Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3499. Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), stran 10110.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD) 
Razglašam Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-6
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD) 
1. člen
S tem zakonom se zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasna spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.
2. člen 
(1) Ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C), Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14) in Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT), je delodajalec, ki v obdobju iz 4. člena tega zakona sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo.
(2) Do oprostitve iz prejšnjega odstavka je upravičen delodajalec, ki:
– zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega odstavka ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
– pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega odstavka ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in
– je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega odstavka redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim.
(3) Spodbuda iz tega člena ni združljiva s spodbudo za zaposlovanje:
– iz drugega odstavka 5. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15),
– na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12),
– iz prvega odstavka 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 21/13) ter
– iz 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14).
(4) Ne glede na neplačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo, je oseba iz prvega odstavka tega člena upravičena do enakega obsega pravic iz navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca plačani.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Določba 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C) se v obdobju iz 4. člena tega zakona ne uporablja.
4. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2017.
Št. 101-08/15-17/19
Ljubljana, dne 18. novembra 2015
EPA 764-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti