Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3532. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 10150.

  
Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS in 97/10), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. redni seji dne 19. novembra 2015 sprejel
O D L O K 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dobrova - Polhov Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dobrova - Polhov Gradec).
2. člen 
Sistem varstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec se organizira kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji in zajema organizacijo, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v izrednem in vojnem stanju.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE 
3. člen 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec v okviru svojih pristojnosti:
– določa organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari;
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari;
– določa organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni;
– sprejme Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba in ki jo opravljajo gasilske enote.
4. člen 
Predlog programa in letnega načrta pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave, skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri delu upošteva aktualne ocene ogroženosti Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki jih po potrebi tudi dopolnjuje.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
5. člen 
Za odkrivanje ter spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, za obveščanje prebivalstva, zavodov ter drugih organizacij državnih organov, Civilne zaščite in drugih reševalnih služb se v Občini Dobrova - Polhov Gradec organizira sistem za opazovanje in obveščanje.
6. člen 
Sistem za opazovanje in obveščanje v Občini Dobrova - Polhov Gradec sestavljajo služba za opazovanje in obveščanje, ki se organizira po potrebi kot tudi dopolnilno opazovalno omrežje.
7. člen 
Za sprejem in prenos ukrepov, odredb in sporočil za zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov o nevarnostih, seznanjanjem pristojnih organov ter za obveščanje in alarmiranje prebivalstva in podjetij, organizacij in organov je v Občini Dobrova - Polhov Gradec pristojen Regijski center za obveščanje Ljubljana (tel. št. 112).
8. člen 
Regijski center za obveščanje Ljubljana deluje neprekinjeno 24 ur dnevno.
IV. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
9. člen 
Zaradi ogroženosti se v Občini Dobrova - Polhov Gradec pripravljajo, organizirajo, načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požarih;
– zaščita in reševanje ob poplavah;
– zaščita in reševanje ob potresu;
– zaščita kulturne dediščine;
– prva medicinska pomoč;
– evakuacija;
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva;
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi;
– asanacija.
10. člen 
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu, obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti;
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja;
– aktivnosti za odpravljanje posledic.
V miru izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje podjetja, zavodi, društva in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, splošne reševalne službe, ter občinske enote in štab za Civilno zaščito (v primeru večjih naravnih in drugih nesreč).
11. člen 
Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).
V času požarne ogroženosti je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano. V času razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
12. člen 
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih hišah, poslovnih stavbah, javnih mestih in drugih delovnih in bivalnih okoljih.
Občina Dobrova - Polhov Gradec skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s predsedniki oziroma podpredsedniki krajevnih skupnosti. Prav tako skrbi za gradnjo, vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega omrežja.
V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja krajevno pristojen štab za civilno zaščito, vodja intervencije gasilske ali druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reševanje na prizadetem območju ali pooblaščena in ustrezno usposobljena oseba.
V okviru osebne in vzajemne zaščite občani oziroma lastniki nepremičnin izvajajo naslednje dejavnosti:
– samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč;
– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore);
– nabavljajo sredstva in opremo za skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah;
– izvajajo druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja vodstvo podjetja, štab za Civilno zaščito ali poverjenik za Civilno zaščito.
VI. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
1. Lokalna gasilska javna služba
13. člen 
Naloge gašenja ob požarih ter zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah izvajajo Gasilska zveza Dolomiti (v nadaljevanju: gasilska zveza), Prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljevanju: PGD) PGD Brezje, PGD Butajnova – Planina, PGD Dobrova, PGD Dvor, PGD Črni vrh, PGD Hruševo, PGD Podsmreka, PGD Polhov Gradec, PGD Zalog in PGD Šentjošt.
Gasilska zveza Dolomiti opravlja naloge na področju požarnega varstva, ki zajema vodenje in koordinacijo gasilske organizacije, opravlja strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občina Dobrova - Polhov Gradec jim zagotavlja sredstva, skladno z načrtom varstva pred požarom in merili za opremljanje in organiziranje gasilskih enot. Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v pogodbi, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti.
14. člen 
Gasilska zveza in PGD-ji pripravljajo predloge letnega načrta varstva pred požarom, ki zajema:
– letni načrt dela;
– finančni načrt;
– nabavo opreme, investicijske nabave ter druga vlaganja;
– usposabljanje in zavarovanje operativnih gasilcev.
15. člen 
Gasilska zveza in PGD-ji lahko opravljajo svojo dejavnost tudi izven območja občine (v sosednjih občinah) na podlagi medsebojnega pisnega dogovora o sodelovanju in pomoči na področju varstva pred požari v naravi in ob drugih večjih nesrečah.
Gasilske enote društev so lahko aktivirane tudi na podlagi državnih načrtov zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnimi načrti aktiviranje gasilskih enot ni predvideno.
16. člen 
Gasilska društva so na podlagi veljavnih meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot razvrščena po kategorijah in skladno s tem usposobljena in tehnično opremljena.
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja operativnih gasilskih enot v Občini Dobrova - Polhov Gradec Regijski center za obveščanje Ljubljana (ReCO Ljubljana), gasilske organizacije in pristojne službe.
17. člen 
Ko posledice elementarne ali druge nesreče v občini presegajo intervencijske zmožnosti delovanja gasilske zveze in PGD, je potrebno aktivirati tudi ostale občinske enote in službe zaščite in reševanja (pogodbena podjetja, operativni sestavi društev, Civilna zaščita).
Občinskim operativnim gasilskim enotam poveljujejo poveljniki PGD, ki so določeni s strani gasilske zveze.
18. člen 
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje poveljniku višje kategorizirane enote ali višjemu po činu. Poveljniki sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju celotne Občine Dobrova - Polhov Gradec, vse aktivnosti ob večjih nesrečah in katastrofah organizira in vodi župan ali poveljnik Civilne zaščite Občine Dobrova - Polhov Gradec, operativnim gasilskim enotam pa poveljuje poveljnik gasilske zveze ali pooblaščeni član poveljstva gasilske zveze.
19. člen 
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo pomanjkljivosti, v hujših primerih pa pristojnosti PGD ustrezno omeji ali odvzame. Župan nadzoruje tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.
2. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
20. člen 
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči lahko župan Občine Dobrova - Polhov Gradec določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije v občini za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanje in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
Z njimi lahko sklene Občina Dobrova - Polhov Gradec pogodbe, v katerih se uredi vsebina, obseg in način opravljanja nalog na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost v skladu s 73. in 75. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo:
– gradbeno – tehnično reševanje;
– reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah;
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani in nujni oskrbi;
– pomoč pri iskanju pogrešanih oseb;
– prva veterinarska pomoč in drugo.
3. Enote in službe Civilne zaščite
21. člen 
Občina Dobrova - Polhov Gradec organizira enote in službe Civilne zaščite v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite, ki jih predpiše vlada.
VII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA 
22. člen 
O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odloča poveljnik Civilne zaščite Občine Dobrova - Polhov Gradec in drugi organi, pristojni za vodenje, v skladu z načrti zaščite in reševanja.
Mobilizacija se izvaja v primeru vojne nevarnosti. Mobilizacijo razglasi Vlada RS.
23. člen 
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo, imajo aktivirane sile iz prejšnjega člena pravico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode.
Državljani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne prehrane, če neprekinjeno sodelujejo v akcijah zaščite in reševanja najmanj 4 ure.
Povračilo oziroma odškodnina uporabnikom oziroma lastnikom sredstev in nepremičnin gre v breme proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec, v primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč, gre povračilo v breme podjetja, zavoda, prevozne organizacije ali druge organizacije, katere obratovanje ali vozniki so povzročili nastanek nesreče.
VIII. UPRAVLJANJE IN VODENJE 
24. člen 
Župan vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite ter štab Civilne zaščite.
25. člen 
Zaščito in reševanje ob vseh manjših nesrečah vodijo samostojno vodje gasilskih enot.
26. člen 
Po metodologiji, ki jo predpiše vlada, škodo ob naravni ali drugi nesreči v Občini Dobrova - Polhov Gradec ocenjujejo komisije, ki jih imenuje župan iz strokovnjakov po posameznih področjih.
27. člen 
Škoda ob naravni ali drugi nesreči se začne ocenjevati na podlagi odločitve Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki določi območje, rok za zaključek ocenjevanja ter druga navodila, pomembna za celovito oceno neposredne škode v skladu s predpisano metodologijo. Pobudo za začetek ocenjevanja škode lahko da Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje Občina Dobrova - Polhov Gradec, gospodarska družba, zavod ali druga organizacija.
Ocene škode, ki jih izdelajo komisije za ocenjevanje škode v Občini Dobrova - Polhov Gradec oziroma jih predložijo oškodovanci neposredno, morajo potrditi regijske komisije za ocenjevanje škode v regijah, na območjih, na katerih je škoda nastala, ter državna komisija za ocenjevanje škode.
IX. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
28. člen 
Občina Dobrova - Polhov Gradec organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
29. člen 
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske družbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
X. JAVNE SLUŽBE V SISTEMU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI DOBROVA - POLHOV GRADEC
30. člen 
Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Dobrova - Polhov Gradec so:
– gasilska javna služba, ki jo opravljajo gasilske enote (PGD Brezje, PGD Butajnova – Planina, PGD Dobrova, PGD Dvor, PGD Črni vrh, PGD Hruševo, PGD Podsmreka, PGD Polhov Gradec, PGD Zalog in PGD Šentjošt), v skladu s predpisi o gasilstvu.
XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA 
31. člen 
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
33. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2015-1
Dobrova, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost