadrovski načrt in načrt zaposlovanja RRA Zasavje,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti RRA Zasavje,
– daje ustanoviteljem in direktorju predloge in mnenja v zvezi z izvajanjem nalog RRA Zasavje,
– odloča o najemu kredita in dajanju poroštev po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljev,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni, tem odlokom ali statutom RRA Zasavje ter dogovorom z ustanovitelji.
(3) Svet šteje osem članov in je sestavljen iz:
– šestih predstavnikov občin ustanoviteljic, pri čemer vsaka ustanoviteljica imenuje dva člana,
– enega predstavnika zaposlenih RRA Zasavje,
– enega predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva RRA Zasavje imenuje Svet zasavske regije.
(4) Člani sveta so imenovani za 4-letno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
Direktor 
10. člen 
(1) Poslovodni organ RRA Zasavje je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje RRA Zasavje, predstavlja in zastopa RRA Zasavje v okviru pooblastil in nalog, določenih s tem odlokom in statutom RRA Zasavje. Direktor je odgovoren za zakonitost dela RRA Zasavje. Direktor vodi strokovno delo in je odgovoren za strokovnost dela RRA Zasavje.
(3) Direktor opravlja zlasti naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo RRA Zasavje,
– pripravlja letni program dela RRA Zasavje in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog finančnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja kadrovski načrt in načrt zaposlovanja,
– pripravlja zaključno poročilo o delu RRA Zasavje in zaključni račun za preteklo leto,
– skrbi za sodelovanje z ustanovitelji ter jih obvešča o delu RRA Zasavje,
– poroča ustanoviteljem o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje RRA Zasavje,
– določa sistematizacijo delovnih mest,
– imenuje predstavnika RRA Zasavje v drugih asociacijah,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter statutom RRA Zasavje.
(4) Direktorja RRA Zasavje imenuje in razrešuje svet zavoda na osnovi javnega razpisa. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, določene s tem odlokom in s statutom RRA Zasavje.
(5) K imenovanju in razrešitvi direktorja morajo dati soglasje vsi ustanovitelji, v roku 90 dni od prejema zahteve sveta zavoda. V primeru, da kateri izmed ustanoviteljev v določenem roku ne poda svojega soglasja, se šteje, da je soglasje dano.
(6) Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(7) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, v primerih, določenih s predpisi. Postopek razrešitve podrobneje ureja statut RRA Zasavje.
(8) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet RRA Zasavje imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto, po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
Strokovni svet 
11. člen 
(1) RRA Zasavje ima strokovni svet, ki je strokovni organ javnega zavoda in lahko vključuje predstavnike ustanoviteljev, zaposlene sodelavce RRA Zasavje, uporabnike storitev RRA Zasavje, predstavnike lokalnih razvojnih partnerjev oziroma druge zainteresirane javnosti. Imenuje ga svet. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom RRA Zasavje v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s področja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu RRA Zasavje, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja RRA Zasavje, daje svetu in direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti, razpravlja o poročilih direktorja ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom RRA Zasavje določene naloge.
12. člen 
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela organov iz 8. člena tega odloka, določa statut RRA Zasavje.
VI. AKTI 
13. člen 
(1) RRA Zasavje ima statut, ki ga sprejme svet s soglasjem vseh ustanoviteljev in druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti sveta oziroma direktorja RRA Zasavje. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov RRA Zasavje se določi s statutom RRA Zasavje.
(2) S statutom se ureja organizacija RRA Zasavje, organi in njihove pristojnosti ter način odločanja in druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja RRA Zasavje, v skladu z zakoni in tem odlokom.
VII. SREDSTVA ZA DELO 
14. člen 
(1) Sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela RRA Zasavje so kapitalski vložki ustanoviteljev.
(2) Vsak ustanovitelj prispeva kapitalski vložek za začetek dela RRA Zasavje. Višina vloženih sredstev ter način prispevanja, se uredita s pogodbo med ustanovitelji.
15. člen 
(1) RRA Zasavje pridobiva sredstva za svoje delo skladno z določenimi zakoni in akti RRA Zasavje:
– iz sredstev ustanoviteljev v skladu z letnim programom dela RRA Zasavje in ustanoviteljskimi deleži,
– iz sredstev državnih organov in institucij,
– iz sredstev javnih razpisov pristojnih ministrstev in EU,
– iz lastnih prihodkov (sredstev pridobljenih iz projektnih storitev in s prodajo storitev na trgu),
– prispevki ustanoviteljev in drugih deležnikov za izvedbo posebnih projektov,
– iz donacij in prispevkov sponzorjev,
– iz drugih virov v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(2) RRA Zasavje je dolžna voditi ločene računovodske evidence za sredstva, namenjena opravljanju nalog v javnem interesu.
16. člen 
(1) RRA Zasavje odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) RRA Zasavje samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev.
(3) Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti RRA Zasavje iz naslova izvajanja javne službe enakopravno.
17. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki RRA Zasavje usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
(2) O načinu pokrivanja morebitne izgube, ki je ni mogoče pokriti iz razpoložljivih sredstev RRA Zasavje, odločajo ustanovitelji na osnovi predloga sveta. Ustanovitelji krijejo izgubo v skladu z ustanovnimi deleži.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
18. člen 
Ustanovitelji imajo do RRA Zasavje naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela RRA Zasavje,
– spremljajo in nadzirajo namembnost porabe sredstev ustanoviteljev,
– dajejo soglasje k statusnim spremembam ali spremembam dejavnosti,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom, statutom javnega zavoda in drugimi predpisi.
19. člen 
(1) Pravice in obveznosti RRA Zasavje do ustanoviteljev:
– najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljicam o izvajanju programa in uresničevanju rezultatov sprejetega programa, vendar najkasneje do 31. marca za preteklo leto (na občinskih svetih občin ustanoviteljic),
– do konca septembra posreduje ustanoviteljicam ovrednoten program dela, finančni načrt, kadrovski načrt in letni program upravljanja s premoženjem za naslednje poslovno leto,
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
– sodeluje pri pripravi predlogov razvojnih načrtov in programov občin s področja regionalne strukturne politike zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja,
– zagotavlja ustanoviteljem podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Delo RRA Zasavje je javno. Javnost se zagotavlja z uradnimi sporočili in dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja. Uradna sporočila za javnost daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor RRA Zasavje ali oseba, pooblaščena s strani direktorja RRA Zasavje.
IX. PRENEHANJE JAVNEGA ZAVODA 
20. člen 
(1) Ustanovitelji RRA Zasavje lahko začnejo postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo RRA Zasavje v skladu z določili Zakona o zavodih in drugimi predpisi, ki so vezani na delovanje RRA Zasavje.
(2) Ustanovitelji imajo pravico do izstopa iz RRA Zasavje pod pogoji, ki jih določa statut in Zakon o zavodih.
(3) Če katera od občin ustanoviteljic želi odstopiti kot ustanoviteljica RRA Zasavje, je dolžna o tem obvestiti ustanovitelje RRA Zasavje najmanj 6 mesecev pred nameravanim odstopom. Na predlog župana občinski svet posamezne občine ustanoviteljice odloči o izstopu. Izstop stopi v veljavo 6 mesecev po sprejemu odločitve. Občina, ki izstopa iz ustanoviteljstva RRA Zasavje, je dolžna do trenutka začetka veljavnosti izstopa poravnati vse svoje obveznosti do RRA Zasavje.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(1) Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o zavodih in zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
(2) Občinski sveti občin ustanoviteljic RRA Zasavje v skladu z 11. členom Zakona o zavodih po sprejemu tega odloka soglasno imenujejo vršilca dolžnosti direktorja. Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljev opravi vse potrebne priprave in izvrši vsa potrebna opravila za registracijo RRA Zasavje in začetek dela javnega zavoda.
22. člen 
(1) Organi zavoda se oblikujejo v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
(2) Svet RRA Zasavje najkasneje v 2 mesecih po svojem oblikovanju, sprejme statut in ga predloži v soglasje ustanoviteljem.
23. člen 
Vršilec dolžnosti direktorja mora priglasiti vpis javnega zavoda v uradni register najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu statuta in podpisane medsebojne pogodbe med ustanovitelji.
24. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi ustanovitelji.
25. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih ustanoviteljev.
Št. 007-14/2015
Zagorje ob Savi, dne 16. novembra 2015
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.
Št. 007-5/2015
Trbovlje, dne 16. novembra 2015
Županja 
Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič l.r.
Št. 007-12/2015-2
Hrastnik, dne 5. novembra 2015
Župan 
Občine Hrastnik 
Miran Jerič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti