Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3112. Odlok o enkratni zimski denarni pomoči v Občini Gornji Petrovci, stran 8670.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 26. člena Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 10. redni seji dne 2. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o enkratni zimski denarni pomoči v Občini Gornji Petrovci
1. člen 
S tem odlokom se določajo upravičenci, kriteriji za določitev enkratne zimske denarne pomoči in postopki dodeljevanja enkratne zimske denarne pomoči v Občini Gornji Petrovci.
2. člen 
Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30% presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonodaji, ki ureja socialno varstvo in imajo stalno prebivališče v Občini Gornji Petrovci.
3. člen 
Enkratna zimska denarna pomoč se dodeli enkrat letno.
4. člen 
Enkratna zimska denarna pomoč se dodeli za nakup prehrambnih izdelkov.
5. člen 
Enoten znesek enkratne zimske denarne pomoči iz 1., 2., 3. in 4. člena tega odloka znaša 20,00 EUR.
Enkratna zimska denarna pomoč se izplača neposredno upravičencu, razen v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena.
6. člen 
Enkratna zimska denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadala po tem odloku ali se mu ne dodeli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.
Center za socialno delo lahko o upravičenosti do enkratne zimske denarne pomoči posamezniku in družini uporabi prosto presojo glede dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do pomoči.
7. člen 
Postopke o enkratnih zimskih denarnih pomočeh, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Občino Gornji Petrovci, vodi in o njih odloča Center za socialno delo Murska Sobota.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev enkratnih zimskih denarnih pomoči na obrazcu ''Vloga za dodelitev enkratne zimske denarne pomoči'' pri Centru za socialno delo Murska Sobota.
Vlogi so dolžni priložiti vas potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonodajo, ki ureja socialno varstvo in s tem odlokom.
Center za socialno delo Murska Sobota preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku trideset dni od vložitve zahtevka odloči o upravičenosti do enkratne zimske denarne pomoči z odločbo.
Zoper odločbo Centra za socialno delo je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajst dni po prejemu odločbe na naslov Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota odloča župan Občine Gornji Petrovci.
8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 11. 2015 dalje.
Št. 007-0001/2015-17
Gornji Petrovci, dne 12. oktobra 2015
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost